| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)) w załączniku „Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opracowywanie na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa okresowych sprawozdań z funkcjonowania komórki organizacyjnej.”;

2) w § 6 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Projekty dokumentów zawierających rozstrzygnięcia prawne, finansowe oraz dotyczące współpracy międzynarodowej w Ministerstwie przedkładane do podpisu Ministrowi albo działającym w jego imieniu członkom Kierownictwa wymagają parafowania także odpowiednio przez: Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Departamentu Budżetu lub Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.”;

3) w § 12:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywanie zadań dysponenta części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności w zakresie:

a) sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowej,

b) planowania i realizacji zadań finansowanych z budżetu w ujęciu rzeczowym przez dysponentów, o których mowa w lit. a;”,

b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) analiz oraz materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu, w ujęciu finansowym i rzeczowym,”,

c) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

4) § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy:

1) prowadzenie i rozwój:

a) centralnej ewidencji pojazdów (CEP),

b) centralnej ewidencji kierowców (CEK),

c) zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,

d) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);

2) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:

a) nadawaniem i zmianą numerów PESEL,

b) udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

4) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;

5) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

a) za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie żart. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

– po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;

6) przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;

8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

9) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

10) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej;

11) zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych;

12) zarządzanie projektem pn. „projekt pl.ID” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie:

a) rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia,

b) nadzoru i monitorowania realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności;

13) udział wprowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:

a) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywania – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

14) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;

15) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

16) prowadzenie spraw związanych z usługami specjalnymi w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w § 13a pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;

17) prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami;

18) koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców;

19) prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

20) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, z zarządzaniem operacyjnym Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA we współpracy z Departamentem Teleinformatyki i w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;

21) nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

22) zarządzanie projektami informatycznymi dotyczącymi rozwoju rejestrów państwowych, w tym finansowanych ze środków unijnych;

23) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych – pozostających we właściwości Ministra, w tym tworzenie formularzy elektronicznych umożliwiających wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

25) obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym koordynacja przygotowywania opinii dotyczących dokumentów na posiedzenia Komitetu;

26) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

27) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,

b) Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu;

28) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.”;

5) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:

„§ 13b. Do zakresu działania Departamentu Komunikacji Społecznej należy:

1) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapytań dziennikarzy;

2) koordynowanie działalności informacyjnej oraz kontaktów ze środkami masowego przekazu przedstawicieli Ministerstwa;

3) przygotowywanie dla Kierownictwa Ministerstwa analiz i opracowań medialnych – na polecenie Ministra lub Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

5) zapewnienie komunikacji społecznej i informacyjnej Ministerstwa z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji;

6) planowanie rozwoju portali i serwisów internetowych;

7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem serwisów internetowych obsługiwanych przez aplikację CMS poprzez stałe monitorowanie realizacji umowy przez firmę świadczącą usługę utrzymania tych serwisów w sieci Internet, a także współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Teleinformatyki;

8) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacji, o których mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 7;

9) prowadzenie spraw dotyczących patronatów honorowych oraz fundowania nagród Ministra;

10) udział w organizowaniu konferencji dotyczących problematyki działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, a także akcji promocyjnych Ministerstwa;

11) zlecanie i koordynowanie badań społecznych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa – na polecenie Ministra;

12) obsługa sekretarsko-biurowa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.”;

6) uchyla się § 14a;

7) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 16a pkt 5;”;

8) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Do zakresu działania Departamentu Porządku Publicznego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu:

a) ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,

b) ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,

c) planowania i wdrażania zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w Policji i Biurze Ochrony Rządu,

d) działalności Lotnictwa Policji i Lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego,

e) przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18–20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 13a pkt 13;

3) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, w szczególności:

a) gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagrożenia terroryzmem i przestępczością zorganizowaną,

b) opracowywanie koncepcji i programów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej,

c) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie koncepcji ogólnokrajowych działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d) przygotowywanie programów, inicjatyw i rozwiązań z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym generującym przestępczość,

e) koordynacja prac w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości Departamentu;

4) obsługa zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu, a w szczególności:

a) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych,

b) Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych,

c) Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi),

d) Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych,

e) Zespołu wspierającego koordynację Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”;

5) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z wyłączeniem zadania określonego w § 16 pkt 7;

6) inicjowanie i organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych w zakresie właściwości Departamentu;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:

a) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

8) koordynowanie i monitorowanie wdrożenia „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) policyjnymi izbami dziecka;

10) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa;

11) współpraca z samorządem terytorialnym, strażami gminnymi (miejskimi), organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie właściwości Departamentu;

12) koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN);

13) udział w przygotowywaniu i uczestnictwo w ćwiczeniach w zakresie reagowania na zagrożenia terrorystyczne;

14) opiniowanie przekazanych przez Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 4, art. 6b ust. 1 i 2, art. 48 ust. 3 w zakresie mianowania na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji, art. 52 ust. 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także art. 43, 49 i 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w odniesieniu do stopni generalskich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu;

15) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.”;

9) w § 17a:

a) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz planów ochrony obiektów, instalacji i urządzeń infrastruktury krytycznej, a także uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowywanych przez podmioty systemu ratowniczego infrastruktury krytycznej,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie uzgadniania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i wydawania wojewodom wytycznych do tych planów;”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) koordynowanie, w ramach resortu spraw wewnętrznych, współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie współdziałania służb podległych Ministrowi z systemem powiadamiania ratunkowego.”;

10) uchyla się § 18a;

11) w § 18b:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem nad utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,

b) nadzorem nad dostawcami sprzętu i usług informatycznych w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie,

c) koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz urządzeń podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

d) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

e) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

f) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej,

g) przetwarzaniem danych z ewidencji eksploatowanych w Departamencie;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa z uwzględnieniem Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym:

a) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

b) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej,

c) opracowywanie i opiniowanie standardów i polityk bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie uwzględniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności;”,

d) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koordynacją zapewnienia technicznych środków łączności dla Zespołu Służby Informacyjnej,”,

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie wykorzystania systemu Portal Informacji Administracji (PIA) dla potrzeb ewidencji prowadzonych przez Ministra oraz świadczenia usług na potrzeby systemu ePUAP;”,

f) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”;

12) w § 19:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 i § 16a pkt 12,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu „Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1,

b) dokonywania oceny formalnej wniosków beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;”,

d) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie spraw wynikających z podległości Ministrowi Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

13) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa;”,

b) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń oraz opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Ministerstwa, z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, będącej pod nadzorem Departamentu Teleinformatyki,”;

14) w § 23:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także zastępców Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Biura Ochrony Rządu i innych funkcjonariuszy podległych służb w zakresie kompetencji Ministra, z zastrzeżeniem § 16a pkt 14;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) gromadzenie oraz analizowanie sprawozdań przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8, a także wykonywanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa w tym zakresie;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie spraw związanych:

a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej,

c) z mianowaniem na stopnie generalskie i na wyższe stopnie służbowe, w zakresie kompetencji Ministra, a także z obniżaniem i pozbawianiem tych stopni, z zastrzeżeniem § 16a pkt 14,

d) z pracą rzecznika dyscyplinarnego,

e) ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;”;

15) uchyla się § 23a;

16) po § 34 dodaje się § 35 w brzmieniu:

„§ 35. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

17) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5, 55 i 71.

Załącznik 1. [MAPA PROCESÓW MSW]

Załącznik do zarządzenia Nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 34)

MAPA PROCESÓW MSW


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »