| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 38 oraz z 2013 r. poz. 14).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1. [STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W JELENIEJ GÓRZE]

Załącznik do zarządzenia nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 lutego 2015 r. (poz. 2)

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

Rozdział 1.

FIRMA, SIEDZIBA SZPITALA

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Szpital może używać skróconej nazwy „SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze”.

§ 2. Siedzibą Szpitala jest Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69/71.

§ 3. Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szpital jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000011353. Akta rejestrowe Szpitala są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Szpital działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3));

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4));

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5));

4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SZPITALA

§ 6. Celem Szpitala jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych na potrzeby osób ubiegających się o stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów, (między innymi: ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegających się lub pełniących służbę w strażach gminnych, ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń);

3) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi w punkcie aptecznym Szpitala w celu zaopatrywania komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, w tym prowadzenie specjalistycznych cząstkowych staży kierunkowych w zakresie psychiatrii, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych realizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

8) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 9. Organami Szpitala są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.

2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.

§ 11. 1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala, w tym w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Szpitala.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala,

d) przyznawania kierownikowi Szpitala nagród;

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z kierownikiem – na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) przedstawianie kierownikowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych Szpitala oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Szpital;

4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Szpitala.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) przedsiębiorstwa:

a) Cieplickie Centrum Leczenia Nerwic – w którym wykonywane są, w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, leczenie zaburzeń nerwicowych, uzależnień i rehabilitacji, obejmujące w szczególności:

– farmakoterapię,

– fizjoterapię,

– muzykoterapię,

– oddziaływanie treningowe (autogenne i asertywne),

– psychoterapię indywidualną,

– psychoterapię grupową,

– prowadzenie zajęć ruchowych poza terenem Szpitala,

– rekreację,

– terapię zajęciową,

– terapię innych schorzeń towarzyszących zaburzeniom nerwicowym i uzależnieniom,

b) Cieplickie Centrum Specjalistyki Ambulatoryjnej – w którym wykonywane są w ramach ambulatoryjnej dziennej opieki zdrowotnej świadczenia w zakresie:

– badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa,

– diagnostyki i terapii psychiatryczno – psychologicznej,

– diagnostyki i leczenia neurologicznego,

– diagnostyki i terapii logopedycznej,

– diagnostyki i terapii psychogeriatrycznej,

– diagnostyki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej osób uzależnionych i współuzależnionych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, a także realizacji programów zdrowotnych,

– diagnostyki oraz leczenia w zakresie rehabilitacji medycznej,

– zabiegów fizjoterapeutycznych,

– realizacji programów zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów realizowanych w warunkach dziennych,

c) Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach, ul. Górnicza 22 – w którym wykonywane są w ramach ambulatoryjnej dziennej opieki zdrowotnej świadczenia w zakresie:

– leczenia zaburzeń nerwicowych,

– rehabilitacji,

– rehabilitacji i prewencji rentowej,

– leczenia geriatrycznego,

– szkolenia personelu medycznego,

– kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń psychicznych, ruchowych i innych,

d) Centrum Leczenia „Przedwiośnie” w Kowarach, ul. Górnicza 22 – w którym wykonywane są w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych świadczenia w zakresie:

– zaburzeń nerwicowych i uzależnień,

– rehabilitacji,

– rehabilitacji i prewencji rentowej,

– organizacji obozów antystresowych, kondycyjnych, zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej, w tym na rzecz środowisk senioralnych;

2) komórki administracyjno – gospodarcze.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

§ 18. 1. Szpital:

1) prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego koszty działalności z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów;

2) reguluje zobowiązania.

2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

§ 20. Szpital jest utrzymywany z wpływów:

1) pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:

a) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia,

b) osobami fizycznymi;

2) z budżetu państwa i Unii Europejskiej;

3) z innych źródeł wymienionych w art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 21. Szpital jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności innej niż odpłatna działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Szpitala.

§ 22. Szpital prowadzi wydzieloną działalność inną niż odpłatna działalność lecznicza w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Szpitala;

2) organizacji konferencji i szkoleń;

3) wynajmu pokoi gościnnych;

4) cateringu;

5) organizacji „zielonych szkół”;

6) organizacji obozów antystresowych i kondycyjnych w Kowarach, ul. Górnicza 22.

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188, 1491 i 1831.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »