| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 77
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3 oraz z 2012 r. poz. 13 i 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stosuje się podejście procesowe. Zasady podejścia procesowego oraz zadania właściciela procesu określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące podejścia procesowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Mapa procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do Regulaminu.”;

2) w § 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnienie wykonywania celów i zadań zgodnie z zakresem działania w Regulaminie oraz w innych przepisach prawa i dokumentach;”;

3) w § 4w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności systemu kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.”;

4) uchyla się § 13;

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy:

1) prowadzenie i rozwój:

a) centralnej ewidencji pojazdów (CEP),

b) centralnej ewidencji kierowców (CEK),

c) zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,

d) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);

2) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:

a) nadawaniem i zmianą numerów PESEL,

b) udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

4) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;

5) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

a) za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

– po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;

6) przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;

8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

9) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

10) prowadzenie spraw wynikających żart. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011 r.) w zakresie weryfikacji deklaracji poparcia i poświadczania liczby ważnych deklaracji poparcia;

11) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,

b) Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu.”;

6) w § 14 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zapewnienie wykonywania zadań przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie zdarzeń korupcyjnych lub podejrzeń takich zdarzeń i przeciwdziałania tym zdarzeniom.”;

7) w § 14a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 18a pkt 3;”;

8) w § 17a:

a) w pkt 1 uchyla się lit. e,

b) w pkt 2 w lit e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z wyłączeniem zadań przypisanych Komendantowi Głównemu Państwowej Szkoły Pożarnej ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;”,

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) koordynowanie, w ramach resortu spraw wewnętrznych, współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie udziału służb podległych Ministrowi w systemie powiadamiania ratunkowego.”;

9) w § 18 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kontrolą podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych oraz współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Ewidencji Państwowych;”;

10) po § 18 dodaje się §18a i 18b w brzmieniu:

„§ 18a. Do zakresu działania Departamentu Strategii i Analiz należy:

1) zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych;

2) zarządzanie projektem pn. „pl. ID – polska ID karta” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie:

a) rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia,

b) nadzoru, kontroli, monitoringu i weryfikacji realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności;

3) udział w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:

a) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywania – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

4) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;

5) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

6) prowadzenie spraw związanych z problematyką legalizacji w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w § 13a pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;

7) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011) w zakresie wydawania certyfikatów poświadczających systemy zbierania deklaracji on-line;

8) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochroną danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa w zakresie opracowywania i opiniowania standardów i polityk bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;

9) prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami;

10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem kompetencji pracowników Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w związku z planowanymi i realizowanymi projektami i usługami informatycznymi;

11) prowadzenie spraw z zakresu audytu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli;

12) koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców;

13) prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

14) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, z zarządzaniem operacyjnym Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA we współpracy z Departamentem Teleinformatyki i w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

15) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

16) wsparcie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem umów i zamówień w ramach projektów i usług informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie definiowania standardów i norm odpowiadających założeniom strategicznym;

17) nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

18) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów informatycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Departamentu;

19) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informatycznym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych – pozostających we właściwości Ministra;

21) koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem opinii do projektów dokumentów rządowych, strategicznych i planistycznych związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

§ 18b. Do zakresu działania Departamentu Teleinformatyki należy:

1) nadzór nad utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych: Siecią Łączności Rządowej, TESTA, s-TESTA do przesyłania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonej, GovNET, PESEL-NET, WAN-CEPiK, Systemem Informacyjnym Schengen (SiS) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);

2) zarządzanie architekturą systemów teleinformatycznych prowadzonych na potrzeby ewidencji pozostających we właściwości Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem nad utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,

b) koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz urządzeń podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

c) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

d) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

e) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej;

4) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa, w tym:

a) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

b) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej;

5) prowadzenie prac związanych z:

a) nadzorem nad budową oraz wdrożeniem infrastruktury systemu łączności specjalnej dla potrzeb służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratownictwa,

b) koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra, Służby Dyżurnej Ministra oraz wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej oraz organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustaleniem standardów technicznych,

c) organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa,

d) koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie europejskiego numeru alarmowego 112 w zakresie dotyczącym służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi,

e) nadzorem Ministra nad utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112),

f) planowaniem wykorzystania systemów nawigacji satelitarnej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;

6) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb współdziałania Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej;

7) gospodarowanie zasobami numeracji telekomunikacyjnej i częstotliwości radiowych przydzielonymi dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej, z uwzględnieniem zakresu zarządzania kryzysowego i koordynacji zadań ratowniczych;

8) prowadzenie uzgodnień i określanie potrzeb niezbędnych dla sporządzania planów działań, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

9) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opracowywania rozwiązań integracyjnych z systemami teleinformatycznymi prowadzonymi przez te jednostki;

10) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z integracją polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA oraz ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej i cyberprzestrzeni, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

11) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie wykorzystania systemu Portal Informacji Administracji (PIA) dla potrzeb ewidencji prowadzonych przez Ministra i systemu ePUAP”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki zagranicznej Rządu w zakresie właściwości Ministra:

a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra z zastrzeżeniem § 14a pkt 14 i § 16 pkt 3,

b) koordynacja merytoryczna udziału Ministra w Radzie Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

c) merytoryczna obsługa gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne na poziomie Komitetów,

d) nadzór merytoryczny nad udziałem komórek organizacyjnych, organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w gremiach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

e) koordynacja merytoryczna procesu opracowywania opinii i stanowisk Rządu do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej w zakresie spraw wewnętrznych,

f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w przygotowywaniu wstępnych opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów normatywnych opracowywanych przez te komórki,

g) udzielanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa i organom podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej, w tym na etapie ich procedowania, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8,

h) realizacja zadań związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Komitecie do spraw Europejskich,

i) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

j) koordynacja oraz realizacja bilateralnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej w ramach właściwości Ministra,

k) nadzór nad współpracą międzynarodową realizowaną przez organy podległe lub nadzorowane przez Ministra,

l) opracowywanie i realizacja planów współpracy zagranicznej Ministra;

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem granicą państwową, w tym wynikających z nadzoru Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, w szczególności:

a) koordynacja działań, w zakresie kompetencji Ministra, związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych,

b) przygotowywanie i koordynacja prac nad przygotowaniem analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych, w tym z zakresu funkcjonowania przejść granicznych, kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej,

c) inicjowanie zmian legislacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania polskiej granicy państwowej,

d) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej;

3) prowadzenie spraw związanych z europejskimi instrumentami finansowymi z obszaru sprawy wewnętrzne, w tym:

a) wdrażanie Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Instrumentu Finansowego Schengen oraz Transition Facility,

b) realizacja zadań pozostających w zakresie właściwości Ministra dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020;

c) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy transgranicznej i regionalnej:

a) zapewnienie wykonywania przez Ministra zadań w zakresie współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga,

b) koordynacja merytoryczna i obsługa organizacyjno-techniczna komisji i rad międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

5) obsługa merytoryczna i organizacyjna współpracy międzynarodowej Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

6) obsługa w zakresie:

a) protokołu dyplomatycznego dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

b) tłumaczeń dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa;

7) wykonywanie zadań Ministra wynikających żart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.”;

12) w § 22 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń oraz opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Ministerstwa, z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, będącej pod nadzorem Departamentu Teleinformatyki, Departamentu Ewidencji Państwowych oraz Departamentu Strategii i Analiz,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).


Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 77 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 31 grudnia 2012 r. (poz. 5)

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »