| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na stanowisko Pełnomocnika, wyznacza się osobę, która realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) nadzór nad realizacją przedsięwzięć przeprowadzanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynikających z aktów prawnych, polityk i programów rządowych oraz wytycznych i zaleceń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

2) opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur reagowania na incydenty komputerowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

3) identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka systemów i sieci teleinformatycznych przy współudziale administratorów systemów;

4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;

5) opracowanie procedur zapewniających informowanie Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL jako właściwego zespołu do spraw reagowania na incydenty komputerowe w zakresie:

a) wystąpienia incydentów komputerowych,

b) zmian w szczególności lokalizacji i danych kontaktowych;

6) koordynowanie przedsięwzięć przewidzianych dla Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych określonych odrębnymi przepisami;

7) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kreowania spójnego, jednolitego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni resortu spraw wewnętrznych.

§ 3.

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może wydawać wytyczne, występować z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji i opinii od komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie ich właściwości oraz od organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 6.

§ 4.

Pełnomocnik w celu realizacji zadań, podejmuje współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

§ 5.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych:

1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności do końca I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym.

§ 6.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »