| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawy wewnętrzne

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa wykonywanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, a w szczególności:

1) obowiązki w zakresie kontroli zarządczej:

a) członków Kierownictwa Ministerstwa,

b) kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa,

c) kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

d) Biura Ministra;

2) tryb sporządzania, zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych, następujących dokumentów:

a) planu działalności Ministra,

b) sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra,

c) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra;

3) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) członkach Kierownictwa Ministerstwa – rozumie się przez to Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

2) dziale – rozumie się przez to dział administracji rządowej – sprawy wewnętrzne;

3) efektywności – rozumie się przez to relacje między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami;

4) identyfikacji ryzyka – rozumie się przez to zidentyfikowanie zdarzenia, które w przypadku wystąpienia będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów i zadań, jego następstwa i prawdopodobieństwo wystąpienia;

5) jednostkach – rozumie się przez to organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierownika jednostki w rozumieniu pkt 5;

7) kierowniku komórki organizacyjnej/nadzorującej – rozumie się przez to dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa;

8) komórce nadzorującej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa prowadzącą sprawy związane z nadzorem Ministra nad jednostką lub jednostkami;

9) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa, wymienioną w statucie Ministerstwa, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu;

10) koordynatorze celu – rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej albo kierownika jednostki odpowiedzialnej za koordynację realizacji celu z planu działalności Ministra, w tym za przygotowywanie okresowych informacji zbiorczych o realizacji celu. Koordynatora celu wskazuje członek Kierownictwa Ministerstwa;

11) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

12) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych;

13) ocenie ryzyka – rozumie się przez to ocenę następstwa zdarzenia, które w przypadku wystąpienia będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów i zadań, prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz wyznaczenie poziomu ryzyka;

14) oświadczeniu Ministra o stanie kontroli zarządczej – rozumie się przez to oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni dla działu, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;

15) planie działalności Ministra – rozumie się przez to plan działalności Ministra na rok następny, dla działu, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

16) planie postępowania z ryzykiem – rozumie się przez to dokument, w którym wskazano planowane działania modyfikujące ryzyko, termin ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację tych działań;

17) ryzyku – rozumie się przez to możliwość wystąpienia zdarzenia, które w przypadku wystąpienia będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów i zadań;

18) skuteczności – rozumie się przez to stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane, a planowane cele osiągnięte;

19) sprawozdaniu z wykonania planu działalności Ministra – rozumie się przez to sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni dla działu, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

20) standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – rozumie się przez to standardy określone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 15, poz. 84);

21) systemie kontroli zarządczej – rozumie się przez to wszystkie działania, udokumentowane i nieudokumentowane zasady, reguły oraz przyjęte sposoby organizacji pracy, służące realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

22) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

23) właścicielu ryzyka – rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej albo kierownika jednostki realizującej zadanie w ramach celu z planu działalności Ministra;

24) zmaterializowaniu ryzyka – rozumie się przez to stwierdzenie wystąpienia zdarzenia zidentyfikowanego w ryzyku.

§ 3.

1. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa i kierownicy jednostek są odpowiedzialni za doskonalenie systemu kontroli zarządczej w dziale.

2. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej w dziale, o którym mowa w ust. 1, jest procesem ciągłym, realizowanym przy uwzględnieniu wniosków wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek w dziale, jak również oceny funkcjonowania rozwiązań określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4.

1. Minister zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w dziale.

2. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, zgodnie z zakresem czynności, sprawują nadzór nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych oraz w jednostkach.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, zobowiązani są do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej, w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz niniejsze zarządzenie.

4. Kierownicy jednostek zapewniają funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach, którymi kierują, w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz niniejsze zarządzenie.

§ 5.

W zakresie systemu kontroli zarządczej do zadań Biura Ministra należy:

1) koordynacja działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w dziale, w zakresie sporządzania planu działalności Ministra, sprawozdania z jego wykonania oraz przygotowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra;

2) dokonywanie przeglądów oraz oceny stosowania niniejszego zarządzenia, w tym przedkładanie Ministrowi wniosków z przeglądu i oceny wskazujących na potrzebę wprowadzenia zmian.

§ 6.

1. Minister sporządza plan działalności Ministra na rok następny dla kierowanego działu.

2. Plan działalności Ministra, o którym mowa w ust. 1, opracowywany jest zgodnie z głównymi kierunkami dla działu, określanymi przez Ministra do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Informację o określeniu przez Ministra głównych kierunków dla działu, Biuro Ministra przekazuje niezwłoczne do członków kierownictwa Ministerstwa, kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek.

§ 7.

1. W celu zapewnienia spójności planowania w dziale, dyrektor Departamentu Budżetu przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych i kierownikom jednostek informacje o celach, zadaniach i miernikach przyjętych do projektu budżetu w układzie zadaniowym na rok następny, po uprzednim przekazaniu projektu tego budżetu do Ministra Finansów.

2. Kierownicy komórek nadzorujących, zgodnie z właściwością, na podstawie określonych przez Ministra głównych kierunków dla działu, wspólnie z kierownikami jednostek, przedstawiają propozycje celów, mierników i zadań do planu działalności Ministra.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie z właściwością, na podstawie określonych przez Ministra głównych kierunków dla działu proponują cele, mierniki i zadania do planu działalności Ministra.

4. Propozycje celów, mierników i zadań do planu działalności Ministra, o których mowa w ust. 2 i 3, opracowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, są przedstawiane przez kierowników komórek nadzorujących i kierowników komórek organizacyjnych do akceptacji nadzorującemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa, w terminie do dnia 20 września każdego roku.

5. Określając cele należy zapewnić, aby były one istotne, spójne, konkretne, realne i określone w czasie oraz mierzalne w oparciu o mierniki określające stopień realizacji celów z planu działalności Ministra.

6. Miernik powinien umożliwiać rzetelne i obiektywne określenie stopnia realizacji celu, powinien mierzyć skuteczność lub efektywność.

7. W przypadku, gdy w procesie akceptacji, o którym mowa w ust. 4, zostanie stwierdzona konieczność wprowadzenia zmian propozycji celów, mierników lub zadań kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy komórek nadzorujących oraz kierownicy jednostek są zobowiązani do wprowadzenia stosownych zmian.

8. Zaakceptowane przez nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa propozycje celów, mierników i zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, są przesyłane do Biura Ministra, w terminie do dnia 30 września każdego roku.

9. Biuro Ministra na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 8, przy uwzględnieniu projektu budżetu, opracowuje projekt planu działalności Ministra. Na etapie opracowania projektu planu działalności Ministra, dyrektor Biura Ministra, jeżeli jest to niezbędne, prowadzi konsultacje i uzgodnienia z kierownikami komórek organizacyjnych, kierownikami komórek nadzorujących i członkami Kierownictwa Ministerstwa.

10. Projekt planu działalności Ministra jest przedstawiany do podpisu Ministra nie później niż do dnia 25 października każdego roku.

11. W przypadku, gdy projekt, o którym mowa w ust. 10, nie zostanie przez Ministra podpisany, dyrektor Biura Ministra wprowadza do niego stosowne zmiany, przeprowadzając konsultacje i uzgodnienia, w sposób określony w ust. 9.

12. Zaakceptowany przez Ministra projekt planu działalności Ministra przedstawiany jest Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 października każdego roku.

13. W przypadku otrzymania od Prezesa Rady Ministrów uwag do projektu planu działalności Ministra, dyrektor Biura Ministra opracowuje, jeżeli jest taka potrzeba, skorygowany projekt planu działalności Ministra i niezwłocznie przedstawia go do podpisu Ministrowi.

14. Biuro Ministra przekazuje podpisany przez Ministra plan działalności Ministra do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa i przesyła do komórek organizacyjnych i jednostek celem zidentyfikowania ryzyka w odniesieniu do celów i zadań oraz opracowania planów działalności jednostek.

§ 8.

1. Kierownik jednostki jest zobowiązany do opracowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, planu działalności dla swojej jednostki z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w planie działalności Ministra.

2. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przekazania planu działalności, o którym mowa w ust. 1, do kierownika komórki nadzorującej i Biura Ministra, w terminie do dnia 14 stycznia każdego roku.

3. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przedstawienia informacji o poziomie realizacji celów i zadań wynikających z planu działalności jednostki na każde żądanie nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 9.

1. Kierownik komórki organizacyjnej i kierownik jednostki jest zobowiązany do przekazania do koordynatora celu, raz na kwartał, nie później niż do 14 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, informacji o poziomie realizacji celów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Koordynator celu raz na kwartał, nie później niż do 21 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, przesyła informacje o poziomie realizacji celów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa i Biura Ministra. W przypadku, gdy koordynatorem celu jest kierownik jednostki, informacje o poziomie realizacji celu przesyłane są do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa i Biura Ministra, za pośrednictwem kierownika komórki nadzorującej.

3. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla osiągnięcia przyjętych celów lub zadania nie są prawidłowo realizowane, koordynator celu dołącza do informacji, o których mowa w ust. 2, stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1–3, nie dotyczą czwartego kwartału.

5. Koordynator celu jest zobowiązany do przedstawienia informacji o poziomie realizacji celu i zadań wynikających z planu działalności Ministra na każde żądanie nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 10.

1. Kierownik komórki organizacyjnej i kierownik jednostki jest zobowiązany do przekazania do koordynatora celu, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok ubiegły.

2. Koordynator celu jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa i Biura Ministra, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok ubiegły. W przypadku, gdy koordynatorem celu jest kierownik jednostki sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za rok ubiegły przesyłane jest do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa i Biura Ministra za pośrednictwem kierownika komórki nadzorującej.

3. Biuro Ministra na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2, przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra.

4. Biuro Ministra przekazuje podpisane przez Ministra sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 11.

1. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym wykonywanym stale w odniesieniu do wszystkich celów i zadań.

2. Zarządzanie ryzykiem, obejmuje swym zakresem identyfikację i ocenę ryzyka, postępowanie z ryzykiem oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka.

3. Dokumentowane zarządzanie ryzykiem dla celów i zadań z planu działalności Ministra odbywa się na podstawie niniejszego zarządzenia.

4. Kierownik jednostki, w ramach systemu kontroli zarządczej, określa ogólne zasady zarządzania ryzykiem w podległej mu jednostce.

5. Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki, niezależnie od zasad określonych niniejszym zarządzeniem, może opracować zasady wyznaczające sposób zarządzania ryzykiem w obszarze swojej merytorycznej właściwości.

§ 12.

1. Właściciel ryzyka dokonuje analizy ryzyka, a w szczególności identyfikacji i oceny ryzyka, określenia istotności ryzyka i wskazania postępowania z ryzykiem.

2. Analiza ryzyka jest dokumentowana, zgodnie ze wzorem arkusza analizy ryzyka, określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Analiza ryzyka dokonywana jest co najmniej raz w roku, w tym pierwszy raz w ciągu 30 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa planu działalności Ministra.

4. Analiza ryzyka przeprowadzana jest również jeżeli zajdą istotne zmiany w organizacji lub otoczeniu, mogące wpłynąć na pojawienie się nowych zdarzeń lub zmianę uwarunkowań, dotyczących zidentyfikowanych zdarzeń.

§ 13.

1. Właściciel ryzyka podejmuje decyzję dotyczącą postępowania z ryzykiem.

2. Plan postępowania z ryzykiem opracowywany jest w ciągu 30 dni od dnia opublikowania planu działalności Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

3. Postępowanie z ryzykiem może obejmować:

1) zapobieganie, czyli działania polegające na zmniejszeniu poziomu ryzyka;

2) przeniesienie ryzyka na inną jednostkę, w tym ubezpieczyciela;

3) unikanie, czyli zaprzestanie działań, które wiążą się z największym ryzykiem;

4) tolerowanie, czyli akceptowanie ryzyka w przypadku, gdy istnieją istotne trudności w przeciwdziałaniu ryzyku lub, gdy koszty planowanych działań doskonalących mogą przekroczyć przewidywane korzyści.

4. Postępowanie z ryzykiem może oznaczać, że zastosowana zostanie więcej niż jedna metoda postępowania z ryzykiem, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku, gdy właściciel ryzyka podejmuje decyzję o tolerowaniu lub unikaniu ryzyka zidentyfikowanego jako duże lub bardzo duże, decyzja taka powinna być uzasadniona i udokumentowana.

6. W przypadku, gdy w ramach postępowania z ryzykiem podjęto decyzję dotyczącą zapobiegania, przeniesienia lub unikania ryzyka, właściciel ryzyka planuje stosowne działania, w tym działania zapobiegawcze. Plan postępowania z ryzykiem sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Właściciel ryzyka monitoruje i nadzoruje realizację planu postępowania z ryzykiem.

8. Właściciel ryzyka przekazuje analizę ryzyka i plan postępowania z ryzykiem do koordynatora celu.

§ 14.

1. Koordynator celu, wciągu 45 dni od dnia publikacji planu działalności Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, przekazuje zaakceptowany przez nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa zbiorczy arkusz analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem do Biura Ministra.

2. Biuro Ministra prowadzi dla planu działalności Ministra zbiorczy rejestr ryzyk i planów postępowania z ryzykiem.

3. Biuro Ministra przekazuje zbiorczy rejestr ryzyk i planów postępowania z ryzykiem do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków.

§ 15.

1. Właściciel ryzyka monitoruje ryzyko, poprzez ustalanie czy ryzyko nadal występuje, czy pojawiły się nowe zdarzenia, czy prawdopodobieństwo i następstwo zmieniły się.

2. Koordynator celu prowadzi rejestr ryzyka, zgodnie ze wzorem rejestru ryzyka określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. W rejestrze ryzyka zamieszczane są informacje o zmaterializowaniu się ryzyka oraz o podjętych działaniach mających na celu ograniczenie skutków zmaterializowania się ryzyka.

4. W przypadku zmaterializowania się ryzyka, które może wpłynąć na realizację celów określonych w planie działalności Ministra, informacja o tym jest przekazywana niezwłocznie przez właściciela ryzyka do koordynatora celu, a następnie przez koordynatora celu do Biura Ministra oraz do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa, z jednoczesną informacją o podjętych działaniach mających ograniczyć skutki zmaterializowania się ryzyka.

§ 16.

1. Członek Kierownictwa Ministerstwa, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, wyznacza spośród kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za sporządzenie zbiorczego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej członka Kierownictwa Ministerstwa. Zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej członka Kierownictwa Ministerstwa uwzględnia oświadczenia cząstkowe wszystkich nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej członka Kierownictwa Ministerstwa określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, składa oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej komórki organizacyjnej, którą kieruje, do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa. Wzór oświadczenia cząstkowego o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Kierownik jednostki, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, składa oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostki, którą kieruje do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa za pośrednictwem kierownika komórki nadzorującej. Wzór oświadczenia cząstkowego o stanie kontroli zarządczej w jednostce określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Kierownik komórki organizacyjnej i kierownik jednostki składa oświadczenie, o których mowa w ust. 2 i 3, w zakresie ponoszonej przez siebie odpowiedzialności za realizowane przez komórkę organizacyjną i jednostkę cele i zadania, w szczególności dotyczące zapewnienia, że:

1) działania przez nich podejmowane pozostają w zgodzie z przepisami prawa;

2) zasoby, którymi dysponują są używane w sposób racjonalny i efektywny;

3) realizowane są cele i zadania wynikające z planu działalności;

4) informacje udostępniane w komórce organizacyjnej oraz jednostce, a także poza nimi są rzetelne, aktualne i dokładne;

5) komórka organizacyjna/jednostka jest chroniona w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo;

6) ryzyka związane z realizacją celów i zadań są monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu właściwego zarządzania ryzykiem.

5. Członek Kierownictwa Ministerstwa w terminie do dnia 30 marca każdego roku przekazuje zbiorcze oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, do Biura Ministra.

6. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, Biuro Ministra do dnia 25 kwietnia przygotowuje projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra w zakresie działu, a następnie przedkłada je do podpisu Ministrowi.

7. Minister podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie działu, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

8. Biuro Ministra przekazuje podpisane przez Ministra oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 17.

W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia skuteczności, integralności i adekwatności kontroli zarządczej w dziale, możliwe jest ich uregulowanie w formie wytycznych Ministra.

§ 18.

Główne kierunki dla działu, o których mowa w § 6 ust. 2, stanowiące podstawę do opracowania planu działalności Ministra na 2016 r. zostaną opracowane przez Ministra do dnia 4 września 2015 r.

§ 19.

Traci moc zarządzenie Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawy wewnętrzne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 64).

§ 20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.


Załącznik 1. [PROPOZYCJE CELÓW, MIERNIKÓW I ZADAŃ DO PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA]

Załączniki do zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 sierpnia 2015 r. (poz. 34)

Załącznik nr 1

PROPOZYCJE CELÓW, MIERNIKÓW I ZADAŃ DO PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJA O POZIOMIE REALIZACJI CELÓW Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O POZIOMIE REALIZACJI CELÓW Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [ARKUSZ ANALIZY RYZYKA]

Załącznik nr 3

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 4. [PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM]

Załącznik nr 4

PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

infoRgrafika

Załącznik 5. [REJESTR RYZYK]

Załącznik nr 5

REJESTR RYZYK

infoRgrafika


Załącznik 6. [OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ]

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZŁONKA KIEROWNICTWA MSW]

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZŁONKA KIEROWNICTWA MSW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »