| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza,się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 41 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) ponumerowanie wszystkich stron w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. „A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, miękkim ołówkiem, z podaniem ich liczby pod treścią ostatniego wpisu w spisie spraw;

6) uzupełnienie spisów spraw w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. „A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, przez wpisanie przy każdej pozycji spisu spraw numeracji stron obejmujących sprawę wpisaną w tej pozycji;",

b) w załączniku Nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pkt 6 objaśnień otrzymuje brzmienie:

„6. daty skrajne akt (data najwcześniejszego i najpóźniejszego pisma w teczce)."

2) w załączniku Nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:

a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 012 symbole klasyfikacyjne 0125 oraz 0127-0128 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

b) dodaje się symbol klasyfikacyjny 013 w brzmieniu:

infoRgrafika

c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 014 symbole klasyfikacyjne 0145-0146 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

d) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 018:

– symbole klasyfikacyjne 0180-0187 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 0188,

e) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 019 symbole klasyfikacyjne 0190-0191 oraz 0196 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

f) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 dodaje się symbol klasyfikacyjny 0275 w brzmieniu:

infoRgrafika

g) dodaje się symbol klasyfikacyjny 047 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 047 symbole klasyfikacyjne 0470-0471 w brzmieniu:

infoRgrafika

h) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073:

– symbol klasyfikacyjny 073 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073 symbole klasyfikacyjne 0730-0734 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 0737,

i) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 074 symbole klasyfikacyjne 0743-0744 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

j) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 076:

– symbole klasyfikacyjne 0764-0767 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbol klasyfikacyjny 0769 w brzmieniu:

infoRgrafika

k) symbol klasyfikacyjny 111 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 111 symbole klasyfikacyjne 1110-1114 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

l) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 113 symbole klasyfikacyjne 1130 oraz 1133 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

m) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 120 symbol klasyfikacyjny 1204 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

n) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 122:

- symbol klasyfikacyjny 122 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbole klasyfikacyjne 1220-1222 w brzmieniu:

infoRgrafika

o) symbol klasyfikacyjny 125 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 125 symbole klasyfikacyjne 1250-1252 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

p) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 127 dodaje się symbol klasyfikacyjny 1275 w brzmieniu:

infoRgrafika

q) symbol klasyfikacyjny 128 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

r) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 142 symbole klasyfikacyjne 1423-1424 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

s) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 148:

– symbol klasyfikacyjny 1488 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbol klasyfikacyjny 1489 w brzmieniu:

infoRgrafika

t) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 162 symbol klasyfikacyjny 1620 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

u) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 166 symbol klasyfikacyjny 1660 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

v) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 221 symbole klasyfikacyjne 2210-2211 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

w) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 222 dodaje się symbol klasyfikacyjny 2226 w brzmieniu:

infoRgrafika

x) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 311 symbole klasyfikacyjne 3110-3111 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

y) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 315 symbol klasyfikacyjny 3150 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

z) w symbolu klasyfikacyjnym 42:

– symbol klasyfikacyjny 42 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 42 symbole klasyfikacyjne 420-421 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbole klasyfikacyjne 422-424,

za) dodaje się symbol klasyfikacyjny 514 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 514 symbole klasyfikacyjne 5140-5142 w brzmieniu:

infoRgrafika

zb) dodaje się symbol klasyfikacyjny 515 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 515 symbole klasyfikacyjne 5150-5153 w brzmieniu:

infoRgrafika

zc) uchyla się symbol klasyfikacyjny 59,

zd) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 625:

– symbol klasyfikacyjny 625 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbole klasyfikacyjne 6250-6251 w brzmieniu:

infoRgrafika

ze) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 63:

– symbol klasyfikacyjny 63 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 632.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: Jacek Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »