| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut:

1) Służbie Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) Służbie Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;

3) Służbie Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia;

4) Służbie Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia;

5) Służbie Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia;

6) Służbie Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia;

7) Służbie Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, stanowiący załącznik Nr 7 do zarządzenia;

8) Służbie Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia;

9) Służbie Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, stanowiący załącznik Nr 9 do zarządzenia;

10) Służbie Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu, stanowiący załącznik Nr 10 do zarządzenia;

11) Służbie Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, stanowiący załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 64 oraz z 2014 r. poz. 37).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 1. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE]

Załączniki do zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 48)

Załącznik Nr 1

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 17 Stycznia 23.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet stomatologiczny,

g) gabinet psychologiczny,

h) pracownia ekg,

i) pracownia badań kierowców;

2) Filia nr 1 w Warszawie przy al. Niepodległości 100:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) gabinet zabiegowy,

e) punkt szczepień,

f) pracownia ekg;

3) Filia nr 2 w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Lesznowoli:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia ekg;

4) Filia nr 3 w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 2. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE]

Załącznik Nr 2

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) podstawowa opieka zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

15) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) dwa ambulatoria;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) punkt szczepień;

4) dwa gabinety zabiegowe;

5) poradnia stomatologiczna;

6) gabinet psychologiczny;

7) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 3. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU]

Załącznik Nr 3

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 100.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) 2 ambulatoria;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) 2 gabinety zabiegowe;

7) gabinet psychologiczny;

8) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 4. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE]

Załącznik Nr 4

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMIE

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie, ul. Trubakowska 2.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika Służby Zdrowia zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik Służby Zdrowia odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Chełmie przy ul. Trubakowska 2:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet psychologiczny,

g) pracownia ekg,

h) pracownia badań kierowców.

2) Filia w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowska 19:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 5. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU]

Załącznik Nr 5

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, ul. Adama Mickiewicza 34.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) dwa gabinety zabiegowe;

7) ambulatorium stomatologiczne;

8) gabinet psychologiczny;

9) pracownia badań kierowców;

10) dwie pracownie ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 6. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU]

Załącznik Nr 6

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) gabinet zabiegowy;

4) gabinet psychologiczny;

5) pracownia badań kierowców;

6) pracownia ekg;

7) punkt szczepień.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 7. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM]

Załącznik Nr 7

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) organizacja i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

5) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

6) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

7) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

8) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

9) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

10) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) gabinet psychologiczny;

3) gabinet zabiegowy;

4) punkt szczepień.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 8. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU]

Załącznik Nr 8

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza w Gdańsku, ul. Oliwska 35.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Gdańsku przy ul. Oliwska 35:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet stomatologiczny,

g) gabinet psychologiczny,

h) pracownia ekg,

i) pracownia badań kierowców;

2) Filia w Świnoujściu przy ul. Grodzka 4:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) punkt szczepień,

d) gabinet zabiegowy;

3) Filia w Szczecinie przy ul. Żołnierska 4:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) gabinet zabiegowy,

e) gabinet psychologiczny,

f) punkt szczepień,

g) pracownia ekg,

h) pracownia badań kierowców.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 9. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE]

Załącznik Nr 9

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje teren Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

4) podstawowa opieka zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) punkt szczepień;

4) gabinet zabiegowy;

5) gabinet stomatologiczny;

6) gabinet psychologiczny;

7) pracownia badań kierowców;

8) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 10. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W LUBANIU]

Załącznik Nr 10

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W LUBANIU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje teren Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

3) podstawowa opieka zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

7) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

8) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

9) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

10) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

11) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

12) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb, w zakresie określonym w porozumieniach zawartych z tymi służbami.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy;

7) gabinet stomatologiczny;

8) gabinet psychologiczny;

9) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

Załącznik 11. [STATUT SŁUŻBY ZDROWIA KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU]

Załącznik Nr 11

STATUT SŁUŻBY ZDROWIA KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

Rozdział 1.

Nazwa i siedziba

§ 1. Służba Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

§ 3. Podmiotem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg województwa małopolskiego oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz innymi służbami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach dla cudzoziemców;

4) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

6) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

7) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

8) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

9) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

10) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

11) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

12) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

13) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy tych służb oraz organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez te służby, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Służby Zdrowia

§ 7. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 8. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy;

7) gabinet psychologiczny;

8) pracownia badań kierowców;

9) pracownia ekg;

10) zespół ratownictwa medycznego – podstawowy.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 9. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »