| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy załatwianiu spraw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej „Ministerstwem”, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową lub realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, polegające na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają.

§ 2.

Koordynatorem wystąpień kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną działalnością lobbingową jest Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa.

§ 3.

Wystąpienia, o których mowa w § 2, mogą mieć w szczególności formę:

1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;

3) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4.

1. Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa, w kolejności:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu do Ministerstwa;

2) sprawdza, czy podmiot od którego pochodzi wystąpienie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, i w przypadku jej niepotwierdzenia – kieruje sprawę do organu właściwego;

4) przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Ministerstwa albo organowi lub jednostce organizacyjnej podlegającej lub nadzorowanej przez Ministra, zwanej dalej „jednostką właściwą”;

5) przesyła do Biura Ministra informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi, treści wystąpienia oraz podmiotów, na rzecz których jest ono realizowane – celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

2. Jeżeli wystąpienie ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4, i dotyczy projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, przesyła sieje również do wiadomości Departamentu Prawnego Ministerstwa.

3. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)), chyba że ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa zawiadamia organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową o braku wpisu do rejestru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Jednostka właściwa, w zależności od przedmiotu wystąpienia podmiotu wykonującego działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym wystąpieniu.

2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4, jednostka właściwa może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie założeń projektu ustawy, projekcie ustawy lub projekcie rozporządzenia lub w razie ich nieprzyjęcia – poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

§ 6.

1. Jednostka właściwa przesyła do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa informację o sposobie załatwienia sprawy, przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową, skierowaną do tego podmiotu, obejmującą:

1) opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu, lub

2) przyczyny ich nieprzyjęcia.

2. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, jednostka właściwa przesyła projekt informacji do Departamentu Prawnego Ministerstwa celem zaopiniowania.

§ 7.

1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową.

2. W ewidencji zamieszcza się:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;

2) jego numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli jest wpisany do tego rejestru;

3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;

4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;

5) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingową jest wykonywana;

6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej;

7) dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dniał 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, które utraciło moc w związku z wejściem z życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »