| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załączniki do decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28.04.2014 r. (poz. 140)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW) będzie nadawana za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną pomnażającą dorobek i tradycje Biura. Odznaka będzie także symbolem procesów integracyjnych, więzi i zwartości BHMW.

2. Odznakę w kształcie elipsy stanowią 4 elementy składowe, nawiązujące do znaku Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z okresu II Rzeczypospolitej. Na czarnym tle umieszczona jest złota kotwica z cumą okrętową i stylizowanymi falami morskimi. Na kotwicy umieszczony jest wizerunek orła, symbolizujący służbę państwową Biura. Na dole znajduje się skrót „BHMW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) szefowi BHMW i jego zastępcy z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym i kontraktowym, po co najmniej rocznej nienagannej służbie w BHMW;

3) pracownikom wojska, którzy przepracowali co najmniej 3 lata w BHMW;

4) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi dla Biura.

4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: oficerów starszych (3 osoby) i podoficerów (2 osoby).

5. Komisja wybierana jest na zebraniu ogólnym żołnierzy BHMW, a jej imienny skład zatwierdzany i ogłaszany jest w rozkazie dziennym szefa BHMW.

6. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków szefowi BHMW;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenia ich ewidencji.

7. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym a sam fakt nadania odnotowuje się również w Kronice BHMW.

8. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

9. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

10. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje szef BHMW z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Osoba pozbawiona prawa do odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu Komisji.

13. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub dokumentu uprawniającego do jej posiadania, może być wydany duplikat odznaki lub wtórnik dokumentu. Za wydany duplikat odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia, wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie. Fakt ten odnotowuje się w dokumentach ewidencyjnych.

14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki BHMW nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »