| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie wsparcia:

1) Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337);

2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 2014 r. poz. 1203).

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Grzegorz Karpiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Renata Czyżak, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „MSW”;

3) zastępca przewodniczącego Zespołu – Anna Tulej, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW;

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW,

b) przedstawiciel Departamentu Ewidencji Państwowych MSW,

c) przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki MSW,

d) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW,

e) przedstawiciel Departamentu Prawnego MSW,

f) przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z administrowaniem danymi,

g) przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z utworzeniem, uruchomieniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

h) przedstawiciel biura SIRENE Komendy Głównej Policji,

i) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej,

j) dwóch przedstawicieli Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, odpowiada za obsługę pracy Zespołu. Zastępca przewodniczącego Zespołu lub upoważniona przez niego osoba, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

3. Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, odpowiedzialny jest za kontakty międzynarodowe oraz współpracę międzynarodową w ramach gremiów i spotkań z udziałem Pełnomocnika.

4. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz z osób, o których mowa w § 2 ust. 3.

5. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 4.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a na wniosek Przewodniczącego Zespołu w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Projekty uchwał mogą być uzgadniane i poddawane pod głosowanie w trybie obiegowym.

4. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w uzgodnieniu stanowisk Zespołu oraz w głosowaniu nad uchwałami.

§ 5.

1. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu przygotowuje projekty uchwał.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowane udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego MSW.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania przez Przewodniczącego Zespołu opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 9.

Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »