| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na stanowisko Pełnomocnika, wyznacza się osobę, która realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) nadzór nad realizacją przedsięwzięć przeprowadzanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynikających z aktów prawnych, polityk i programów rządowych oraz wytycznych i zaleceń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

2) opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur reagowania na incydenty komputerowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

3) identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka systemów i sieci teleinformatycznych przy współudziale administratorów systemów;

4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;

5) opracowanie procedur zapewniających informowanie Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL jako właściwego zespołu do spraw reagowania na incydenty komputerowe w zakresie:

a) wystąpienia incydentów komputerowych,

b) zmian w szczególności lokalizacji i danych kontaktowych;

6) koordynowanie przedsięwzięć przewidzianych dla Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych określonych odrębnymi przepisami;

7) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kreowania spójnego, jednolitego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni resortu spraw wewnętrznych.

§ 3.

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może wydawać wytyczne, występować z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji i opinii od komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie ich właściwości oraz od organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.

§ 4.

Pełnomocnik w celu realizacji zadań, podejmuje współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

§ 5.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych:

1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności do końca I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym.

§ 6.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »