| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Orion” w Ciechocinku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Orion” w Ciechocinku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 39) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Orion” w Ciechocinku nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „ORION” w Ciechocinku.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „ORION” w Ciechocinku może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „ORION” w Ciechocinku”.”;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych,

c) pełnopłatnych świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego;

2) organizowanie i prowadzenie turnusów antystresowych realizowanych w ramach programów zdrowotnych;

3) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

8) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,

b) Lecznictwo Ambulatoryjne, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– choroby ortopedyczno-urazowe,

– choroby układu nerwowego,

– choroby reumatologiczne,

– choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

– choroby naczyń obwodowych,

– choroby górnych dróg oddechowych,

– otyłość,

– osteoporoza;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »