| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Orion” w Ciechocinku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Orion” w Ciechocinku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 39) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Orion” w Ciechocinku nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „ORION” w Ciechocinku.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „ORION” w Ciechocinku może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „ORION” w Ciechocinku”.”;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych,

c) pełnopłatnych świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego;

2) organizowanie i prowadzenie turnusów antystresowych realizowanych w ramach programów zdrowotnych;

3) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

8) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,

b) Lecznictwo Ambulatoryjne, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– choroby ortopedyczno-urazowe,

– choroby układu nerwowego,

– choroby reumatologiczne,

– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

– choroby naczyń obwodowych,

– choroby górnych dróg oddechowych,

– otyłość,

– osteoporoza;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »