| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia „Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach projektu „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) Minister – Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) Ministerstwo – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

3) Program – projekt „pl.ID”, o którym mowa w zarządzeniu nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48 oraz z 2014 r. poz. 4 i 39);

4) Kierownik Programu – Kierownik Programu „pl.ID”, o którym mowa w zarządzeniu nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”;

5) Kierownicy Projektów – osoby odpowiedzialne za realizację Projektów w zakresie wykonawczym, o których mowa w zarządzeniu nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”.

§ 2.

Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych w ramach projektu „pl.ID”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie, sprawujący nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych oraz infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa,

b) Dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa,

c) Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa,

d) Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa,

e) Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki,

f) Zastępca Dyrektora do spraw Kluczowych Projektów Centralnego Ośrodka Informatyki,

g) Kierownik Programu.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych, niż określone w ust. 1, komórek organizacyjnych Ministerstwa, zgodnie z właściwością tych komórek organizacyjnych określoną w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć – na zaproszenie Przewodniczącego – Kierownicy Projektów.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć – na zaproszenie Przewodniczącego – inne osoby spoza jego składu, w charakterze ekspertów w zakresie objętym zadaniami Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie planu wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych;

2) koordynacja i nadzór nad realizacją planu wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych.

2. Członkowie Zespołu rekomendują Przewodniczącemu działania naprawcze, w przypadku odchyleń od realizacji planu wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 5.

1. Przewodniczący określa terminy i miejsca posiedzeń Zespołu, zakres spraw, które będą tematem posiedzeń Zespołu, wyznacza zadania członkom Zespołu.

2. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

3. W przypadku trybu obiegowego uzgodnienie stanowisk następuje w postaci elektronicznej lub papierowej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego.

§ 6.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu, członkowie Zespołu oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 3 ust. 2, są obowiązani do efektywnego współdziałania w ramach prac Zespołu, w celu zapewnienia merytorycznej i terminowej realizacji jego zadań.

§ 8.

Przewodniczący przedstawia Ministrowi sprawozdanie końcowe z prac Zespołu zawierające sprawozdanie z wykonania wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych oraz wnioski wynikające z prac Zespołu.

§ 9.

Zespół zakończy pracę po akceptacji przez Ministra sprawozdania, o którym mowa w § 8.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »