| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Minister;

2) członkowie Zespołu:

a) zastępca przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, do zakresu czynności którego należą sprawy zarządzania kryzysowego,

b) Sekretarz i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

d) Komendant Główny Policji,

e) Komendant Główny Straży Granicznej,

f) Szef Biura Ochrony Rządu,

g) Szef Obrony Cywilnej Kraju,

h) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

i) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

j) Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

k) dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

l) dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

m) dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

n) dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

o) dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

p) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – kierujący podmiotem zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zarządzania kryzysowego,

r) sekretarz Zespołu – dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 2 przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także inne osoby – w charakterze ekspertów.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli, z wyjątkiem osób uczestniczących w pracach Zespołu w charakterze ekspertów, za zgodą przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) kieruje pracami Zespołu;

3) prowadzi posiedzenia Zespołu;

4) planuje i organizuje pracę Zespołu;

5) ustala porządek dzienny posiedzenia Zespołu;

6) poleca opracowanie analiz lub raportów;

7) zatwierdza protokół z posiedzenia Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Zespołu lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze lub powierzać poszczególnym osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, z wyjątkiem osób wyznaczonych do udziału w pracach Zespołu w charakterze ekspertów, wykonanie określonych zadań lub czynności, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, posiedzenie Zespołu może być zwoływane w trybie natychmiastowym.

4. Zespół może obradować w ograniczonym składzie, adekwatnym do tematu posiedzenia Zespołu.

5. Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym, może odbywać się w trybie obiegowym.

6. Rozbieżności stanowisk powstałe podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, podlegają rozpatrzeniu wyłącznie na posiedzeniach Zespołu.

7. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do innych niż wymienieni w § 2 ust. 1 pkt 2 przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych o opinię dotyczącą dokumentów planistycznych opiniowanych przez Zespół.

8. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zawiera kolejny numer, datę posiedzenia Zespołu, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek dzienny posiedzenia Zespołu, sprawozdanie z przebiegu dyskusji oraz treść wniosków.

9. Zgłoszenie przez członka Zespołu zdania odrębnego do sformułowanych wniosków wpisuje się do protokołu.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, protokół podpisuje również członek Zespołu, zgłaszający zdanie odrębne.

11. Protokół z posiedzenia Zespołu, po jego podpisaniu przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu jest niezwłocznie przekazywany przez sekretarza Zespołu do wiadomości osób obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Protokołu z posiedzenia Zespołu nie przekazuje się osobom zaproszonym na posiedzenie Zespołu w charakterze eksperta.

§ 5.

1. Obsługę merytoryczną i organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sekretarz Zespołu realizuje w szczególności następujące czynności:

1) przygotowuje porządek dzienny posiedzenia Zespołu oraz materiały dla członków Zespołu na posiedzenie;

2) poleca przekazanie informacji o zwołaniu Zespołu do członków Zespołu i zaproszonych na posiedzenie osób wraz z porządkiem dziennym posiedzenia Zespołu oraz ewentualnie innymi materiałami na posiedzenie Zespołu;

3) sporządza protokół z posiedzenia Zespołu i przekazuje go do zatwierdzenia osobie przewodniczącej posiedzeniu Zespołu;

4) przekazuje członkom Zespołu inne decyzje, polecenia Przewodniczącego Zespołu oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia Zespołu;

5) opracowuje projekty decyzji lub inne materiały na polecenie Przewodniczącego Zespołu.

3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, sekretarz Zespołu współpracuje z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

§ 6.

Udział w posiedzeniach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

Przekazywanie informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenia analiz i ocen sytuacji kryzysowych oraz decyzji właściwych organów zarządzania kryzysowego na potrzeby Zespołu odbywa się za pośrednictwem centrum zarządzania kryzysowego obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 8.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. W przypadku, gdy posiedzenie Zespołu nie może odbyć się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zespół obraduje w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Nr 44 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48 oraz z 2013 r. poz. 45).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »