| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)) w załączniku „Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opracowywanie na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa okresowych sprawozdań z funkcjonowania komórki organizacyjnej.”;

2) w § 6 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Projekty dokumentów zawierających rozstrzygnięcia prawne, finansowe oraz dotyczące współpracy międzynarodowej w Ministerstwie przedkładane do podpisu Ministrowi albo działającym w jego imieniu członkom Kierownictwa wymagają parafowania także odpowiednio przez: Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Departamentu Budżetu lub Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.”;

3) w § 12:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywanie zadań dysponenta części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności w zakresie:

a) sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowej,

b) planowania i realizacji zadań finansowanych z budżetu w ujęciu rzeczowym przez dysponentów, o których mowa w lit. a;”,

b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) analiz oraz materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu, w ujęciu finansowym i rzeczowym,”,

c) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

4) § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy:

1) prowadzenie i rozwój:

a) centralnej ewidencji pojazdów (CEP),

b) centralnej ewidencji kierowców (CEK),

c) zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,

d) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);

2) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:

a) nadawaniem i zmianą numerów PESEL,

b) udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

4) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;

5) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

a) za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie żart. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

– po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;

6) przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;

8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

9) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

10) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej;

11) zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych;

12) zarządzanie projektem pn. „projekt pl.ID” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie:

a) rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia,

b) nadzoru i monitorowania realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności;

13) udział wprowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:

a) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywania – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

14) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;

15) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

16) prowadzenie spraw związanych z usługami specjalnymi w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w § 13a pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;

17) prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami;

18) koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców;

19) prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

20) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, z zarządzaniem operacyjnym Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA we współpracy z Departamentem Teleinformatyki i w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

21) nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

22) zarządzanie projektami informatycznymi dotyczącymi rozwoju rejestrów państwowych, w tym finansowanych ze środków unijnych;

23) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych – pozostających we właściwości Ministra, w tym tworzenie formularzy elektronicznych umożliwiających wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

25) obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym koordynacja przygotowywania opinii dotyczących dokumentów na posiedzenia Komitetu;

26) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

27) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,

b) Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu;

28) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.”;

5) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:

„§ 13b. Do zakresu działania Departamentu Komunikacji Społecznej należy:

1) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapytań dziennikarzy;

2) koordynowanie działalności informacyjnej oraz kontaktów ze środkami masowego przekazu przedstawicieli Ministerstwa;

3) przygotowywanie dla Kierownictwa Ministerstwa analiz i opracowań medialnych – na polecenie Ministra lub Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

5) zapewnienie komunikacji społecznej i informacyjnej Ministerstwa z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji;

6) planowanie rozwoju portali i serwisów internetowych;

7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem serwisów internetowych obsługiwanych przez aplikację CMS poprzez stałe monitorowanie realizacji umowy przez firmę świadczącą usługę utrzymania tych serwisów w sieci Internet, a także współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Teleinformatyki;

8) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacji, o których mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 7;

9) prowadzenie spraw dotyczących patronatów honorowych oraz fundowania nagród Ministra;

10) udział w organizowaniu konferencji dotyczących problematyki działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, a także akcji promocyjnych Ministerstwa;

11) zlecanie i koordynowanie badań społecznych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa – na polecenie Ministra;

12) obsługa sekretarsko-biurowa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.”;

6) uchyla się § 14a;

7) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 16a pkt 5;”;

8) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Do zakresu działania Departamentu Porządku Publicznego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu:

a) ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,

b) ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,

c) planowania i wdrażania zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w Policji i Biurze Ochrony Rządu,

d) działalności Lotnictwa Policji i Lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego,

e) przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18–20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 13a pkt 13;

3) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, w szczególności:

a) gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagrożenia terroryzmem i przestępczością zorganizowaną,

b) opracowywanie koncepcji i programów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej,

c) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie koncepcji ogólnokrajowych działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d) przygotowywanie programów, inicjatyw i rozwiązań z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym generującym przestępczość,

e) koordynacja prac w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości Departamentu;

4) obsługa zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu, a w szczególności:

a) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych,

b) Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych,

c) Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi),

d) Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych,

e) Zespołu wspierającego koordynację Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”;

5) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z wyłączeniem zadania określonego w § 16 pkt 7;

6) inicjowanie i organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych w zakresie właściwości Departamentu;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:

a) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

8) koordynowanie i monitorowanie wdrożenia „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) policyjnymi izbami dziecka;

10) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa;

11) współpraca z samorządem terytorialnym, strażami gminnymi (miejskimi), organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie właściwości Departamentu;

12) koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN);

13) udział w przygotowywaniu i uczestnictwo w ćwiczeniach w zakresie reagowania na zagrożenia terrorystyczne;

14) opiniowanie przekazanych przez Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 4, art. 6b ust. 1 i 2, art. 48 ust. 3 w zakresie mianowania na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji, art. 52 ust. 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także art. 43, 49 i 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w odniesieniu do stopni generalskich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu;

15) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.”;

9) w § 17a:

a) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz planów ochrony obiektów, instalacji i urządzeń infrastruktury krytycznej, a także uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowywanych przez podmioty systemu ratowniczego infrastruktury krytycznej,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie uzgadniania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i wydawania wojewodom wytycznych do tych planów;”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) koordynowanie, w ramach resortu spraw wewnętrznych, współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie współdziałania służb podległych Ministrowi z systemem powiadamiania ratunkowego.”;

10) uchyla się § 18a;

11) w § 18b:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem nad utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,

b) nadzorem nad dostawcami sprzętu i usług informatycznych w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie,

c) koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz urządzeń podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

d) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

e) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

f) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej,

g) przetwarzaniem danych z ewidencji eksploatowanych w Departamencie;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa z uwzględnieniem Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym:

a) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

b) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej,

c) opracowywanie i opiniowanie standardów i polityk bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie uwzględniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności;”,

d) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koordynacją zapewnienia technicznych środków łączności dla Zespołu Służby Informacyjnej,”,

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie wykorzystania systemu Portal Informacji Administracji (PIA) dla potrzeb ewidencji prowadzonych przez Ministra oraz świadczenia usług na potrzeby systemu ePUAP;”,

f) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”;

12) w § 19:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 i § 16a pkt 12,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu „Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1,

b) dokonywania oceny formalnej wniosków beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;”,

d) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie spraw wynikających z podległości Ministrowi Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

13) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa;”,

b) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń oraz opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Ministerstwa, z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, będącej pod nadzorem Departamentu Teleinformatyki,”;

14) w § 23:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także zastępców Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Biura Ochrony Rządu i innych funkcjonariuszy podległych służb w zakresie kompetencji Ministra, z zastrzeżeniem § 16a pkt 14;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) gromadzenie oraz analizowanie sprawozdań przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8, a także wykonywanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa w tym zakresie;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie spraw związanych:

a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej,

c) z mianowaniem na stopnie generalskie i na wyższe stopnie służbowe, w zakresie kompetencji Ministra, a także z obniżaniem i pozbawianiem tych stopni, z zastrzeżeniem § 16a pkt 14,

d) z pracą rzecznika dyscyplinarnego,

e) ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;”;

15) uchyla się § 23a;

16) po § 34 dodaje się § 35 w brzmieniu:

„§ 35. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

17) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5, 55 i 71.

Załącznik 1. [MAPA PROCESÓW MSW]

Załącznik do zarządzenia Nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 34)

MAPA PROCESÓW MSW


infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »