| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Administracyjny

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85 i Nr 15, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy, a także kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie.”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zarządzania zasobami osobowymi żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych, przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz decyzji Ministra i innych dokumentów prawnych związanych ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń;”,

- w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) prowadzeniem ewidencji żołnierzy zawodowych,”,

- pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową w resorcie oraz organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;

6) prowadzenie oceny sytuacji kadrowej żołnierzy zawodowych w resorcie za dany rok kalendarzowy oraz opracowywanie projektu wytycznych Ministra do działalności kadrowej na rok następny;”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz uposażeń żołnierzy.”;

2) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z obszaru techniki i technologii obronnych, a także wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje w imieniu Ministra nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, zpóźn. zm.2)).”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzór nad zgodnością działań uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;”;

3) w § 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych RP wynikających z członkostwa w tych organizacjach, w tym przygotowywanie Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i Kwestionariusz Celu Operacyjnego UE (EU HGQ);”;

4) w § 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje system pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), realizuje zadania Sekretariatu Rady Uzbrojenia, odpowiada w Siłach Zbrojnych za realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze UiSW. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia oraz innych struktur działających w obszarze UiSW, a także dwustronnej współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW. Wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych - z wyjątkiem jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia - nadzorowanych przez Ministra, a także czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje w imieniu Ministra czynności związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

㤠33. Departament Spraw Socjalnych

1. Departament Spraw Socjalnych realizuje zadania związane z wojskowym systemem emerytalnym, koordynuje proces planowania i realizacji budżetu wojskowych biur emerytalnych, opracowuje rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych, organizuje wypoczynek krajowy i zagraniczny, nadzoruje i organizuje system rekonwersji kadr, organizuje współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, opracowuje kierunki polityki zatrudnieniowo-płacowej pracowników wojska oraz nadzoruje jej realizację, koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby, a także nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz działalność służby bhp w jednostkach organizacyjnych resortu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie zasadniczych kierunków działalności resortu w dziedzinie wojskowego systemu emerytalnego i rekonwersji kadr oraz opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także reprezentowanie Ministra w sprawach z zakresu działania Departamentu przed właściwymi sądami;

2) planowanie i realizacja polityki socjalnej w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, w tym administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy oraz ustalanie zasad i organizowanie krajowej i zagranicznej działalności wczasowej dla środowiska wojskowego;

3) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska;

4) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy wobec pracowników wojska, organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;

6) prognozowanie wielkości stanów osobowych pracowników wojska, monitorowanie ich kształtowania w roku budżetowym oraz koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji pracowników wojska;

7) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników wojska;

8) określanie zasad funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, wojskowych domów wypoczynkowych, wojskowych zespołów wypoczynkowych, Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

9) organizowanie współpracy w zakresie zagranicznej działalności wczasowej i kolonijno-obozowej, prowadzonej na podstawie dwustronnych umów i w ramach przynależności do Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (Comite de Liaison des Organismes Militaires Sociaux - CLIMS) oraz realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa i udział w wypracowywaniu polityki i głównych kierunków działania tej organizacji;

10) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji dochodów i wydatków przez wojskowe biura emerytalne, wojskowe domy wypoczynkowe i wojskowe zespoły wypoczynkowe, prawidłowości ustalania przez wojskowe biura emerytalne prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu, realizacji zadań przez centralne i terenowe struktury rekonwersji;

11) koordynowanie planowania i realizacji przez wojskowe biura emerytalne dochodów i wydatków oraz planowanie wydatków na zadania inwestycyjne wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych;

12) realizowanie zadań w ramach prowadzonych postępowań w sprawie jednorazowych świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową kadry dowódczej Sił Zbrojnych oraz przygotowywanie projektów decyzji Ministra w związku z wystąpieniami kierowanymi do Ministra o przyznanie jednorazowego odszkodowania przez osoby wymienione w ustawie z dnia 11 kwietna 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1084);

13) prowadzenie oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska w resorcie za dany rok kalendarzowy oraz opracowywanie projektu wytycznych Ministra do działalności kadrowej na rok następny.”.

6) w § 39 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) monitorowanie stanu dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, prowadzenie nadzoru i udzielanie wsparcia podporządkowanym strukturom kierowania i dowodzenia w procesie wyróżniania i reagowania dyscyplinarnego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »