| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 93/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 i Nr 17, poz. 32 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 9, poz. 12, Nr 14, poz. 17 i Nr 23, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) bank pośredniczący - bank, za pośrednictwem którego bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku beneficjenta;”,

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) polecenie wypłaty - wysłane lub otrzymane przez NBP zlecenie płatnicze w formie:

a) telekomunikacyjnej z wykorzystaniem:

- wystandaryzowanych kluczowanych komunikatów SWIFT typu: MT 103, MT 103+, MT 199, MT 202, MT 202 COV, MT 299, MT 400 lub MT 499, lub

- wystandaryzowanego komunikatu SEPA CT, lub

- kluczowanej depeszy telegraficznej,

b) czeku;”;

2) w § 6:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 - 5 w brzmieniu:

„2. NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych banku krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej na podstawie otrzymanego przez NBP żądania zapłaty lub stwierdzenia obciążenia na rachunku nostro NBP, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w przypadku:

1) polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN lub SHA;

2) polecenia wypłaty za granicę zawierającego opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, o których mowa w § 22 ust. 1;

3) polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, wystawionego w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF i GBP z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, o których mowa w § 22 ust. 1a;

4) czeku wysłanego do inkasa;

5) zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę z powodu wskazania nieprawidłowych lub niepełnych danych o beneficjencie lub zleceniodawcy lub reklamacji.

3. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję NBP w przypadku polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN.

4. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozliczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej na podstawie upoważnienia posiadacza rachunku do obciążenia jego rachunku bankowego, z tym że w przypadku:

1) dyspozycji lub listy inkasowej składanych w formie papierowej - upoważnienie zawarte jest przez posiadacza rachunku w treści dyspozycji lub listy inkasowej;

2) dyspozycji przesłanej w formie elektronicznej, polecenia wypłaty z zagranicy, o którym mowa w ust.2 pkt 1, i zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 - upoważnienie, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu, składane jest jednorazowo w oddziale lub, w sytuacji posiadania kilku rachunków bankowych dla tego rodzaju operacji, Oddział Okręgowy w Warszawie każdorazowo wystąpi do posiadacza rachunku o złożenie takiego upoważnienia, które przekazywane jest do oddziału.

5. Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza koszty realizacji polecenia wypłaty lub operacji czekowych, o których mowa w ust. 2, w dniu dokonania rozliczenia poprzez obciążenie rachunku bankowego posiadacza rachunku prowadzonego w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość kwoty kosztów przeliczonej z zastosowaniem kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej;

2) walucie obcej - kwotą kosztów. W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu dokonania rozliczenia.”;

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli polecenie wypłaty z zagranicy MT 103 zawiera opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN lub SHA oznacza to, że beneficjent może zostać obciążony kosztami realizacji polecenia wypłaty banku zleceniodawcy lub banku pośredniczącego, z tym że w przypadku walut obcych:

1) EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF i GBP - rachunek beneficjenta zostanie uznany kwotą polecenia wypłaty, z zachowaniem § 6 ust. 2 pkt 1;

2) USD, AUD, JPY i CAD - rachunek beneficjenta zostanie uznany kwotą polecenia wypłaty pomniejszoną o ewentualne koszty banku zleceniodawcy lub banku pośredniczącego.”;

4) uchyla się § 10;

5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Realizacja dyspozycji zawierającej niepełne dane o zleceniodawcy, w szczególności brak nazwy, adresu lub numeru rachunku bankowego, lub nieprawidłowe dane beneficjenta, w tym nieprawidłowy numer jego rachunku bankowego, może skutkować odmową lub zwłoką w wykonaniu polecenia wypłaty przez bank pośredniczący lub bank beneficjenta. W tych przypadkach zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi kosztami banku pośredniczącego lub banku beneficjenta, które rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”;

6) uchyla się § 14;

7) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, zawierające opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, z zastrzeżeniem ust. 1a, oznacza, że bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej zwróci się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciąży rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF i GBP z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, z zastrzeżeniem ust. 2, oznacza, że zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowo innymi, niż wskazane w ust. 1, kosztami banku krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”,

c) uchyla się ust. 3 i 4;

8) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację w oddziale dotyczącą realizacji dyspozycji, w tym nieotrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzymania terminu wykonania polecenia wypłaty za granicę. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że polecenie wypłaty było wykonane przez bank zleceniodawcy, bank pośredniczący lub bank beneficjenta prawidłowo, lub było wykonane nieprawidłowo z winy zleceniodawcy, to ewentualnymi kosztami banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej zostanie obciążony zleceniodawca. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”,

b) uchyla się ust. 1a;

9) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) tytuł płatności - nieobligatoryjnie;”,

b) uchyla się pkt 12;

10) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 33, Oddział Okręgowy w Warszawie rozlicza te koszty z zachowaniem § 6 ust. 5.”;

11) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedaży czeków banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie Oddział Okręgowy w Warszawie na zlecenie posiadacza rachunku oraz z zachowaniem § 13.”;

12) w § 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy zlecenie sprzedaży czeku otrzymane w formie elektronicznej zawiera:

1) niekompletne dane - zwracane jest do zleceniodawcy z podaniem przyczyny zwrotu;

2) nieprawidłowe dane - Oddział Okręgowy w Warszawie zwraca się telefonicznie do zleceniodawcy lub oddziału okręgowego innego niż Oddział Okręgowy w Warszawie, w celu ich wyjaśnienia.”;

13) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

14) załącznik nr 4 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

15) załącznik nr 5 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

16) załącznik nr 6 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

17) załącznik nr 7 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, 6, 8 lit. b, pkt 9 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały nr 93/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 grudnia 2009 r. (poz. 24)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »