| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 2.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących regulacji prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych;

2) wyrażanie opinii i przedstawianie stanowiska odnośnie do projektów aktów prawnych dotyczących ratownictwa górskiego i wodnego lub innych regulacji prawnych mających wpływ na działalność podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego;

3) wyrażanie opinii oraz formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego;

4) przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa wodnego i górskiego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych;

5) przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu ratowniczego.

2. Rada wydaje opinie i zajmuje stanowisko na wniosek Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) wiceprzewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którego zakresie czynności znajdują się sprawy związane z nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) członkowie – przedstawiciele podmiotów, wybieranych przez Ministra spośród podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego;

4) sekretarz – naczelnik wydziału, w komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 4.

1. Członków Rady powołuje Minister spośród podmiotów wskazanych w § 3 pkt 3.

2. Powołanie do składu Rady następuje w drodze kierowanych imiennie zaproszeń do składu Rady, a odwołanie ze składu Rady następuje w drodze pism informujących o odwołaniu z jej składu.

3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

1) odwołania ze składu Rady przez Ministra;

2) złożenia rezygnacji przez członka Rady.

§ 5.

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady oraz kieruje jej pracami.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, posiedzenia Rady zwołuje wiceprzewodniczący.

3. Rada działa kolegialnie w całości lub w grupach roboczych.

4. W pracach Rady i grup roboczych, o których mowa w ust. 3, mogą brać udział osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego Rady.

5. Opinie i stanowiska Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów.

6. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach nad opiniami i stanowiskami.

7. Członkowie Rady mogą na wniosek przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego przedstawiać indywidualne opinie i ekspertyzy przeznaczone do jego wiadomości.

§ 6.

Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym, wskazywanego przez sekretarza Rady.

§ 7.

Sekretarz Rady przedstawia do aprobaty protokół z posiedzenia Rady, przewodniczącemu Rady lub wiceprzewodniczącemu, w razie gdy ten przewodniczył Radzie.

§ 8.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 9.

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »