| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.2)) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 1a oraz § 7, wskazanie przez Ministra Skarbu Państwa kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor komórki organizacyjnej niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej lub po powzięciu informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w porządku którego przewidziano zmiany w składzie rady nadzorczej, przekazuje taką informację Ministrowi Skarbu Państwa wraz z rekomendacją w przedmiocie zasadności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, bądź odstąpienia od jego przeprowadzenia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku zaakceptowania przez Ministra Skarbu Państwa:

1) rekomendacji o odstąpieniu od postępowania kwalifikacyjnego – przepisów § 3 ust. 2–4 oraz § 4–§ 7 nie stosuje się;

2) rekomendacji o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego – właściwy Sekretarz Stanu lub podsekretarz Stanu powołuje trzyosobową komisję, składającą się z przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji, a także określa termin zakończenia prac komisji.”;

3) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Skarbu Państwa może podjąć decyzję o przyśpieszeniu trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w zarządzeniu, lub o odstąpieniu od jego przeprowadzenia.”,

b) uchyla się ust. 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1232 i 1322.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa nr 2 z 14 stycznia 2008 r., nr 12 z 6 maja 2008 r., nr 3 z 30 stycznia 2009 r., nr 17 z 27 kwietnia 2009 r., nr 27 z 14 lipca 2009 r., nr 12 z 3 marca 2010 r., nr 50 z 23 listopada 2010 r., nr 23 z 18 czerwca 2013 r. i nr 57 z 30 grudnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »