| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 104
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 37 i 56 oraz z 2014 r. poz. 10, 35 i 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy „Sekretarza Stanu” zastępuje się wyrazami „Sekretarzy Stanu”;

2) w § 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) koordynuje wykonywanie przez Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 3, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,”;

3) w § 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Stanu Grzegorz Karpiński:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zastępuje Ministra i Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2, w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,

c) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;”,

c) po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:

„1a) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337);

1b) wykonuje zadania związane z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203);

1c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;”,

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpisuje w zastępstwie Ministra, w razie nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;”,

e) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;”;

4) w § 5a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących współpracy z organami innych państw i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym siecią TESTA, oraz z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wykonuje zadania wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostające we właściwości Ministra;”;

5) w § 8 wyrazy „Sekretarz Stanu” zastępuje się wyrazami „Sekretarze Stanu”;

6) w § 9:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zakresy czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1, nie obejmują:”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania pełnomocnictw i upoważnień, z zastrzeżeniem § 2 pkt 11 i § 3 pkt 7a.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 7 i 11 oraz § 3 pkt 1, 3 i 7a, Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.”;

7) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonują zadania właścicieli makroprocesów w stosunku do tych makroprocesów, których koordynatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wobec których sprawują nadzór nad wykonywaniem przez nie zadań.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »