| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa sposób i tryb:

1) opracowywania oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz opracowywania i uzgadniania projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych;

3) opiniowania i uzgadniania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw przekazanych do Ministra Spraw Wewnętrznych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów;

4) postępowania z projektami aktów normatywnych opracowanych przez organy Unii Europejskiej;

5) prowadzenia ewidencji aktów normatywnych oraz wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych;

6) opracowywania i koordynowania wykazów prac legislacyjnych z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw;

2) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć urząd obsługujący organ podległy lub nadzorowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych właściwy merytorycznie dla danego rodzaju spraw albo jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw;

3) BIP Ministerstwa – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

4) BIP RCL – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji;

5) BIP KPRM – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

6) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Spraw Wewnętrznych;

7) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

8) projekcie aktu normatywnego – należy przez to rozumieć: projekt ustawy, projekt rozporządzenia, projekt zarządzenia, projekt uchwały Rady Ministrów;

9) wykazie prac legislacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio: wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

10) organie prowadzącym wykaz prac legislacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.2)).

§ 3.

Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy opracowywaniu, uzgadnianiu, zawieraniu i ogłaszaniu opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych projektów umów międzynarodowych, jak również do projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw przygotowanych przez: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, komisje sejmowe, obywateli albo Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.3)) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).

§ 5.

Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do projektów aktów normatywnych opracowywanych przez jednostki organizacyjne i nie wymagających współuczestnictwa Ministra w ich wydawaniu.

§ 6.

Projekt aktu normatywnego opracowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

§ 7.

1. Komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne są obowiązane analizować systematycznie akty normatywne, pozostające w ich właściwości, pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności.

2. W komórkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych wyznaczane są stanowiska pracy do koordynowania zadań, o których mowa w ust. 1, które współpracują z Departamentem Prawnym.

3. W sytuacji gdy komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne posiadają informacje, o potrzebie opracowania aktu normatywnego lub założeń projektu ustawy wynikające, w szczególności:

1) z dodania upoważnienia ustawowego,

2) ze zmiany upoważnienia ustawowego,

3) z wyroku Trybunału Konstytucyjnego,

4) z decyzji Kierownictwa Ministerstwa,

5) z decyzji Prezesa Rady Ministrów

– są obowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym Departamentu Prawnego oraz przygotowania projektu tego aktu normatywnego lub założeń projektu ustawy.

4. Koordynację działalności legislacyjnej w resorcie spraw wewnętrznych sprawuje Departament Prawny.

§ 8.

Biuro Ministra niezwłocznie informuje Departament Prawny o zamieszczeniu w porządku posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych.

§ 9.

Przedstawiciele komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych biorą udział w pracach parlamentarnych w przypadku projektów ustaw z zakresu działania Ministra.

Rozdział 2.

Opracowywanie oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra

§ 10.

1. Tworzy się Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”, do współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego;

2) członkowie – pracownicy wyznaczeni przez Dyrektorów:

a) Departamentu Budżetu,

b) Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,

c) Departamentu Prawnego,

d) Biura Ministra.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać przedstawicieli innych komórek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych do prac Zespołu w przypadku, gdy uzna za zasadne uzyskanie ich opinii z uwagi na zakres przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.

4. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz przez podmioty spoza resortu spraw wewnętrznych.

5. Korespondencja wymieniana w ramach pracy Zespołu może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11.

1. Przed opracowaniem projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy komórka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna obowiązana jest sporządzić ocenę skutków regulacji, zaś w przypadku projektu założeń projektu ustawy również test regulacyjny.

2. Test regulacyjny opracowywany jest zgodnie z wzorem przygotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

3. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, występuje odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, z wnioskiem o wyrażenie wstępnej zgody na prowadzenie prac nad projektem. Do wniosku dotyczącego projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy załącza się ocenę skutków regulacji, zaś w przypadku projektu założeń projektu ustawy również test regulacyjny.

4. Minister, Sekretarz Stanu, właściwy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie albo Dyrektor Generalny Ministerstwa o ile wyraża wstępną zgodę, o której mowa w ust. 3, kieruje do Departamentu Budżetu sporządzoną ocenę skutków regulacji lub test regulacyjny celem uzyskania opinii.

5. Departament Budżetu, zgodnie ze swoją właściwością, jest zobowiązany przedstawić opinię pozytywną bądź negatywną odnośnie oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego i przekazać ją do Departamentu Prawnego. W przypadku wątpliwości odnośnie przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego Departament Budżetu przed opracowaniem opinii, może zwrócić się do komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej, o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.

6. Departament Prawny przekazuje opinię Departamentu Budżetu, o której mowa w ust. 5, do członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego, celem zajęcia stanowiska odnośnie prac nad projektem.

7. Członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego może przed wydaniem opinii odnośnie dalszych prac nad projektem skierować przekazane materiały do zaopiniowania przez Zespół.

8. Przewodniczący Zespołu, po zaopiniowaniu przekazanych materiałów przez członków Zespołu, przedstawia opinię względem projektu i przekazuje ją odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, który podejmuje decyzję odnośnie zasadności prowadzenia prac nad projektem.

§ 12.

W przypadku, gdy pomimo negatywnej opinii członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego odnośnie przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego – Sekretarz Stanu, właściwy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie albo Dyrektor Generalny Ministerstwa udzieli wstępnej zgody na prowadzenie prac nad projektem, obowiązany jest dodatkowo uzyskać akceptację Ministra na prowadzenie prac.

Rozdział 3.

Tryb prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych

§ 13.

1. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy opracowuje w resorcie spraw wewnętrznych komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna.

2. Koordynację działalności legislacyjnej jednostek organizacyjnych sprawują komórki organizacyjne prowadzące sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.

3. Skierowanie do uzgodnień wewnątrzresortowych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wymaga potwierdzenia wstępnej zgody, o której mowa w § 11 ust. 3, odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, występując o potwierdzenie wstępnej zgody, załącza do wniosku harmonogram prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy uzgodniony uprzednio z Departamentem Prawnym oraz opinię członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego odnośnie oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych pilnością, jednostka organizacyjna albo komórka organizacyjna może opracować ocenę skutków regulacji wraz z projektem aktu normatywnego albo test regulacyjny wraz z projektem założeń projektu ustawy i wystąpić o wstępną zgodę, o której mowa w § 11 ust. 3, bez konieczności jej potwierdzania przed skierowaniem projektu do uzgodnień wewnątrzresortowych.

5. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 3 albo 4, projekt założeń projektu ustawy, projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia – wymaga uwzględnienia w odpowiednim wykazie prac legislacyjnych, o którym mowa w § 2 pkt 9.

6. Jeżeli wydanie projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy będzie powodować skutki finansowe, projekt wymaga zaopiniowania przez Departament Budżetu w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych.

7. Wraz z projektem aktu normatywnego oraz projektem założeń projektu ustawy komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna przygotowuje wstępną opinię o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Opinię tę opracowuje się w uzgodnieniu z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

8. W przypadku gdy opracowanie projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy wynika z konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, w pracach komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

9. Przekazanie projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy do uzgodnień wewnątrzresortowych następuje z zachowaniem 7-dniowego terminu przedstawienia uwag, opinii i propozycji o projekcie. Wyznaczenie terminu krótszego wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.

10. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, kierując do uzgodnień wewnątrzresortowych projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy, informuje Departament Prawny o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 3 albo 4, dołącza harmonogram prac celem analizy przez Departament Prawny w zakresie oceny możliwości zakończenia prac w pierwotnie zakładanym terminie.

11. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy dotyczący kilku komórek organizacyjnych bądź jednostek organizacyjnych opracowuje i uzgadnia w porozumieniu z pozostałymi ta komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której zakresu działania projekt w największym stopniu dotyczy. W przypadku wątpliwości, właściwą w sprawie komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną wskazuje członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

12. W przypadku powstania rozbieżności niemożliwych do usunięcia w trybie uzgodnień wewnątrzresortowych, w tym podczas konferencji uzgadniającej, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna, która opracowała projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednio: Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, właściwemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie albo Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, informując o rozstrzygnięciu Departament Prawny.

13. Uzgodnienia wewnątrzresortowe można prowadzić w szczególności poprzez:

1) elektroniczny system obiegu dokumentów e-Dok;

2) pocztę elektroniczną;

3) zamieszczenie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustawy na stronie www.msw.gov.pl/portal/leg.

§ 14.

1. Uzgodniony wewnątrzresortowo projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy wymagający uzgodnienia międzyresortowego oraz konsultacji społecznych, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, przekazuje, w tym również w wersji elektronicznej, do Departamentu Prawnego.

2. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna określa zakres konsultacji społecznych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wraz z podaniem danych teleadresowych podmiotów, którym projekt powinien zostać przekazany, z uwzględnieniem w szczególności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podmiotów, którym projekt z uwagi na zakres regulacji powinien zostać przekazany na podstawie odrębnych przepisów, oraz wybranych podmiotów, w zakresie działania których mieści się przedmiot regulacji.

3. Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, uwagi zgłoszone do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

4. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, po opracowaniu nowej wersji projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w następstwie uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, przekazuje ją do Departamentu Prawnego, w tym również w wersji elektronicznej.

5. W przypadku nieuwzględnienia przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy, obowiązana jest ona do przekazania do Departamentu Prawnego argumentacji przemawiającej za ich odrzuceniem. W przypadku celowości zorganizowania konferencji międzyministerialnej komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna obowiązana jest do przygotowania tabeli rozbieżności.

§ 15.

Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy wymagający zaopiniowania przez związki zawodowe lub inne podmioty przekazuje do zaopiniowania w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna, a w ramach uzgodnień międzyresortowych – Departament Prawny.

§ 16.

1. Projekt ustawy opracowany na podstawie odrębnych przepisów przez Rządowe Centrum Legislacji Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, która opracowała projekt założeń projektu ustawy, w celu zaopiniowania.

2. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna opiniując projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, nie może zgłaszać uwag wychodzących poza przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy. W przypadku zgłoszenia takich uwag komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, obowiązana jest do uzyskania zgody odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 17.

W przypadku prac nad projektem ustawy komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna jest obowiązana, zgodnie zuchwałą Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowania projektów aktów wykonawczych i przekazania ich do Departamentu Prawnego. Przekazanie powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed skierowaniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 18.

Międzyministerialną konferencję uzgodnieniową organizuje i przeprowadza Departament Prawny przy udziale przedstawicieli komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej.

§ 19.

Na posiedzeniach Komisji Prawniczej resort spraw wewnętrznych jest reprezentowany przez przedstawiciela Departamentu Prawnego. Przedstawiciele komórki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej uczestniczą w posiedzeniu Komisji Prawniczej, dotyczącej przygotowanego projektu aktu normatywnego, w przypadku uznania ich obecności za celową przez Departament Prawny.

§ 20.

Uwagi i stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych do projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy, Departament Prawny przekazuje – w formie elektronicznej – do Biura Ministra, celem zamieszczenia ich w BIP Ministerstwa oraz BIP RCL.

§ 21.

1. Projekt aktu normatywnego uzgodniony merytorycznie i zaopiniowany przez Departament Prawny pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej opracowuje w formacie XML komórka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna i przekazuje do Departamentu Prawnego, celem przedłożenia do podpisu Ministra.

2. Pomoc w zakresie weryfikacji poprawności przygotowania projektu aktu normatywnego w formacie XML świadczy Biuro Administracyjno-Finansowe.

3. Projekt aktu normatywnego zweryfikowany pod względem poprawności zgodnie z ust. 2, przedstawia do podpisu Ministra, w formacie XML, Dyrektor Departamentu Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Projekty aktów normatywnych niewymagające publikacji w dzienniku promulgacyjnym przedstawiane są do podpisu w formie papierowej.

4. Przedstawienie projektu aktu normatywnego do podpisu Ministra następuje po uzyskaniu akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego oraz odpowiednio: Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa sprawującego nadzór nad komórką organizacyjną albo jednostką organizacyjną, której zakresu działania dotyczy treść projektu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty aktów o charakterze wewnętrznym mogą zostać przedstawione do podpisu Ministra przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną, której zakresu działania dotyczy treść projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Departamentu Prawnego przy zachowaniu trybu, o którym mowa w ust. 4.

6. Projekt aktu normatywnego dotyczący ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, przedstawia do podpisu Ministra Dyrektor Generalny Ministerstwa, po uzyskaniu opinii Dyrektora Departamentu Prawnego przy zachowaniu trybu, o którym mowa w ust. 4.

§ 22.

Przed wydaniem aktu normatywnego jednostka organizacyjna obowiązana jest do uzyskania opinii Departamentu Prawnego zaakceptowanej odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w przypadku gdy organem współuczestniczącym w jego wydaniu jest Minister.

§ 23.

1. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, pozostającego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, jest opracowywany przez Departament Prawny, zaś pozostający w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej jest opracowywany przez tą jednostkę organizacyjną.

2. W przypadku konieczności opracowania projektu tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, pozostającego w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej, Departament Prawny informuje o tym jednostkę organizacyjną wskazując termin opracowania projektu.

3. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa przedkłada do podpisu Ministra Dyrektor Departamentu Prawnego za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Rozdział 4.

Tryb prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw przekazanych do resortu spraw wewnętrznych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów

§ 24.

1. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy przekazany do zaopiniowania lub akceptacji Ministrowi przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, Dyrektor Departamentu Prawnego kieruje do komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych w celu uzyskania ich opinii.

2. Dyrektor Departamentu Prawnego wyznacza termin wyrażenia opinii lub uzgodnienia projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy nie krótszy niż 5 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, w szczególności ze względu na termin wyznaczony dla resortu spraw wewnętrznych przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3. Niezajęcie stanowiska przez komórkę organizacyjną oraz jednostkę organizacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem uwag do projektu.

3. W przypadku gdy do Departamentu Prawnego wpłyną uwagi po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, podlegać będą one rozpatrzeniu jedynie gdy uzyskały akceptację odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

4. W przypadku gdy zgłoszone przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną uwagi pozostają w sprzeczności zobowiązującym systemem prawa lub zasadami techniki prawodawczej, nie podlegają one uwzględnieniu, natomiast w przypadku niemożliwych do usunięcia rozbieżności Departament Prawny przedstawia je do decyzji członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

5. Stanowisko Ministra dotyczące opiniowanego projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy opracowuje Departament Prawny na podstawie uzgodnionych stanowisk przekazanych przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne. O uwzględnieniu w stanowisku uwag zgłoszonych przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne rozstrzyga członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

6. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy przedstawiciele komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej biorą udział w międzyministerialnych konferencjach uzgodnieniowych, a także, w przypadku uznania za celowe przez Departament Prawny, w posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących opiniowanych projektów. Brak udziału w międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej przedstawiciela komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej w przypadku przedstawienia uwag do projektu o charakterze związanym z zakresem jej właściwości jest równoznaczny z odstąpieniem od tych uwag.

7. W przypadku przekazania do zaopiniowania przez Dyrektora Departamentu Prawnego projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Komitety: stały komitet Rady Ministrów, do Spraw Europejskich, Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji albo Radę Ministrów:

1) przedstawienie opinii następuje – w tym w wersji elektronicznej – w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Departamentu Prawnego, określonym z uwzględnieniem terminów posiedzeń Komitetów albo Rady Ministrów i zasad wynikających z przepisów odrębnych;

2) przedstawienie nowych uwag do projektu, w zakresie wcześniej opiniowanym, wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz zgody Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) nie jest możliwe ponowne zgłoszenie przez komórkę organizacyjną oraz jednostkę organizacyjną uwag wycofanych lub uzgodnionych w trakcie uzgodnień międzyresortowych.

§ 25.

W przypadku gdy treść projektu aktu normatywnego przekazanego do podpisu Ministra, jako organu współuczestniczącego w jego wydaniu, nie uległa zmianie w stosunku do treści zaakceptowanej uprzednio przez Ministra, projekt aktu normatywnego zostaje przedstawiony do podpisu Ministra za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Rozdział 5.

Postępowanie z projektami aktów normatywnych opracowanych przez organy

§ 26.

1. Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej informuje Departament Prawny oraz inne komórki organizacyjne albo jednostki organizacyjne o stanie i zakresie prac nad projektami aktów normatywnych opracowywanych przez organy Unii Europejskiej oraz pracownikach biorących udział w pracach nad projektem.

2. Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej zapewnia, na wniosek komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej, udział w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej przedstawicieli innych komórek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych, do zakresu działania których należą opracowywane akty normatywne.

3. W przypadku gdy procedowany projekt aktu normatywnego dotyczy tematyki wykraczającej poza właściwość Ministra, który pełni rolę wiodącą w pracach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej może wystąpić do innego organu o zapewnienie udziału w pracach nad projektem jego przedstawicieli.

4. Notatki z posiedzeń grup roboczych Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej przekazuje Departamentowi Prawnemu, właściwej komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej.

Rozdział 6.

Prowadzenie ewidencji aktów normatywnych oraz wydawanie Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych

§ 27.

1. Ewidencję aktów normatywnych Ministra prowadzi Departament Prawny, a ewidencję aktów normatywnych, o których mowa w § 22, jednostka organizacyjna.

2. Departament Prawny sporządza okresowo, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, wykaz obowiązujących aktów normatywnych wydanych przez Ministra.

§ 28.

1. Departament Prawny przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej przekazuje akty normatywne Ministra do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dopuszcza się przekazywanie aktów normatywnych do publikacji za pośrednictwem innych nośników informatycznych.

2. Akty normatywne Ministra niepodlegające publikacji, zgodnie z ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych. W Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych publikowane są w szczególności: zarządzenia, decyzje, obwieszczenia, komunikaty i postanowienia.

3. Redakcję Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych prowadzi Departament Prawny.

Rozdział 7.

Wykazy prac legislacyjnych

§ 29.

1. Departament Prawny opracowuje wstępną wersję wykazów prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów z zakresu działania Ministra na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.

2. Przed przekazaniem do właściwych organów prowadzących wykazy prac legislacyjnych ich wstępnych wersji są one akceptowane odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwych Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Po opublikowaniu w BIP KPRM wykazów, o których mowa w ust. 1, Departament Prawny koordynuje ich realizację we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.

4. Departament Prawny, na podstawie propozycji zgłoszonych przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami, opracowuje i koordynuje wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń Ministra nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

5. Przed przekazaniem przez Departament Prawny do Biura Ministra wykazu, o którym mowa w ust. 4, celem jego publikacji w BIP Ministerstwa, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Wniosek do właściwych organów prowadzących wykazy prac legislacyjnych, w szczególności w zakresie zgłoszenia nowych projektów, uzupełnienia bądź zmiany w opublikowanych wykazach prac legislacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 4, przygotowuje Departament Prawny na podstawie wystąpienia komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, zaakceptowany odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

7. W przypadku rezygnacji z prac nad projektem zamieszczonym we właściwym wykazie prac legislacyjnych, o którym mowa w ust. 1 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 6.

§ 30.

1. Departament Prawny występuje w imieniu Ministra z wnioskiem do właściwego organu prowadzącego wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów na podstawie odrębnych przepisów, o zamieszczenie w tym wykazie projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, opracowywany jest przez Departament Prawny na podstawie informacji przekazanych przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką. Przekazana informacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie dla opracowania projektu ustawy bez wymogu opracowania i uzgodnienia projektu jej założeń oraz być poprzedzona zgodą odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

Rozdział 8.

Przepis końcowy

§ 31.

1. W przypadku projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń ujętych odpowiednio w wykazach prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, w dniu wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku projektów rozporządzeń ujętych w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmującym projekty rozporządzeń nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w dniu wejścia wżycie zarządzenia, dopuszcza się ich procedowanie na podstawie dotychczasowych przepisów, w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie prac, udzielonej odpowiednio przez członka Kierownictwa Ministerstwa sprawującego, w dniu wejścia wżycie zarządzenia, nadzór nad komórką organizacyjną albo jednostką organizacyjną, która opracowała projekt.

§ 32.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966.

3) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.

4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 2, poz. 18, z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i 6, z 2001 r. Nr 3, poz. 7 i Nr 6, poz. 12, z 2006 r. Nr 10, poz. 50 oraz 2008 r. Nr 7, poz. 25), które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »