| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 stycznia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrów, z 2006 r. Nr 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule wyraz „założeń” zastępuje się wyrazem „propozycji”;

2) w § 1 wyraz „założeń” zastępuje się wyrazem „propozycji”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Bolesław Piecha;

2) Pozostali członkowie:

a) Ewa Małecka-Tendera,

b) Jerzy Milewski,

c) Jacek Piątkiewicz,

d) Konstanty Radziwiłł,

e) Andrzej Sośnierz,

f) Mateusz Śpiewak,

g) Marek Zuber.

2. W pracach Zespołu poza członkami Zespołu uczestniczą:

1) Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw zdrowia;

2) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w ust. 1 i 2 pkt 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.”;

4) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Do zadań Zespołu należy:

1) określenie barier w rozwoju systemu ochrony zdrowia;

2) przedstawienie propozycji kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.

§ 5. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do 30 kwietnia 2006 r., raport zawierający wyniki prac Zespołu.”;

5) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. Członkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł po zakończeniu prac Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w § 3, za każdą opinię lub ekspertyzę zleconą przez Przewodniczącego Zespołu, otrzymują wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 2.500 zł.

3. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zwrot kosztów podróży członków Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 9. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3, wyznaczeni spośród pracowników administracji rządowej, wykonują pracę bez dodatkowego wynagrodzenia.”;

6) uchyla się § 10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »