| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny.

3. Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Pracy i Polityki Społecznej kierującego działami, o których mowa w ust. 2, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) trzech członków niezależnych, powołanych z osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. Nr 226, poz. 1826).

2. Komitet powołuje Minister. Skład osobowy Komitetu określa załącznik do zarządzenia.

3. Przy powoływaniu członków Komitetu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Komitet rozpoczyna pracę z dniem powołania.

5. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście.

§ 3.

Minister odwołuje członka Komitetu:

1) na jego pisemny wniosek;

2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komitetu.

§ 4.

1. Do zadań Komitetu działającego na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego należy w szczególności:

1) sygnalizowanie istotnych rodzajów ryzyk w obszarach działalności Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;

2) sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;

3) doradztwo w zakresie priorytetów i zadań określonych przez Ministra;

4) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;

5) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;

6) przegląd sprawozdań z wykonania planu rocznego audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;

7) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;

8) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra.

2. Do końca lutego każdego roku Komitet składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim, w tym w szczególności zadań, o których mowa w ust. 1, Ministrowi oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 5.

Komitet na swoim pierwszym posiedzeniu większością głosów przyjmuje regulamin prac Komitetu, określający w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań i organizację Komitetu;

2) sposób działania Komitetu, w tym:

a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

b) tryb prowadzenia posiedzeń,

c) podejmowanie uchwał,

d) zasady i sposób głosowania,

e) udział w posiedzeniach osób trzecich,

f) sposób dokumentowania posiedzeń oraz wykonanych zadań;

3) sposób i tryb dostępu członków Komitetu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra, w działach wymienionych w § 1 ust. 2, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4) sposób i tryb współpracy pomiędzy Komitetem, a kierownikami komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra;

5) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego, wymienionych w pkt 4, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcom oraz kierownikom komórek audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 6.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, pracami Komitetu kieruje członek niezależny Komitetu, wskazany przez Przewodniczącego Komitetu.

3. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:

1) planowanie i organizowanie prac Komitetu;

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;

3) ustalanie harmonogramu prac Komitetu, w tym terminów i tematów kolejnych posiedzeń Komitetu.

§ 7.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

3. W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1, Komitet może podejmować decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

4. Uchwały podjęte przez Komitet stanowią podstawę do rozważenia przez Ministra podjęcia działań niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

5. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół.

6. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący lub członek Komitetu, o którym mowa w § 6 ust. 2, po zapoznaniu się i ewentualnym uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komitetu.

§ 8.

1. Udział w pracach Komitetu jest obowiązkowy.

2. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Członkowie niezależni Komitetu otrzymują za udział w posiedzeniach Komitetu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział niezależnego członka Komitetu w co najmniej jednym posiedzeniu Komitetu w danym kwartale.

5. Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby spoza składu Komitetu, które z głosem doradczym uczestniczą w pracach Komitetu. Osoby zaproszone nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu.

§ 9.

1. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Komitetu, w tym sporządzanie protokołów, o których mowa w § 7 ust. 5, zapewnia Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie.

2. Pracownicy Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w trybie doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.

3. Dokumentacja spraw będących przedmiotem działania Komitetu stanowi akta stałe audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »