| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 5 i 10 oraz z 2013 r. poz. 1 i 65).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 2 marca 2015 r. (poz. 5)

STATUT PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

§ 1. 1. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Siedziba Centrum znajduje się w mieście stołecznym Warszawa.

3. Do zadań Centrum należy:

1) personalizacja:

a) dowodów osobistych,

b) dokumentów paszportowych, z wyłączeniem paszportów tymczasowych,

c) legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Policji,

d) licencji maszynisty,

e) dokumentów wydawanych cudzoziemcom na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności:

– dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej,

– dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu,

– Kart Polaka,

– kart pobytu,

– kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– polskich dokumentów podróży cudzoziemca,

– polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

– tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

– zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

2) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój:

a) systemów produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w pkt 1,

b) systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty, o których mowa w pkt. 1, z wyłączeniem dowodów osobistych;

3) przekazywanie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

4) wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących osoby wnioskującej;

5) zgłaszanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL, stwierdzonych w związku z realizacją wniosków o udostępnienie danych osobowych, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

6) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój techniczny Paszportowego Systemu Informacyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zakresu zadań realizowanych przez Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Departament Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

7) realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O) w polskich urzędach konsularnych, w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. W skład Centrum wchodzą:

1) Kierownictwo Centrum:

a) Dyrektor,

b) Zastępca Dyrektora,

c) Główny Księgowy;

2) Wydział Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów;

3) Wydział Wdrożeń i Rozwoju;

4) Wydział Eksploatacji Systemów i Sieci;

5) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

6) Wydział Finansowo-Księgowy;

7) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Wydział Udostępniania Danych;

9) Zespół Kontroli Zarządczej;

10) Zespół Obsługi Kadrowej i Szkoleń;

11) Zespół Stanowisk Samodzielnych.

§ 3. 1. Dyrektora Centrum oraz jego zastępcę powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych.

2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora Centrum następuje na wniosek Dyrektora Centrum.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wskutek długotrwałej niezdolności do pracy lub innych przypadków losowych Dyrektor Centrum nie może pełnić swojej funkcji, powołanie lub odwołanie Zastępcy Dyrektora może nastąpić bez wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności Dyrektora, pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Centrum.

4. Dyrektor może wydawać decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

5. Dyrektor Centrum może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

§ 5. 1. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) kierowanie Centrum, planowanie, organizowanie i koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska służbowe;

2) wypełnianie obowiązków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego dysponentowi części;

3) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) realizowanie zadań kierownika zamawiającego wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

5) prowadzenie polityki informacyjnej;

6) prowadzenie polityki kadrowej Centrum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju jednostki, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

3. Dyrektor Centrum określa w regulaminie organizacyjnym:

1) zakres zadań Zastępcy Dyrektora Centrum;

2) podział kompetencji pomiędzy Dyrektorem a Zastępcą Dyrektora Centrum;

3) szczegółową strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum.

§ 6. Do zadań Głównego Księgowego Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) sprawowanie nadzoru i kontroli prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Wydział Finansowo-Księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem analiz i sprawozdawczości z wykorzystania środków będących w dyspozycji Centrum;

5) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych Centrum, ich korekt oraz kontrola ich realizacji;

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Księgowym.

§ 7. Do zakresu działania Wydziału Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów należy:

1) kontrolowanie niespersonalizowanych dokumentów;

2) personalizacja dokumentów przy pomocy technik komputerowych;

3) kontrolowanie ilościowe i jakościowe spersonalizowanych dokumentów;

4) prowadzenie ewidencji rozliczeniowej spersonalizowanych dokumentów oraz dokumentów wybrakowanych w trakcie procesu personalizacji;

5) sporządzanie protokołów dystrybucyjnych dokumentów oraz dokonywanie protokolarnych zwrotów do magazynu Centrum dokumentów wybrakowanych w procesie personalizacji;

6) spedycja spersonalizowanych dokumentów do wnioskujących jednostek za pomocą, m.in. Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Poczty Specjalnej Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji oraz Referatu Poczty Specjalnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

§ 8. Do zakresu działania Wydziału Wdrożeń i Rozwoju należy:

1) tworzenie koncepcji rozwoju systemów informatycznych zapewniających funkcjonowanie systemów produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa § 1 ust. 3 pkt 1 oraz nadzór nad wprowadzonymi rozwiązaniami;

2) planowanie i współpraca przy działaniach związanych z badaniami niespersonalizowanych dokumentów, monitorowanie współczesnych kierunków rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń;

3) udział w pracach związanych z budową i zabezpieczeniami dokumentów personalizowanych w Centrum.

§ 9. Do zakresu działania Wydziału Eksploatacji Systemów i Sieci należy:

1) przygotowywanie w formie elektronicznej danych do personalizacji dokumentów;

2) realizacja i koordynacja zadań konserwacyjnych i serwisowych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Centrum;

3) realizacja zadań związanych z wsparciem merytorycznym użytkowników, budową, rozwojem, eksploatacją i utrzymaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie systemów produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1, z wyłączeniem dowodów osobistych;

4) nadzór oraz utrzymanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej infrastruktury informatycznej Centrum;

5) realizacja zadań związanych z wsparciem merytorycznym użytkowników, rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Paszportowego Systemu Informacyjnego, z wyłączeniem zakresu zadań realizowanych przez Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

6) realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O) w polskich urzędach konsularnych, w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) realizacja zadań w zakresie logistyki i obsługi administracyjnej Centrum;

2) gospodarowanie mieniem, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum;

4) zakup niespersonalizowanych blankietów i niespersonalizowanych blankietów wzorcowych przewidzianych do personalizacji i dystrybucji przez Centrum;

5) prowadzenie archiwum Centrum;

6) zakup niespersonalizowanych książeczek paszportów tymczasowych i naklejek personalizacyjnych dla potrzeb organów paszportowych w kraju oraz polskich placówek konsularnych;

7) realizacja zadań dotyczących nieruchomości będącej w dyspozycji Centrum, w szczególności polegająca na zarządzaniu nieruchomością, prowadzeniu remontów oraz eksploatacji nieruchomości.

§ 11. Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

1) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Centrum funkcji dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego dysponentowi części oraz bieżąca obsługa finansowo-księgowa Centrum;

2) sporządzanie planu finansowego, dokonywanie bieżących korekt w planie oraz prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych.

§ 12. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) planowanie i koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań obronnych Centrum.

§ 13. Do zakresu działania Wydziału Udostępniania Danych należy:

1) realizacja czynności materialno-technicznych związanych z przekazywaniem danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

2) realizacja czynności materialno-technicznych związanych z przekazywaniem danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

3) wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących osoby wnioskującej;

4) zgłaszanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL, stwierdzonych w związku z realizacją wniosków o udostępnienie danych osobowych, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

5) formalno-prawna ocena wniosków o udostępnienie danych oraz przygotowywanie i kierowanie korespondencji do podmiotów zainteresowanych;

6) przekazywanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należą do kompetencji Centrum;

7) prowadzenie archiwum dokumentacji wytworzonej w związku z obsługą wniosków o udostępnianie danych z rejestru PESEL.

§ 14. Do zakresu działania Zespołu Kontroli Zarządczej należy:

1) koordynacja działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie w szczególności:

a) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

b) zarządzania ryzykiem.

§ 15. Do zakresu działania Zespołu Obsługi Kadrowej i Szkoleń należy:

1) prowadzenie rejestru pracowników oraz dokumentacji związanej ze szkoleniem pracowników, rozliczaniem wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy i dyscypliny pracy;

2) sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy;

3) współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie zmian kadrowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia;

4) opracowanie polityki szkoleniowej jednostki.

§ 16. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych wchodzą:

1) radcowie prawni, których zadaniem jest obsługa prawna Centrum;

2) audytor wewnętrzny, który realizuje zadania mające na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Centrum;

3) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz prowadzi szkolenia z zakresu BHP;

4) inspektor do spraw przeciwpożarowych, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na ochronę przeciwpożarową oraz prowadzi szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;

5) administrator bezpieczeństwa informacji, który wykonuje zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust 3 pkt 1, w Sage Symfonia i bazie danych „Archiwum Jedenastoletnie CPD MSW”, współpracuje z administratorem bezpieczeństwa informacji baz danych i rejestrów danych osobowych poszukiwanych przy pomocy aplikacji Źródło i UDARP-CEPiK, oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »