| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 77
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3 oraz z 2012 r. poz. 13 i 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stosuje się podejście procesowe. Zasady podejścia procesowego oraz zadania właściciela procesu określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące podejścia procesowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Mapa procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do Regulaminu.”;

2) w § 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnienie wykonywania celów i zadań zgodnie z zakresem działania w Regulaminie oraz w innych przepisach prawa i dokumentach;”;

3) w § 4w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności systemu kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.”;

4) uchyla się § 13;

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy:

1) prowadzenie i rozwój:

a) centralnej ewidencji pojazdów (CEP),

b) centralnej ewidencji kierowców (CEK),

c) zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,

d) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);

2) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:

a) nadawaniem i zmianą numerów PESEL,

b) udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

4) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;

5) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

a) za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

– po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;

6) przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;

8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

9) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

10) prowadzenie spraw wynikających żart. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011 r.) w zakresie weryfikacji deklaracji poparcia i poświadczania liczby ważnych deklaracji poparcia;

11) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,

b) Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu.”;

6) w § 14 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zapewnienie wykonywania zadań przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie zdarzeń korupcyjnych lub podejrzeń takich zdarzeń i przeciwdziałania tym zdarzeniom.”;

7) w § 14a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 18a pkt 3;”;

8) w § 17a:

a) w pkt 1 uchyla się lit. e,

b) w pkt 2 w lit e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z wyłączeniem zadań przypisanych Komendantowi Głównemu Państwowej Szkoły Pożarnej ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;”,

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) koordynowanie, w ramach resortu spraw wewnętrznych, współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie udziału służb podległych Ministrowi w systemie powiadamiania ratunkowego.”;

9) w § 18 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kontrolą podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych oraz współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Ewidencji Państwowych;”;

10) po § 18 dodaje się §18a i 18b w brzmieniu:

„§ 18a. Do zakresu działania Departamentu Strategii i Analiz należy:

1) zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych;

2) zarządzanie projektem pn. „pl. ID – polska ID karta” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie:

a) rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia,

b) nadzoru, kontroli, monitoringu i weryfikacji realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności;

3) udział w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:

a) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywania – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

4) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;

5) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

6) prowadzenie spraw związanych z problematyką legalizacji w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w § 13a pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;

7) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011) w zakresie wydawania certyfikatów poświadczających systemy zbierania deklaracji on-line;

8) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochroną danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa w zakresie opracowywania i opiniowania standardów i polityk bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;

9) prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami;

10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem kompetencji pracowników Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w związku z planowanymi i realizowanymi projektami i usługami informatycznymi;

11) prowadzenie spraw z zakresu audytu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli;

12) koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców;

13) prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

14) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, z zarządzaniem operacyjnym Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA we współpracy z Departamentem Teleinformatyki i w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

15) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

16) wsparcie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem umów i zamówień w ramach projektów i usług informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie definiowania standardów i norm odpowiadających założeniom strategicznym;

17) nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

18) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów informatycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Departamentu;

19) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informatycznym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych – pozostających we właściwości Ministra;

21) koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem opinii do projektów dokumentów rządowych, strategicznych i planistycznych związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

§ 18b. Do zakresu działania Departamentu Teleinformatyki należy:

1) nadzór nad utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych: Siecią Łączności Rządowej, TESTA, s-TESTA do przesyłania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonej, GovNET, PESEL-NET, WAN-CEPiK, Systemem Informacyjnym Schengen (SiS) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);

2) zarządzanie architekturą systemów teleinformatycznych prowadzonych na potrzeby ewidencji pozostających we właściwości Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem nad utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,

b) koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz urządzeń podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

c) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

d) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

e) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej;

4) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa, w tym:

a) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

b) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej;

5) prowadzenie prac związanych z:

a) nadzorem nad budową oraz wdrożeniem infrastruktury systemu łączności specjalnej dla potrzeb służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratownictwa,

b) koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra, Służby Dyżurnej Ministra oraz wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej oraz organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustaleniem standardów technicznych,

c) organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa,

d) koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie europejskiego numeru alarmowego 112 w zakresie dotyczącym służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi,

e) nadzorem Ministra nad utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112),

f) planowaniem wykorzystania systemów nawigacji satelitarnej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;

6) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb współdziałania Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej;

7) gospodarowanie zasobami numeracji telekomunikacyjnej i częstotliwości radiowych przydzielonymi dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej, z uwzględnieniem zakresu zarządzania kryzysowego i koordynacji zadań ratowniczych;

8) prowadzenie uzgodnień i określanie potrzeb niezbędnych dla sporządzania planów działań, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

9) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opracowywania rozwiązań integracyjnych z systemami teleinformatycznymi prowadzonymi przez te jednostki;

10) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z integracją polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA oraz ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej i cyberprzestrzeni, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

11) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie wykorzystania systemu Portal Informacji Administracji (PIA) dla potrzeb ewidencji prowadzonych przez Ministra i systemu ePUAP”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki zagranicznej Rządu w zakresie właściwości Ministra:

a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra z zastrzeżeniem § 14a pkt 14 i § 16 pkt 3,

b) koordynacja merytoryczna udziału Ministra w Radzie Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

c) merytoryczna obsługa gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne na poziomie Komitetów,

d) nadzór merytoryczny nad udziałem komórek organizacyjnych, organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w gremiach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

e) koordynacja merytoryczna procesu opracowywania opinii i stanowisk Rządu do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej w zakresie spraw wewnętrznych,

f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w przygotowywaniu wstępnych opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów normatywnych opracowywanych przez te komórki,

g) udzielanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa i organom podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej, w tym na etapie ich procedowania, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8,

h) realizacja zadań związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Komitecie do spraw Europejskich,

i) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

j) koordynacja oraz realizacja bilateralnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej w ramach właściwości Ministra,

k) nadzór nad współpracą międzynarodową realizowaną przez organy podległe lub nadzorowane przez Ministra,

l) opracowywanie i realizacja planów współpracy zagranicznej Ministra;

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem granicą państwową, w tym wynikających z nadzoru Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, w szczególności:

a) koordynacja działań, w zakresie kompetencji Ministra, związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych,

b) przygotowywanie i koordynacja prac nad przygotowaniem analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych, w tym z zakresu funkcjonowania przejść granicznych, kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej,

c) inicjowanie zmian legislacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania polskiej granicy państwowej,

d) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej;

3) prowadzenie spraw związanych z europejskimi instrumentami finansowymi z obszaru sprawy wewnętrzne, w tym:

a) wdrażanie Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Instrumentu Finansowego Schengen oraz Transition Facility,

b) realizacja zadań pozostających w zakresie właściwości Ministra dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020;

c) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy transgranicznej i regionalnej:

a) zapewnienie wykonywania przez Ministra zadań w zakresie współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga,

b) koordynacja merytoryczna i obsługa organizacyjno-techniczna komisji i rad międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

5) obsługa merytoryczna i organizacyjna współpracy międzynarodowej Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

6) obsługa w zakresie:

a) protokołu dyplomatycznego dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

b) tłumaczeń dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa;

7) wykonywanie zadań Ministra wynikających żart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.”;

12) w § 22 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń oraz opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Ministerstwa, z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, będącej pod nadzorem Departamentu Teleinformatyki, Departamentu Ewidencji Państwowych oraz Departamentu Strategii i Analiz,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).


Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 77 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 31 grudnia 2012 r. (poz. 5)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »