| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 47) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nadaje się nazwę: „Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie”.

2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie może używać skróconej nazwy: „CSK MSW w Warszawie”.”;

2) w § 6 otrzymują brzmienie:

㤠6. Celem Szpitala jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.”;

3) w § 7:

a) w pkt 1 w lit. A po tiret trzydziestym dodaje się sześć tiret w brzmieniu;

„– chirurgii naczyniowej,

– chirurgii plastycznej,

– onkologii,

– neonatologii,

– chorób zakaźnych,

– anestezjologii i intensywnej terapii,”,

b) w pkt 2 w lit. zm średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery zn-zw w brzmieniu:

„zn) foniatrii,

zo) chorób metabolicznych,

zp) chorób zakaźnych,

zr) gruźlicy chorób płuc,

zs) osteoporozy,

zt) logopedii,

zu) traumatologii i narządu ruchu,

zv) położnictwa,

zw) transplantologii;”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

a) „Centralny Szpital Kliniczny” realizujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, w skład którego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (kliniki, oddziały, pododdziały, działy, zespoły, bloki operacyjne) z siedzibą w Warszawie, oraz pracownie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, udzielające świadczeń w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. A i b,

b) „Przychodnie specjalistyczne” realizujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w skład którego wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (poradnie i gabinety) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, udzielające świadczeń w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. C oraz pkt 2.”;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.”;

5) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Krawczyk

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »