| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z art. 188d ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:

1) Pana Adama Borkowskiego – Dyrektora Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – Przewodniczący Komisji;

2) Pana Jana Nieckulę – Naczelnika Inspektoratu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Pana Ryszarda Tomiaka – Naczelnika Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

4) Pana Jacka Zalewskiego – p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

§ 2.

 1. Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Wprowadza się do stosowania formularz osobowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do decyzji. Wzór formularza osobowego stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

3. Wprowadza się do stosowania protokół z przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do decyzji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do decyzji.

§ 3.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Piotr Kasprzyk

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

Załącznik 1. [Regulamin Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego]

Załączniki do decyzji nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik nr 1

Regulamin Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 1.

Egzamin na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „egzaminem certyfikującym” przeprowadza Komisja w składzie minimum dwuosobowym, zwanym dalej „Zespołem egzaminacyjnym”, wyznaczanym przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Przewodniczący Komisji każdorazowo wyznacza Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, który odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.

§ 2.

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „audytorem krajowym” przedstawia następujące dokumenty:

1) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

2) formularz osobowy;

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić przed dniem egzaminu certyfikującego.

3. Zespół egzaminacyjny dokonuje weryfikacji dokumentów w celu określenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 188d ust. 3 ustawy – z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

4. Kandydata na audytora krajowego nie dopuszcza się do egzaminu certyfikującego, jeżeli:

1) nie przedłożył dokumentów, o których mowa w ust. 1.

2) analiza złożonych dokumentów wykazała, że osoba nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 188d ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

5. Przed rozpoczęciem egzaminu certyfikującego Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, informuje kandydatów na audytorów krajowych o warunkach organizacyjnych tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

6. Egzamin certyfikujący przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, w trakcie którego dokonuje się sprawdzenia czy kandydat na audytora krajowego spełnia wymagania, o których mowa w pkt 15.2 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.) oraz posiada wiedzę i umiejętności przeprowadzania audytu.

7. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w teście, o którym mowa w ust. 6, osoba egzaminowana może uzyskać 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane jeśli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi, bez zaznaczenia odpowiedzi błędnej.

8. W celu zaliczenia egzaminu certyfikującego, jego uczestnicy powinni uzyskać nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

9. W przypadku niezaliczenia egzaminu certyfikującego jego uczestnik powtarza egzamin certyfikujący w terminie ustalonym przez komisję.

§ 3.

1. Z przebiegu egzaminu certyfikującego sporządza się protokół, który podpisują członkowie Zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę, czas i miejsce egzaminu certyfikującego;

2) imiona i nazwiska członków Komisji;

3) liczbę uczestników biorących udział w egzaminie certyfikującym;

4) wyniki egzaminu certyfikującego poszczególnych jego uczestników, z uwzględnieniem wyników testu pisemnego;

5) uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego.

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) listę obecności z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;

2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.

§ 4.

W przypadku zaliczenia egzaminu certyfikującego, Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje w certyfikat audytora krajowego oraz wpisuje osobę na listę audytorów krajowych.

Załącznik 2. [WZÓR - FORMULARZ OSOBOWY]

Załącznik nr 2

WZÓR – FORMULARZ OSOBOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA AUDYTORÓW KRAJOWYCH KONTROLI JAKOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO Z PRZEBIEGU EGZAMINU W SIEDZIBIE URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA AUDYTORÓW KRAJOWYCH KONTROLI JAKOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO Z PRZEBIEGU EGZAMINU W SIEDZIBIE URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »