| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie trybu postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach związanych z opracowywaniem:

1) aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), w tym planu finansowego oraz projektu budżetu w układzie zadaniowym;

2) katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz celów i mierników służących opracowaniu budżetu w układzie zadaniowym;

3) informacji o realizacji WPFP oraz sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

3) członkach Kierownictwa Ministerstwa – rozumie się przez to Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

4) dysponentach – rozumie się przez to kierowników państwowych jednostek budżetowych – będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia;

5) dyrektorach komórek organizacyjnych – rozumie się przez to dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, właściwych ze względu na:

a) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) realizację zadań ustawowych, finansowanych z dotacji lub rezerw celowych,

c) koordynację opracowania i realizacji programów wieloletnich;

6) jednostkach sektora finansów publicznych – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 6, 7, 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));

7) Departamencie – rozumie się przez to Departament Budżetu Ministerstwa;

8) rozporządzeniach – rozumie się przez to rozporządzenia Ministra Finansów wydawane na podstawie:

a) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3.

Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przy opracowywaniu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1–2, uwzględniają:

1) cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644);

2) cele i mierniki oraz kierunki interwencji wynikające ze Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz z pozostałych zintegrowanych strategii rozwoju;

3) analizy ryzyka planowanych celów i mierników oraz koszty działań;

4) plany oraz dokumenty rządowe i resortowe o charakterze strategicznym z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, w tym określone priorytety;

5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na rok następny;

7) przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 8 lit. b.

§ 4.

1. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają do akceptacji właściwym członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przesyłają do Dyrektora Departamentu.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przesyłają dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, do Dyrektora Departamentu.

§ 5.

1. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, po otrzymaniu informacji o wielkościach limitów wydatków budżetowych, opracowują projekty budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem oraz przekazują Dyrektorowi Departamentu.

2. Dyrektor Departamentu sporządza zbiorczy projekt budżetu w układzie zadaniowym i przedstawia do akceptacji Ministrowi.

§ 6.

1. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, opracowują projekt aktualizacji WPFP w celu zapewnienia zgodności z ustawą budżetową oraz z kierunkami polityki społeczno-gospodarczej i średniookresową strategią rozwoju kraju, w tym plany finansowe w pełnej szczegółowości układu zadaniowego.

2. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych opracowują propozycje treści celów i mierników oraz prognozowane kwoty wydatków do funkcji i zadań na kolejne lata i przedstawiają do akceptacji właściwym członkom kierownictwa Ministerstwa, a następnie przesyłają do Dyrektora Departamentu.

3. Dyrektor Departamentu sporządza projekt aktualizacji WPFP i przedstawia do akceptacji Ministrowi.

§ 7.

1. W trakcie realizacji budżetu dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych dokonują bieżących korekt wielkości planowanych wydatków (kosztów) w układzie zadaniowym oraz wartości ustalonych mierników.

2. Dysponenci, dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przekazują Dyrektorowi Departamentu:

1) roczną informację o realizacji WPFP, w tym o stopniu wykonania celów i mierników;

2) półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 pkt 8 lit. a.

§ 8.

Terminy opracowania dokumentów, o których mowa w § 1, określa Dyrektor Departamentu, stosownie do terminów ustalonych przez Ministra Finansów, oraz informuje o nich na piśmie dysponentów, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy opracowywaniu i realizacji budżetu w układzie zadaniowym (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9 poz. 49).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »