| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 50
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 26 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. Nr 12), w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Zakład może używać skróconej nazwy „SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.”;

2) w § 7:

a) w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– hematologii i chorób wewnętrznych,”,

b) w pkt 2 w lit. t średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. u w brzmieniu:

„u) hematologii;”;

3) w załączniku do „STATUTU Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” wprowadza się następujące zmiany:

a) w części 1. SZPITAL:

– w pkt 1 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) Hematologii i Chorób Wewnętrznych;”,

– w pkt 3 uchyla się lit. 1,

b) w części 2. PRZYCHODNIA w lit. x średnik zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. y w brzmieniu:

„y) Hematologiczna;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »