| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 59/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 30 lipca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 71, poz. 609) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 4/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 3 i Nr 16, poz. 19 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 13) w załączniku do uchwały:

1) w § 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) informacja dodatkowa – informację zawartą w przekazywanej przez bank do KDPW dyspozycji, dotyczącej ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji skarbowych i obligacji NBP w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) umowa z KDPW – umowę dotyczącą zasad i trybu blokowania obligacji i innych papierów wartościowych akceptowanych przez Narodowy Bank Polski rejestrowanych na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ustanowieniem na nich zastawu na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zawartą w dniu 15 lipca 2009 r. pomiędzy NBP a KDPW.”;

2) w § 22 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W każdej dyspozycji składanej w KDPW, dotyczącej ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji skarbowych i obligacji NBP w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP, bank umieszcza informację dodatkową, zawierającą dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.

5. Udokumentowaniem dokonania zastawu w KDPW jest potwierdzenie realizacji dyspozycji banku dotyczącej ustanowienia blokady obligacji skarbowych lub obligacji NBP w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP.”;

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu:

a) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obligacji skarbowych i obligacji NBP, zdeponowanych na jego kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych w KDPW S.A., w liczbie, o wartości nominalnej i terminach wykupu oraz kodach ISIN określonych każdorazowo w deklaracji sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.”,

b) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) otrzymywania dokumentów potwierdzających złożenie lub realizację dyspozycji Banku – kredytobiorcy dotyczących ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji skarbowych i obligacji NBP w KDPW S.A. w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP;”,

c) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Bank – kredytobiorca, w każdej dyspozycji składanej w KDPW S.A., dotyczącej ustanowienia lub zniesienia blokady obligacji w związku z ustanowieniem zastawu na rzecz NBP, zobowiązany jest, zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu, do umieszczenia informacji dodatkowej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.”,

d) załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

e) załącznik nr 5 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,

f) załącznik nr 7 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

4) w załączniku nr 2 do Regulaminu w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deklarację Bank składa w sposób określony w § 18 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.”.

§ 2.
Do czasu rozpoczęcia stosowania umowy dotyczącej zasad i trybu blokowania obligacji i innych papierów wartościowych akceptowanych przez Narodowy Bank Polski rejestrowanych na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ustanowieniem na nich zastawu na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zawartej w dniu 15 lipca 2009 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały nr 59/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 30 lipca 2009 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »