| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1

Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Min.
Zdrow. Nr 1, poz. 2)

STATUT

KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK

§ 1

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2

Obszarem działania Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Do szczegółowego zakresu zadań Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek należą w szczególności:

1) opracowywanie i uaktualnianie standardów postępowania dotyczących tkanek i komórek ludzkich w zakresie:

a) kryteriów selekcji i kwalifikacji potencjalnych dawców,

b) pobierania tkanek i komórek ze zwłok,

c) pozyskiwania tkanek i komórek od żywego dawcy lub z narządów lub ich części usuniętych z innych przyczyn niż w celu przeszczepienia,

d) protezowania zwłok,

e) metod przygotowywania, konserwacji, testowania, sterylizacji lub dekontaminacji oraz zasad kontroli tych procesów,

f) metod przechowywania,

g) dystrybucji przeszczepów tkankowych i komórkowych oraz jej monitorowania,

h) transportu tkanek i komórek do banków tkanek i komórek oraz do odbiorców;

2) przygotowywanie wytycznych dotyczących spełniania warunków niezbędnych do uzyskania pozwolenia przez banki tkanek i komórek na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy;

3) przygotowywanie wytycznych dotyczących potwierdzenia jakości przeszczepów tkankowych i komórkowych;

4) przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek i komórek;

5) przygotowywanie programów szkoleń, ich prowadzenie oraz wydawanie zaświadczeń o ich ukończeniu dla:

a) lekarzy, a w szczególności patologów i lekarzy sądowych, w zakresie kwalifikacji potencjalnych dawców tkanek i komórek na podstawie obowiązujących kryteriów,

b) osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek na stanowiskach kierowniczych oraz dla lekarzy, magistrów biologii, farmacji i dziedzin pokrewnych zatrudnionych w bankach tkanek i komórek i wyznaczonych jako osoby odpowiedzialne, o których mowa w art. 28 ustawy, w zakresie nadzoru oraz opracowywania i wdrażania systemu zapewnienia jakości w danej jednostce,

c) osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek przy wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z pobieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich;

6) organizowanie okresowych szkoleń i konsultacji dla osób, zaangażowanych w praktyce bankowania tkanek i komórek w celu przekazywania aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie, podnoszenia kwalifikacji i utrzymania tych kwalifikacji na odpowiednim poziomie;

7) przygotowywanie allogenicznych przeszczepów tkankowych i ocena ich jakości w celu szkolenia pracowników banków tkanek i komórek oraz przekazywanie tych przeszczepów do szpitali i klinik w celu analizy wyników leczniczych;

8) prowadzenie prac badawczych w celu optymalizacji metod pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji i przechowywania przeszczepów tkankowych i komórkowych;

9) opracowywanie metod pozyskiwania, namnażania in vitro, konserwacji i zastosowania w leczeniu komórek ludzkich, w szczególności komórek naskórka, chrząstki, osteoblastów oraz komórek macierzystych;

10) przygotowywanie programów szkoleniowych dla lekarzy wykorzystujących przeszczepy tkankowe i komórkowe;

11) przygotowywanie programów dydaktycznych z zakresu bankowania tkanek i komórek dla studentów wydziałów lekarskich, stomatologii oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych w celu propagowania idei honorowego dawstwa i klinicznego zastosowania komórek i tkanek;

12) opracowywanie programów informujących społeczeństwo i personel medyczny o korzyściach związanych z przeszczepianiem komórek i tkanek w celu upowszechniania idei honorowego dawstwa;

13) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się bankowaniem tkanek i komórek w celu wymiany doświadczeń i uaktualnianie standardów;

14) współpraca z Państwową Agencją Atomistyki (PAA) w Warszawie oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu w dziedzinie sterylizacji radiacyjnej przeszczepów tkanek i komórek;

15) szkolenie stypendystów w zakresie bankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek;

16) opracowywanie wytycznych dla stworzenia jednolitego, ogólnokrajowego systemu informatycznego pozwalającego na tworzenie baz danych i wymianę informacji pomiędzy bankami tkanek i komórek, w celu rejestracji i przetwarzania danych dotyczących dawców, zastosowanych procedur oraz uzyskanych efektów leczniczych;

17) przyjmowanie wniosków o pozwolenie na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy, i przekazywanie ich w celu zaopiniowania Krajowej Radzie Transplantacyjnej;

18) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli banku tkanek i komórek posiadającego pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, gdy zaistnieją przesłanki uzasadniające, że przestał spełniać wymogi konieczne do uzyskania tego pozwolenia;

19) przygotowywanie corocznych raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej, przekazywanych do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego;

20) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem i przechowywaniem tkanek i komórek.

§ 4

1. Dyrektor kieruje działalnością Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, reprezentuje Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

3. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

4. Dyrektor wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz określa zasady polityki kadrowej.

§ 5

1. Dyrektor kieruje Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przy pomocy zastępcy Dyrektora do spraw medycznych, zwanego dalej „Zastępcą Dyrektora".

2. Zastępca Dyrektora jest wyłaniany w drodze konkursu, którego warunki i tryb określa Dyrektor.

3. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, zastępuje go Zastępca Dyrektora.

§ 6

1. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek działają następujące komórki organizacyjne:

1) zespół do spraw opracowywania standardów i nadzoru;

2) zespół szkoleniowo-badawczy banku tkanek i komórek;

3) zespół do spraw kształcenia ustawicznego;

4) zespół do spraw księgowości i rozliczeń.

2. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2.

4. Komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy kierują kierownicy.

§ 7

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek otrzymuje środki na wykonywanie swoich zadań statutowych z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8

Podstawą gospodarki finansowej Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Zasady wynagradzania pracowników Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.2)).

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245 z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »