| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 47) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nadaje się nazwę: „Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie”.

2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie może używać skróconej nazwy: „CSK MSW w Warszawie”.”;

2) w § 6 otrzymują brzmienie:

㤠6. Celem Szpitala jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.”;

3) w § 7:

a) w pkt 1 w lit. A po tiret trzydziestym dodaje się sześć tiret w brzmieniu;

„– chirurgii naczyniowej,

– chirurgii plastycznej,

– onkologii,

– neonatologii,

– chorób zakaźnych,

– anestezjologii i intensywnej terapii,”,

b) w pkt 2 w lit. zm średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery zn-zw w brzmieniu:

„zn) foniatrii,

zo) chorób metabolicznych,

zp) chorób zakaźnych,

zr) gruźlicy chorób płuc,

zs) osteoporozy,

zt) logopedii,

zu) traumatologii i narządu ruchu,

zv) położnictwa,

zw) transplantologii;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

a) „Centralny Szpital Kliniczny” realizujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, w skład którego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (kliniki, oddziały, pododdziały, działy, zespoły, bloki operacyjne) z siedzibą w Warszawie, oraz pracownie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, udzielające świadczeń w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. A i b,

b) „Przychodnie specjalistyczne” realizujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w skład którego wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (poradnie i gabinety) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, udzielające świadczeń w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. C oraz pkt 2.”;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »