| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym i portowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W

zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym i portowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.”;

2) w § 2 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie – załącznik nr 21 do zarządzenia.”;

3) uchyla się § 3 zarządzenia;

4) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat stargardzki.”;

b) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia i przedmiotów użytku;

5) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.”;

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

5) załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

6) uchyla się załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1. [STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁOBZIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 września 2003 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ŁOBZIE

§ 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Łobez.

2. Obszar działania Powiatowej Stacji obejmuje teren powiatu łobeskiego.

§ 4

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Pracą Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, który jest Dyrektorem Stacji.

§ 6

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

§ 7

Powiatowa Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii z laboratorium;

2) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z laboratorium;

3) Oddział Higieny Komunalnej z laboratorium;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »