| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Służbowa karta płatnicza, zwana dalej „kartą płatniczą”, oznacza kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.2)).”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karta płatnicza może być przyznana osobom zajmującym stanowiska lub pełniącym funkcję:

1) Ministra, sekretarza i podsekretarzy stanu w urzędzie obsługującym Ministra;

2) kierownika i zastępcy kierownika jednostki;

3) dyrektora generalnego urzędu;

4) dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępcy w urzędzie obsługującym Ministra;

5) dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępcy w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Głównej Straży Granicznej, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu;

6) dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępcy w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców;

7) dowódcy kontyngentu policyjnego lub Straży Granicznej;

8) oficera łącznikowego Policji lub Straży Granicznej w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych;

9) dowódcy, zastępcy dowódcy oraz oficera łącznikowego grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.”;

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowódcy, zastępcy dowódców oraz oficerowie łącznikowi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7–9, składają wniosek o przyznanie karty płatniczej odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej albo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczny limit wydatków opłacanych za pomocą karty płatniczej w wysokości:

1) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3 i 9, do 25.000 zł;

2) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – 8, do 20.000 zł;

3) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2, do 5.000 zł.;”;

5) w § 9 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Użytkownik karty płatniczej przedkłada dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności, z wyjątkiem oficerów łącznikowych Policji lub Straży Granicznej, dla których termin ten wynosi 14 dni.

6. W przypadku płatności dokonanych kartą płatniczą w związku z podróżą służbową lub delegowaniem do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej termin, o którym mowa w ust. 5, wynosi 14 dni od dnia zakończenia podróży lub delegowania.”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykorzystanie karty płatniczej niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczącymi dokonywania wydatków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.3)) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub z umową, powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu karty płatniczej oraz wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 855 oraz z 2013 r. poz. 1036 i 1271.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036 i 1289.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »