| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant” nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Min.
Zdrow. Nr 1, poz. 3)

STATUT

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwane dalej „Poltransplantem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, oraz niniejszego statutu.

§ 2

Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Do szczegółowego zakresu zadań Poltransplantu należą w szczególności:

1) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz w krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

2) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;

3) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

4) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

5) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

6) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

7) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 4

1. Dyrektor kieruje działalnością Poltransplantu i reprezentuje Poltransplant na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

3. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

4. Dyrektor wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników Poltransplantu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz określa zasady polityki kadrowej.

§ 5

1. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora:

1) do spraw medycznych;

2) do spraw organizacyjno-finansowych – zwanych dalej „Zastępcami Dyrektora”.

2. Zastępcy Dyrektora są wyłaniani w drodze konkursu.

3. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Poltransplantem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz, Zastępca Dyrektora wyznaczony przez Dyrektora.

§ 6

1. W skład struktury organizacyjnej Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół do spraw koordynacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów i krajowego rejestru przeszczepień;

2) Zespół prowadzący centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;

3) Zespół prowadzący centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej;

4) Zespół prowadzący krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie oraz centralny rejestr żywych dawców narządów;

5) Zespół do spraw edukacji i promocji transplantologii;

6) Zespół do spraw finansowych i osobowych;

7) Sekretariat.

2. W Poltransplancie mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne.

3. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, kierują kierownicy.

4. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, a nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych.

5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7

Do zadań Zespołu do spraw koordynacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów i krajowego rejestru przeszczepień należy w szczególności:

1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

2) koordynacja dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia w porozumieniu z Krajową Radą Transplantacyjną;

3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;

4) uzyskiwanie od zakładów opieki zdrowotnej dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;

5) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;

6) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;

7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 8

Do zadań Zespołu prowadzącego centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, zwany dalej „centralnym rejestrem sprzeciwów”, należy w szczególności:

1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy, lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;

3) powiadamianie niezwłoczne w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;

4) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów;

5) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 9

Do zadań Zespołu prowadzącego centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, zwany dalej „rejestrem szpiku i krwi pępowinowej”, należy w szczególności:

1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;

2) wprowadzanie danych dotyczących niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej;

3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;

4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

5) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 10

Do zadań Zespołu prowadzącego krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie oraz centralny rejestr żywych dawców narządów, zwany dalej „rejestrem żywych dawców”, należy w szczególności:

1) prowadzenie, stale aktualizowanej listy osób oczekujących na przeszczepienie:

a) nerki oraz nerki i trzustki,

b) wątroby,

c) serca,

d) płuca,

e) innych narządów;

2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o najwyższym stopniu pilności wykonania przeszczepu;

3) informowanie osób oczekujących na przeszczepienie lub ich przedstawicieli ustawowych o wpisie na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;

4) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;

5) prowadzenie rejestru żywych dawców i krajowego rejestru przeszczepień;

6) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;

7) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie przez kierownika zespołu prowadzącego krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie lub osobę upoważnioną w Poltransplancie, w oparciu o ustalone kryteria;

8) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 11

Do zadań Zespołu do spraw edukacji i promocji transplantologii należy prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym w szczególności:

1) przygotowywanie programów edukacyjnych w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;

2) ustawiczne szkolenie w zakresie organizacji pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

3) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

4) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

5) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

6) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej. Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;

7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 12

Do zadań Zespołu do spraw finansowych i osobowych należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;

2) wykonywanie poleceń Dyrektora w zakresie dysponowania środkami finansowymi;

3) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;

4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;

5) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;

6) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 13

Do zadań Sekretariatu należy:

1) obsługa administracyjna Poltransplantu;

2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności.

§ 14

1. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Poltransplant sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

3. Poltransplant na wykonywanie swoich zadań otrzymuje środki z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 15

Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.2)).

 

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415 z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »