| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) uchyla się pkt 5,

c) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Służbie Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, stanowiący załącznik Nr 13 do zarządzenia.”;

2) uchyla się załącznik Nr 3 do zarządzenia;

3) uchyla się załącznik Nr 5 do zarządzenia;

4) w załączniku Nr 7 do zarządzenia w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

5) w załączniku Nr 8 do zarządzenia w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Filia w Szczecinie przy ul. Żołnierska 4:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) gabinet zabiegowy,

e) gabinet psychologiczny,

f) punkt szczepień,

g) pracownia ekg,

h) pracownia badań kierowców.”;

6) dodaje się załącznik Nr 13 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przepis § 1 pkt 4 i 5 stosuje się od dnia 16 października 2013 r., przepis § 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 stosuje się od dnia 16 listopada 2013 r., przepis § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., a przepis § 1 pkt 1 lit. c i pkt 6 stosuje się od dnia 4 marca 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU]

Załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 czerwca 2014 r. (poz. 37)

STATUT

Służby Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Służba Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

§ 3. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg województwa małopolskiego oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423 i 619).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy;

7) gabinet psychologiczny;

8) pracownia EKG;

9) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »