| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie nadania statutu Służbie Zdrowia Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się statut Służbie Zdrowia Biura Ochrony Rządu.

2. Statut Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Statut Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu]

Załącznik do zarządzenia Nr 5
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 lutego 2014 r. (poz. 9)

STATUT

Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Służba Zdrowia Biura Ochrony Rządu jest komórką organizacyjną Biura Ochrony Rządu, realizującą zadania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, zwaną dalej „Służbą Zdrowia”.

2. Siedziba Służby Zdrowia znajduje się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38.

3. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg wykonywania zadań Biura Ochrony Rządu w kraju i poza jego granicami.

§ 2. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział II.

Cele i zadania

§ 3. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

§ 4. Do zadań Służby Zdrowia należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie:

1) badań i porad lekarskich;

2) leczenia i konsultacji specjalistycznych;

3) badań i terapii psychologicznej;

4) badań diagnostycznych;

5) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia;

6) wykonywania zadań służby medycyny pracy;

7) wykonywania szczepień ochronnych;

8) propagowania zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń.

§ 5. Służba Zdrowia zapewnia:

1) organizację i realizację świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu;

2) prowadzenie edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział III.

Organy Służby Zdrowia i ich kompetencje

§ 6. 1. Za działalność Służby Zdrowia odpowiada, kieruje nią i reprezentuje na zewnątrz Szef Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu, będący Kierownikiem podmiotu leczniczego, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownik jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Służbie Zdrowia.

3. Kierownik kieruje Służbą Zdrowia przy pomocy zastępcy.

§ 7. 1. Kierownika, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Do czasu wyłonienia Kierownika, zgodnie z ust. 1, pełniącym obowiązki Kierownika pozostaje osoba wskazana przez Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 8. 1. Przy Służbie Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym Kierownika.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przejęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Służby Zdrowia,

c) przyznawania Kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub zwolnienia ze służby Kierownika;

2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, w zakresie finansowania zadań, o których mowa w § 4,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, w zakresie finansowania zadań, o których mowa w § 4,

c) regulaminu organizacyjnego Służby Zdrowia;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24).

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

c) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej może nastąpić z powodu:

1) rezygnacji z funkcji;

2) wskazania przez każdy z podmiotów wymienionych w ust. 4 innego przedstawiciela;

3) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia lub inne uzasadnione okoliczności;

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określi regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

9. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rozdział IV.

Struktura organizacyjna

§ 9. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium ogólne;

2) poradnie;

3) pracownie.

§ 10. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych Służby Zdrowia określi Kierownik w regulaminie organizacyjnym Służby Zdrowia.

Rozdział V.

Gospodarka finansowa

§ 11. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Biura Ochrony Rządu, realizującą wydatki budżetowe według zasad określonych dla państwowej jednostki budżetowej w ramach etatów i środków przydzielonych dla Biura Ochrony Rządu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »