| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie wsparcia:

1) Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337);

2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 2014 r. poz. 1203).

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Grzegorz Karpiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Renata Czyżak, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „MSW”;

3) zastępca przewodniczącego Zespołu – Anna Tulej, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW;

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW,

b) przedstawiciel Departamentu Ewidencji Państwowych MSW,

c) przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki MSW,

d) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW,

e) przedstawiciel Departamentu Prawnego MSW,

f) przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z administrowaniem danymi,

g) przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z utworzeniem, uruchomieniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

h) przedstawiciel biura SIRENE Komendy Głównej Policji,

i) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej,

j) dwóch przedstawicieli Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, odpowiada za obsługę pracy Zespołu. Zastępca przewodniczącego Zespołu lub upoważniona przez niego osoba, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

3. Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, odpowiedzialny jest za kontakty międzynarodowe oraz współpracę międzynarodową w ramach gremiów i spotkań z udziałem Pełnomocnika.

4. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz z osób, o których mowa w § 2 ust. 3.

5. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 4.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a na wniosek Przewodniczącego Zespołu w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Projekty uchwał mogą być uzgadniane i poddawane pod głosowanie w trybie obiegowym.

4. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w uzgodnieniu stanowisk Zespołu oraz w głosowaniu nad uchwałami.

§ 5.

1. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu przygotowuje projekty uchwał.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowane udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego MSW.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania przez Przewodniczącego Zespołu opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 9.

Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »