| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

z dnia 19 maja 1983 r.

w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. 

Ustała się wykaz stanowisk pracy, zwany dalej „wykazem", na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Za prace wykonywane w szczególnych warunkach, o których mowa wyżej, uważa się prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

3. Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, na stanowiskach wymienionych w wykazie, uprawnia do obniżenia wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur lub rent inwalidzkich w trybie określonym w rozporządzeniu. Uprawnienia do innych świadczeń wynikających z warunków pracy regulują odrębne przepisy.

§ 2

Prace

, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

§ 3

1.

 W zawieranej z pracownikiem umowie o pracę zakłady pracy określają rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, na stanowisku wymienionym w wykazie.

2. Zakłady pracy obowiązane są prowadzić ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowywać okresy pracy na tych stanowiskach w aktach osobowych pracownika.

§ 4

Okresy

pracy w szczególnych warunkach zakład pracy określa w zaświadczeniach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 5

Traci

moc zarządzenie nr 18 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 kwietnia 1982 r. w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego (Dz. Urz. MHiPM nr 5–6, poz. 19).

§ 6

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

MINISTER

w porozumieniu

 

Edward Łukosz

MINISTER PRACY,
PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH

 

 

Stanisław Ciosek

 

 

 

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7 Ministra Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego z dnia 19 maja 1983 r.

WYKAZ

stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej

DZIAŁ I. W GÓRNICTWIE

Poz. 1. Prace nad ziemią

1) automatyk

2) cieśla górniczy

3) cieśla szybowy

4) ciskacz

5) drzewiarz

6) dyspozytor przewozu dołowego

7) elektromechanik

8) elektromonter sieci oraz urządzeń elektrycznych i trakcyjnych

9) elektromonter urządzeń górniczych

10) elektromonter urządzeń elektrycznych

11) elektromonter urządzeń łączności

12) elektronik

13) elektryk

14) górnik

15) górnik budowacz

16) górnik chodnikowy

17) górnik kombajnista

18) górnik ładowacz

19) górnik murarz-betoniarz

20) górnik operator maszyn górniczych

21) górnik przodowy

22) górnik rabunkarz

23) górnik skalny

24) górnik strzałowy

25) górnik ścianowy

26) górnik wiertacz

27) górnik wrębiarz

28) górnik zabierkowy

29) górnik zbrojarz

30) instruktor strzałowy

31) kierowca – maszynista lokomotyw spalinowych i elektrycznych

32) klejarz taśmociągów

33) liczak obudowy stalowej

34) maszynista maszyny wyciągowej

35) maszynista pomp odwadniania

36) maszynista wentylatorów dołowych

37) mechanik

38) monter maszyn i urządzeń pod ziemią i w szybie

39) monter elektryk

40) murarz górniczy

41) obserwator przenośników dołowych

42) odpinacz i podpinacz wózków

43) operator ciężkich maszyn i urządzeń przodkowych

44) operator taśm i urządzeń transportowych

45) podsadzkarz (zamulacz)

46) pomiarowy

47) prostowacz obudowy

48) próbkobiorca

49) ratownik górniczy

50) robotnik transportowy

51) rurarz – monter rurociągów

52) sygnalista szybowy

53) ślusarz

54) ślusarz – mechanik maszyn i urządzeń górniczych oraz sprzętu p. pożarowego

55) ślusarz – spawacz remontowy

56) tamiarz

57) torowy

58) wulkanizator taśm

59) wydawca narzędzi górniczych

60) wydawca urządzeń górniczych

61) wykrywacz gazów (metaniarz)

62) zamulacz na podsadzce płynnej

63) zapychacz wozów

Poz. 2. Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego (żelazistego, formierskiego), anhydrytu i gipsu

1) cieśla górniczy

2) górnik

3) górnik ładowacz

4) górnik odkrywkowy

5) górnik operator maszyn górniczych

6) górnik skalny

7) górnik przodowy

8) górnik strzałowy

9) górnik wiertacz

10) konserwator tras przenośnikowych

11) maszynista pomp odwadniania

12) odpinacz i podpinacz wózków

13) operator koparki jednonaczyniowej

14) operator koparki wielonaczyniowej

15) operator przenośników taśmowych

16) operator spycharki

17) operator taśm i przesypów

18) operator koparki spalinowej

19) operator urządzeń urabiających

20) płuczkowy

21) pomiarowy

22) próbkobiorca

23) torowy torów rudert

24) wiertacz

25) wulkanizator taśm

26) zapychacz wozów

Poz. 3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu

1) cieśla górniczy

2) elektromonter; elektryk maszyn i urządzeń górniczych

3) górnik chodnikowy

4) górnik na niebezpiecznych przebudowach

5) górnik na ścianach i zabierkach

6) górnik na wyrobiskach pionowych

7) górnik ładowacz

8) górnik operator ciężkich maszyn przodkowych

9) górnik operator w robotach pozaprzodkowych

10) górnik przodowy

11) górnik skalny

12) górnik strzałowy

13) górnik wiertacz

14) liczak obudowy

15) maszynista koparki jednonaczyniowej

16) maszynista lokomotywy wąskotorowej

17) maszynista ładowarki

18) maszynista maszyn wyciągowych

19) maszynista pomp odwadniania

20) maszynista spycharki

21) młodszy górnik

22) operator taśm i urządzeń transportowych

23) operator urządzeń krusząco-mielących

24) operator urządzeń sortowni

25) operator zasobników (rudy)

26) pomiarowy

27) próbkobiorca

28) sygnalista szybowy

29) strzałowy

30) ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń wyciągowych

31) wulkanizator taśm przenośnikowych

Poz. 5. Przeróbka mechaniczna węgla

1) ładowacz węgla

2) maszynista młynów

3) maszynista urządzeń transportowych

4) operator urządzeń krusząco-mielących

5) płuczkarz

6) próbkobiorca

7) sortowacz węgla

8) wagowy

Poz. 8. Prace na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych

1) operator koparki

2) operator ładowarki

3) operator spycharki

4) operator urządzeń za- i wyładowczych

5) robotnik na zwałowisku

6) wyładowywacz wagonów

7) zwałowy

DZIAŁ. II. W ENERGETYCE

Poz. 1. Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych

1) elektromonter pogotowia sieciowego

2) elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznej

3) elektromonter sieci trakcyjnej

4) elektromonter wysokiego napięcia (zasilanie podstacji)

5) elektryk wysokiego napięcia

6) konserwator rozdzielni i sieci elektroenergetycznej

7) monter kotłów i urządzeń pomocniczych

8) monter sieci elektroenergetycznych

9) monter turbin i urządzeń pomocniczych

10) monter urządzeń ciepłowniczych

11) ślusarz obsługi urządzeń energetycznych

12) ślusarz remontowy urządzeń energetycznych

DZIAŁ III. W HUTNICTWIE I PRZEMYŚLE METALOWYM

Spiekalnie rud i wielkie piece

Poz. 1. Sortowanie, przygotowanie i ładowanie wsadu

1) dozowniczy

2) kontroler złomu

3) operator urządzeń wyładowczych

4) operator urządzeń przygotowania wsadu

5) operator ciągu transportu wsadu

6) operator urządzeń załadowczych wielkiego pieca

7) operator urządzeń sortowniczych

8) operator urządzeń kruszących i mielących

9) operator urządzeń przesiewających

10) operator zwałowarko-ładowarki

11) opróżniacz wagonów

12) przygotowywacz materiałów wsadowych

13) przygotowywacz mieszanki spiekalniczej

14) rozdzielczy wsadu

15) sortowacz

16) sprzątacz produkcyjny

17) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

18) wagowy

Poz. 2. Spiekanie rud i sortowanie spieku

1) operator taśm spiekających

2) spiekacz rudy

Poz. 3. Rozładunek, przygotowanie i namiar materiałów wsadowych

1) operator urządzeń załadowczych wielkiego pieca

Poz. 4. Obsługa urządzeń wielkiego pieca

1) kontroler obiegu wodnego wielkiego pieca

2) sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy

3) wytapiacz surówki

Poz. 5. Obsługa nagrzewnic

1) nagrzewnicowy

Poz. 6. Rozlewanie, rozbijanie-ładowanie i transport surówki i żużla wielkopiecowego

1) kafarowy żużla

2) obciągacz zasobników z wapna

3) operator maszyny rozlewniczej

4) operator urządzeń granulacji

5) operator urządzeń kruszących i mielących

6) operator urządzeń przeładunkowych

7) operator urządzeń przesiewających

8) operator urządzeń sortowniczych

9) przepalacz żelazo-żużla

10) rozbijacz surówki

11) rozlewacz surówki

12) strzałowy

13) wykuwacz żużla z pieców

Poz. 7. Odbieranie pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy

1) oczyszczacz odpylników

2) operator transportu pneumatycznego

3) operator urządzeń oczyszczalni gazu

4) operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych

5) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

Stalownie

Poz. 8. Rozładunek i przygotowywanie wsadu

1) dysponent przygotowania wsadu

2) operator ciągu transportu wsadu

3) operator urządzeń przygotowania wsadu

4) przygotowywacz wsadu

5) rozdzielca wsadu

6) strzałowy

Poz. 9. Obsługa mieszalników surówki

1) mieszalnikowy

Poz. 10. Obsługa pieców stalowniczych, przygotowanie do rozlewania i rozlewanie stali oraz apretura wlewków

1) dłutowacz urządzeniem pneumatycznym

2) kanałowy

3) oczyszczacz rynien spustowych

4) operator ciągłego odlewania stali

5) operator kadzi

6) operator pieców szybowych

7) operator próżniowego odgazowania stali

8) operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych

9) operator urządzeń pomocniczych w stalowni

10) operator wsadzarki

11) przygotowywacz osprzętu w stalowni

12) przygotowywacz zestawów odlewniczych, kadzi i zatyczek

13) rozlewacz stali

14) sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy

15) termofrezer wlewków

16) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

17) wypalacz wad powierzchniowych

18) wyprawiacz trzonu

19) wytapiacz stali

20) znakowacz

21) żużlowy

Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa

Poz. 11. Obsługa walcarek i ciągarek oraz urządzeń pomocniczych w walcowni i ciągarni

1) ciągacz drutu i prętów

2) dłutowacz urządzeniem pneumatycznym

3) nastawiacz agregatów produkcyjnych

4) oczyszczacz wad powierzchniowych

5) operator ciągu transportu wsadu

6) operator linii blach elektrotechnicznych

7) operator łuszczarki drutu i prętów

8) operator stacji centralnego smarowania

9) operator urządzeń przygotowania wsadu

10) operator urządzeń dowozu wsadu

11) operator urządzeń ciągu walcowniczego

12) operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych

13) operator urządzeń pomocniczych

14) operator urządzeń ciągu rurowego

15) operator urządzeń tnących i prostujących

16) operator urządzeń wstępnych w walcowni

17) operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych

18) operator walcarki

19) piecowy nagrzewania wsadu

20) przebudowywacz walców

21) przeciągacz (ciągacz) rur

22) przygotowywacz osprzętu

23) przygotowywacz wsadu

24) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

25) rozdzielczy produkcji

26) rozdzielczy wsadu

27) termofrezer (frezer) wlewków

28) tokarz – kalibrownik walców

29) walcownik

30) wsadowy

31) wypalacz wad powierzchniowych

32) zwijacz witek

Poz. 12. Wykańczanie wyrobów walcowanych i ciągnionych

1) operator maszyn napędowych

2) operator urządzeń transportowych

3) operator urządzeń do wykańczania półwyrobów

4) operator urządzeń do wykańczania wyrobów walcowanych i ciągnionych

5) prostowacz

6) próbowacz wyrobów na ciśnienie

7) robotnik transportowy materiałów gorących

8) smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną

9) sortowacz

10) traser gorących blach i odkuwek

11) traser blach

12) wagowy

13) wiązacz i układacz wyrobów

14) wsadzacz wlewków, kęsisk i blachówek

15) wykańczacz osi i zestawów kolejowych

16) wypalacz wad powierzchniowych – dłuciarz wlewków

17) znakowacz

Poz. 13. Oczyszczanie kanałów i przewodów gazowych

1) oczyszczacz kanałowi urządzeń przemysłowych

2) operator urządzeń oczyszczalni gazu

3) operator urządzeń stacji gazowych

Poz. 14. Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego

1) frezer odkuwek

2) kowal

3) krajacz

4) monter zestawów i rozjazdów kolejowych

5) nożycowy i wytłaczarz akcesoriów kolejowych

6) operator agregatu do produkcji wyrobów śrubowych

7) operator manipulatora kuziennego

8) operator urządzeń do produkcji wierteł łączonych

9) operator urządzeń do wykańczania wyrobów kutych

10) operator urządzeń kuźniczych

11) operator urządzeń tnących w wydz. kuźniczych

12) operator urządzeń za- i wyładowczych pieców grzewczych

13) operator wyważarki kół i zestawów kolejowych

14) prostowacz wyrobów metalowych

15) przecinacz w obróbce plastycznej

16) przygotowywacz matryc, urządzeń i narzędzi

17) przygotowywacz wsadu

18) rozdzielacz wsadu

19) składacz resorów

20) sternik pras i młotów

21) tłoczarz, praser

22) traser w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

23) walcarz

24) walcownik drutu

25) walcownik gwintu

26) walcownik obręczy i kół

27) walcownik wierteł

28) wcinacz cylpesów

29) wykańczacz resorów

30) wyoblarz

31) wyoblarz – blacharz blach karoseryjnych

32) zgrzewacz

33) zgrzewacz – wyżarzacz wierteł

34) zwijacz sprężyn

Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopów

Poz. 15. Obsługa urządzeń do przygotowywania i prasowania proszków

1) aparatowy w metalurgii proszków

2) formowacz kształtek i oczek

3) młynowy

4) nastawiacz agregatów produkcyjnych

5) nastawiacz pras automatycznych

6) operator pras w metalurgii proszków

7) operator urządzeń przygotowania proszków i mieszanek w produkcji węglików spiekanych

8) prasowacz wyrobów z proszków spiekanych

9) przygotowywacz materiałów wsadowych

10) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

11) rozdzielczy wsadu

Poz. 16. Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików

1) drążacz elektroerozyjny

2) operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek

3) operator urządzeń spiekalniczych

4) piecowy spiekania surowców wolframowych

5) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

6) spiekacz wyrobów z proszku metali

7) tokarz półwyrobów spiekanych i grafitu

Poz. 17. Obsługa urządzeń do produkcji rdzeni elektrodowych, przygotowywanie masy otulinowej, produkcja elektrod

1) ekspedytor gotowych wyrobów

2) operator linii rdzeni elektrodowych

3) operator urządzeń przygotowania mieszanek

4) operator pras do produkcji elektrod

5) operator paczkarki elektrod spawalniczych

6) operator suszarek

7) przeglądacz – odbieracz elektrod spawalniczych

Poz. 18. Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i grzewalniach rur i walczaków

1) gięciarz rur

2) monter maszyn i urządzeń

3) operator urządzenia spawalniczego

4) operator urządzeń wstępnych w wytwórni rur spawanych

5) operator ekspandera

6) operator urządzeń ciągu rurowego

7) operator urządzeń do wykańczania rur zgrzewanych

8) operator urządzeń do wykańczania rur i walczaków spawanych

9) operator zgrzewarki elektrycznej rur

10) próbowacz wyrobów na ciśnienie

11) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

12) składacz konstrukcji rurowych

13) smołowacz – owijacz rur taśmą izolacyjną

14) spawacz elektryczny rur i walczaków

15) spawacz gazowy rur i walczaków

16) zgrzewacz rur ogniowo

17) zwijacz blach na zwijarkach poziomych lub pionowych

Poz. 19. Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów

1) opróżniacz wagonów

2) operator urządzeń kruszących i mielących

3) operator urządzeń wsadowych

4) operator taśm i urządzeń transportowych

5) przygotowywacz wsadu

Poz. 20. Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych

1) dysponent spustów i rozlewania

2) ekspedytor gotowych wyrobów

3) formierz wsadu żelazostopowego

4) maszynista wagon-wagi

5) napełniacz elektrod

6) oczyszczacz żelazostopów

7) odwozowy – składowacz żelazostopów

8) operator pieca indukcyjnego

9) operator próżniowego odgazowania żelazostopów

10) operator próżniowego pieca żelazostopowego

11) operator urządzenia do sterowania elektrodami

12) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

13) wytapiacz żelazostopów

14) zgrzewacz prętów spustowych

Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

Poz. 21. Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzieniarzy

1) formierz maszynowy

2) formierz ręczny

3) kanałowy w odlewni

4) klasyfikator oprzyrządowania modelowego

5) mielarz emulsji korkowej do pokrywania form odlewniczych

6) modelarz w drewnie

7) modelarz w metalu

8) modelarz w tworzywach sztucznych i ceramicznych

9) obcinacz form

10) operator urządzeń do płukania piasku kwarcowego

11) operator urządzeń do produkcji soli hartowniczych sypkich i topionych

12) operator urządzeń mas samoutwardzalnych

13) operator urządzeń przy produkcji rafinatorów, kitów i topników

14) operator urządzeń suszących w odlewni – suszarniowy

15) przerabiacz mas formierskich i rdzeniarskich

16) przerabiacz odlewniczych pokryć ochronnych

17) przygotowywacz form i kokil do zalewania

18) przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich

19) przygotowywacz osprzętu w odlewni

20) rdzeniarz

21) robotnik porządkowy – sprzątacz w odlewni

22) rozdzielca w odlewni

23) rozdzielczy oprzyrządowania modelowego

24) składacz form i rdzeni

25) stanowiska płukania piasku kwarcowego

26) stanowiska przy produkcji bentonitu, piasków otaczanych, zasypek dla hutnictwa i spoiw suchych

27) stanowiska przy produkcji czernideł, pokryć grafitowych do form i rdzeni, pyłu koksowego i rozluźniaczy

28) stanowiska przy produkcji glazury wlewnicowej i przerobie piasku kwarcowego w kopalniach piasku

29) stanowiska przy produkcji nadstawek egzotermicznych i zasypek samosmarujących

30) stanowiska przy produkcji spoiw olejowych i koloidalnych

31) sternik urządzeń regeneracji mas

32) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

33) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

34) wyrabiacz zatyczek

35) zbrojarz użebrowań

Poz. 22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych

1) kadziowy

2) kanałowy

3) ładowacz wsadu

4) operator kokilarki i urządzeń odlewniczych

5) operator maszyny odlewniczej

6) operator śrutownika (produkcja śrutu)

7) operator urządzeń pomocniczych w odlewni

8) przygotowywacz materiałów wsadowych

9) robotnik obsługi stanowisk i urządzeń odlewniczych

10) robotnik transportowy

11) rozdzielca oprzyrządowania odlewniczego

12) rozlewacz metalu

13) sprzątacz pomieszczeń odlewni

14) sortowacz śrutu (produkcja śrutu)

15) ślusarz w odlewni

16) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

17) wagowy

18) wsadowy

19) wsadowy-załadowywacz żeliwiaka

20) wytapiacz

21) zalewacz

22) żużlowy

Poz. 23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów

1) naprawiacz wad odlewów

2) oczyszczacz odlewów

3) operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych

4) operator urządzeń suszących w odlewni

5) próbowacz wyrobów (odlewów) na ciśnienie

6) smołowacz odlewów

7) traser odlewów

8) wybijacz odlewów, form i rdzeni

9) wykańczacz odlewów

10) wypalacz wad powierzchniowych

11) wyżarzacz odlewów

Produkcja tlenku cynku i cynku

Poz. 24. Obsługa pieców przewałowych i spiekalnych wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa urządzeń kruszących i odpylni

1) magazynowy

2) operator ciągu transportu wsadu

3) operator taśm i urządzeń transportowych

4) operator urządzeń granulacji

5) operator urządzeń kruszących i mielących

6) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

7) operator urządzeń przygotowania wsadu

8) operator urządzeń spiekalni

9) operator urządzeń wyładowczych

10) operator zwałowarko-ładowarki

11) opróżniacz wagonów

12) piecowy pieców przewałowych

13) smarownik

14) spiekalnik rud i tlenków

15) sprzątacz produkcyjny – robotnik porządkowy

16) suszarniowy

17) wydawca narzędzi, sprzętu i materiałów

18) wytapiacz metali nieżelaznych

19) żużlarz

Poz. 25. Czyszczenie przewodów, chłodnic i kanałów

1) oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych

2) operator taśm i urządzeń transportowych

3) zwałowy odpadów

4) żużlarz

Poz. 26. Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarń i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych

1) aparatowy kolumn jonitowych

2) aparatowy ługowania i filtracji

3) aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych

4) aparatowy produkcji kwasu siarkowego

5) badacz ługu

6) kierowca transportu surowego tlenku cynku

7) ługowniczy metali nieżelaznych

8) maszynista pieców prażalniczych

9) operator taśm i urządzeń transportowych

10) operator urządzeń kruszących i mielących

11) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

12) operator urządzeń spiekalni

13) operator urządzeń wodno-szlamowych

14) operator urządzeń wyładowczych

15) prażalnik blendy

16) prażalnik koksu, szlamów i surowców

17) przygotowywacz materiałów wsadowych

18) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

19) spiekalnik koncentratów cynkowo-ołowiowych

20) sternik urządzeń fabryki kwasu siarkowego

21) suszarniowy

Poz. 28. Obsługa pieców destylacyjnych, szybowych, pieców do produkcji pyłów, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego

1) aparatowy odzysku szlamów i pyłów metalonośnych

2) aparatowy pyłu cynkowego

3) oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych

4) operator pieca szybowego

5) operator taśm i urządzeń transportowych

6) operator urządzeń kruszących i mielących

7) operator urządzeń oczyszczalni gazu

8) przesiewacz proszku cynku

9) rafiniarz metali nieżelaznych

10) rektyfikatorowy metali nieżelaznych

11) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

12) spalacz cynku

13) spustowy bieli cynkowej

14) wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

15) wytapiacz metali nieżelaznych

16) zlewacz metalu

17) żużlarz

Poz. 29. Przygotowywanie wsadu

1) operator taśm i urządzeń transportowych

2) operator urządzeń kruszących i mielących (maszynista)

3) operator urządzeń przygotowania wsadu

Poz. 30. Obsługa odpylni i oczyszczanie kanałów

1) krawiec worków filtracyjnych

2) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

Poz. 31. Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczanie roztworów elektrolizy cynku

1) aparatowy ługowania i separacji piasków

2) aparatowy urządzeń filtracyjnych

3) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

4) ługowniczy metali nieżelaznych

5) oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych

6) operator taśm i urządzeń transportowych

7) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

8) ściągacz cynku

Poz. 32. Obsługa pieców topielnych

1) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

2) operator urządzeń przygotowania wsadu

3) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

4) wytapiacz metali nieżelaznych

Poz. 33. Obsługa wanien elektrolitycznych

1) badacz elektrod

2) badacz ługu

3) monter głowic elektrodowych

Poz. 34. Obsługa pieców produkcyjnych, odpylni i pakowanie bieli cynkowej

1) aparatowy bieli odczynnikowej

2) operator urządzeń przesiewających

3) pakowacz wyrobów

4) sprzątacz produkcyjny

Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

Poz. 35. Produkcja i przetwórstwo kadmu

1) aparatowy produkcji kadmu i tlenków kadmu

2) aparatowy urządzeń filtracyjnych

3) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

4) elektrolizerowy metali nieżelaznych

5) kierowca transportu ługów pokadmowych

6) kierowca transportu tlenku kadmu

7) ługowniczy metali nieżelaznych

8) monter – operator przy produkcji akumulatorów

9) operator urządzeń do odlewania i przerobu kadmu

10) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

11) rafiniarz metali nieżelaznych

12) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

13) spalacz kadmu

14) wytapiacz metali nieżelaznych

Poz. 36. Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych

1) aparatowy produkcji minii i glejty

2) mieszacz ekspanderów

3) monter – operator przy produkcji akumulatorów

4) odlewnik

5) oczyszczacz płyt akumulatorowych

6) ołowiowacz blach ocynkowanych

7) operator maszyn do zdzierania ołowiu

8) operator mieszadeł

9) operator młynów i urządzeń pomocniczych

10) operator pieca szybowego cynku i ołowiu

11) operator produkcji proszku

12) operator urządzeń do produkcji taśmy bobitowej

13) operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych

14) operator urządzeń przygotowania wsadu

15) powlekacz metali na gorąco

16) przygotowywacz materiałów wsadowych

17) rafiniarz metali nieżelaznych

18) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

19) smarowacz płyt akumulatorowych

20) spustowy metalu i żużla

21) suszarniowy

22) tłoczarz

23) wytapiacz metali nieżelaznych

24) wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych

25) inne stanowiska produkcyjne przy produkcji i przetwórstwie ołowiu

Produkcja miedzi i odzysk metali

Poz. 37. Produkcja i przetwórstwo hutnicze miedzi

1) anodowy

2) aparatowy mieszarek masy anodowej

3) aparatowy oczyszczania elektrolitu

4) aparatowy produkcji siarczanu miedzi i tlenku niklu

5) aparatowy urządzeń filtracyjnych

6) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

7) aparatowy urządzeń wymiany jonowej i ekstrakcji

8) aparatowy uzdatniania węgla drzewnego

9) badacz elektrod

10) elektrolizerowy metali nieżelaznych

11) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

12) krajacz wydz. ciągłego odlewu miedzi

13) ługowniczy metali nieżelaznych

14) mieszalnikowy

15) obtapiacz metali łatwotopliwych

16) operator transportu wsadu

17) operator urządzeń kruszących i mielących

18) operator urządzeń przygotowania wsadu

19) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

20) operator urządzeń stacji gazowych

21) operator urządzeń wodno-szlamowych

22) prasowacz koncentratów

23) rafiniarz metali nieżelaznych

24) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

25) rozdzielczy produkcji

26) sternik automatu do produkcji podkładek katodowych

27) sternik ciągów technologicznych

28) suszarniowy

29) wypalacz części niemetalicznych

30) wytapiacz metali nieżelaznych – odlewacz

31) inne stanowiska produkcyjne w zakładach pracy zajmujących się wyłącznie produkcją i przetwórstwem hutniczym miedzi

Poz. 38. Przerób złomu metali w zakładach hutniczych

1) aparatowy mieszarek masy anodowej

2) aparatowy urządzeń filtracyjnych

3) kafarowy

4) klasyfikator złomu

5) kontroler złomu

6) oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych

7) operator łamacza szyn

8) operator paczkarki złomu

9) operator taśm i urządzeń transportowych

10) operator urządzeń kruszących i mielących

11) operator urządzeń przygotowania wsadu

12) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

13) prażalnik koksu, szlamów i surowców

14) rafiniarz metali nieżelaznych

15) sortowacz na zasypie

16) sortowacz złomu

17) wypalacz części niemetalicznych

18) wytapiacz metali nieżelaznych

19) załadunkowy wiórów stalowych

Poz. 39. Chemiczny i elektrochemiczny odzysk metali

1) aparatowy ługowania i filtracji

2) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

3) elektrolizerowy metali nieżelaznych

4) ługowniczy metali nieżelaznych

5) operator urządzeń granulacji

6) wypalacz części niemetalicznych ze złomów

Produkcja aluminium

Poz. 40. Prace wykonywane w zakładach produkujących aluminium

1) wszystkie stanowiska pracy w zakładach produkujących aluminium (na terenie zakładów produkcyjnych)

Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerów

Poz. 41. Prace przy ługowaniu oraz elektrolizie cyny i miedzi

1) operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki

Poz. 42. Obsługa pieców i odpylni

1) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów

Poz. 43. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych

1) formierz

2) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

3) odlewacz wlewków sposobem statycznym, półciągłym i ciągłym

4) odlewnik

5) operator ciągników technologicznych

6) operator maszyn i urządzeń odlewniczych

7) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

8) operator urządzeń przygotowania wsadu

9) przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

10) rdzeniarz

11) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

12) robotnik transportowy w odlewni

13) ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego

14) wybijacz form i rdzeni

15) wykańczacz odlewów

16) wylewacz panewek

17) wytapiacz metali nieżelaznych

18) wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

19) zalewacz form

Przeróbka plastyczna metali

Poz. 44. Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplej

1) kalibrowacz blach

2) laborant

3) ługowniczy metali nieżelaznych

4) mechanik

5) nagrzewacz

6) nastawiacz agregatów produkcyjnych

7) odlewacz

8) operator ciągłego odlewania taśmy cynkowej

9) operator ciągu transportu wsadu

10) operator pieca pokrocznego

11) operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne

12) operator urządzeń obróbki blach poligraficznych

13) operator urządzeń przygotowania wsadu

14) pakowacz wyrobów

15) palacz pieców hutniczych płomiennych

16) piecowy nagrzewania wsadu

17) sortowacz

18) sternik wyciągarki

19) wagowy gotowych wyrobów w pomieszczeniach, w których wykonywane są prace wymienione w wykazie

20) wytapiacz

21) wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

22) wyżarzacz – piecowy

23) zalewacz form

Poz. 45. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi

1) ciągacz drutu i prętów (na zimno i gorąco)

2) elektrochemik

3) gięciarz rur

4) kalibrowacz blach

5) krajacz folii na nożycach krążkowych

6) krajacz metali

7) laborant

8) łuszczarz

9) maszynista maszyn do uszlachetniania folii

10) maszynista wklęsłodrukowy

11) nastawiacz maszyn i agregatów produkcyjnych

12) nożycowy nożyc gilotynowych taśm i filii

13) obrabiacz wlewków

14) operator automatycznej pakieciarki hydraulicznej

15) operator linii obróbki blach i taśm

16) operator linii walcowniczej

17) operator linii wyciskania i okrawania

18) operator pras – tłoczarz

19) operator urządzeń do nakładania powłok na blachy poligraficzne

20) operator urządzeń obróbki blach poligraficznych

21) operator urządzeń prostarki, ciągarki i wyciągarki

22) operator urządzeń tłoczących

23) operator urządzeń zwijarki

24) operator walcarki bloków, blach i taśm

25) operator walcarki egalizacyjnej

26) operator zwijarek automatycznych

27) owijacz platyn

28) pakowacz wyrobów

29) prostowacz

30) przeciągacz

31) przygotowywacz proszku ciągarskiego do ciągnienia drutu

32) robotnik transportowy

33) skręcacz splotów i lin stalowych oraz pancerzy i wałów giętkich

34) sortowacz

35) sterowniczy prasy do wyciskania

36) walcownik folii

37) walcownik drutu i prętów

38) walcownik rur

39) wsadowy w przetwórstwie

40) wykańczacz wyrobów i półwyrobów

41) zaostrzacz półwyrobów

42) zaplatacz lin stalowych

43) zdwajacz i rozdwajacz folii oraz zwijacz taśm

Poz. 46. Obsługa urządzeń do trawienia

1) oczyszczacz chemiczny

2) operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów

3) wytrawiacz

Produkcja uboczna metali i chemikalii

Poz. 47. Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów spiekanych z tych proszków

1) aparatowy alundum

2) aparatowy ługowania i filtracji

3) aparatowy urządzeń filtracyjnych

4) aparatowy urządzeń ługowni i hali wanien

5) aparatowy wymiany jonowej i ekstrakcji

6) aparatowy zagęszczania i krystalizacji

7) elektrolizerowy metali nieżelaznych

8) elektryk

9) formierz wyrobów ferrytowych

10) ługowniczy metali nieżelaznych

11) magazynowy surowców i tworzyw ferrytowych

12) młynowy pyłu ołowianego

13) modelarz i formierz wyrobów jubilerskich

14) monter wyrobów jubilerskich – złotnik

15) obtapiacz metali szlachetnych ze złomów metali

16) odlewnik wyrobów jubilerskich

17) operator urządzeń do odzysku Au i Ag

18) operator urządzeń do produkcji tworzyw ferrytowych

19) operator urządzeń granulacji przy przerobie zgarów aluminiowych

20) operator urządzeń wodno-szlamowych

21) pomiarowy parametrów surowców i tworzyw ferrytowych

22) przygotowywacz tworzyw ferrytowych do formowania

23) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

24) rozpylacz metali

25) sortowacz wyrobów ferrytowych

26) spiekacz tworzyw i wyrobów ferrytowych

27) suszacz – pakowacz siarczanu cynku

28) szlifierz kamieni jubilerskich, bursztynu i wyrobów złotniczych

29) szlifierz kamieni syntetycznych

30) szlifierz wyrobów ferrytowych

31) transportowy i zesypywacz surowców i tworzyw ferrytowych

32) walcownik wyrobów jubilerskich i złotniczych

33) wydawca surowców i tworzyw ferrytowych

34) wytapiacz metali nieżelaznych

35) wytapiacz monokryształów

Hutnictwo żelazoniklu

Poz. 48. Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych

1) operator taśm i urządzeń transportowych

2) operator urządzeń kruszących i mielących

3) maszynista separatora

Poz. 49. Obsługa pieców obrotowych i elektrycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni)

1) kanałowy rafinerii żelazoniklu

2) prażalnik koksu, szlamów i surowców

3) przygotowywacz materiałów wsadowych

4) spiekalnik rud i tlenków

5) sprzątacz produkcyjny

6) wytapiacz metali nieżelaznych

Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metali

Poz. 50. Obsługa urządzeń kruszących sortujących, osadziarek, osadników filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpadowych surowców metali nieżelaznych

1) aparatowy separacji i ługowania piasku

2) konserwator urządzeń przeróbczych

3) maszynista zagęszczaczy i pomp

4) mieszalnikowy

5) młynowy minerałów

6) odczynnikowy minerałów

7) operator kafara

8) osadnikowy i sterowniczy urządzeń przeróbczych

9) piecowy pieców obrotowych

10) płuczkarz

11) podajnikowy

12) separatorowy – maszynista urządzeń odwadniania koncentratu

13) suszarniowy minerałów

Poz. 51. Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych

1) czyściciel urządzeń przeróbczych

2) flotator minerałów

3) maszynista filtrów dyskowych

4) operator urządzeń kruszących i sortowniczych

5) operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych

6) próbkarz minerałów – laborant

7) sterowniczy urządzeń przeróbczych

Poz. 52. Produkcja ksantogenianu krystalicznego

1) reaktorowy

2) robotnicy zatrudnieni przy produkcji ksantogenianu

Koksochemia

Poz. 53. Obsługa urządzeń węglowni

1) dozowniczy

2) maszynista przeciągarki wagonów

3) operator ciągu transportu wsadu

4) operator taśm i urządzeń transportowych

5) operator urządzeń kruszących i mielących

6) operator urządzeń przesiewających

7) operator urządzeń węglowni

8) operator urządzeń wyładowczych

Poz. 54. Obsługa pieców koksowniczych

1) koksowniczy

2) koksowniczy paku

3) namiarowy paku

4) operator urządzeń piecowni

Poz. 55. Obsługa urządzeń sortowni koksu oraz prace ładowaczy koksu

1) kontroler wyrobów

2) operator taśm i urządzeń transportowych

3) operator urządzeń sortowni koksu

4) operator urządzeń wodno-szlamowych

5) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

6) wagowy

Poz. 56. Produkcja węglopochodnych oraz prace ładowaczy produktów węglopochodnych

1) aparatowy procesów

2) aparatowy w produkcji węglopochodnych

3) ładowacz węglopochodnych

4) oczyszczacz urządzeń węglopochodnych

5) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

6) wytapiacz elektrokorundu

Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów

Poz. 57. Kalcynacja elektrod węglowych

1) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

2) operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących

3) piecowy

Poz. 58. Mielenie surowców węglowych oraz produkcja pyłów odlewniczych

1) dozowniczy, namiarowy

2) mielarz, mieszacz mas depolaryzatorskich

3) mieszacz surowców

4) młynowy

5) operator urządzeń do produkcji pyłów odlewniczych

6) operator urządzeń kruszących i mielących

7) operator urządzeń wyładowczych

Poz. 59. Przygotowywanie surowców węglowych, przerób ciasta elektrodowego

1) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

2) dozowniczy

3) formowacz elektrod węglowych

4) mieszacz elektrolitów

5) operator urządzeń przesiewających

6) operator urządzeń sortowniczych

Poz. 60. Wypalanie elektrod węglowych

1) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

2) piecowy

3) wypalacz (wytapiacz)

Poz. 61. Obróbka końcowa elektrod węglowych

1) monter

2) operator mechanicznej obróbki elektrod

3) tokarz, frezer i strugacz wyrobów węglowych

4) traser wyrobów węglowych

Poz. 62. Grafityzacja elektrod węglowych

1) piecowy

Poz. 63. Przygotowywanie mas elektrodowych

1) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

2) dozowniczy

3) mielarz

4) mieszacz

5) operator urządzeń kruszących i mielących

6) stokażowy

7) tłoczarz aglomeratów węglowych

Poz. 64. Produkcja drobnych elektrod węglowych

1) aparatowy w produkcji doświadczalnej

2) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

3) dozowniczy

4) formierz

5) piecowy procesów elektrodowych

6) wypalacz

Poz. 65. Produkcja płyt i płytek szczotkowych

1) aparatowy w produkcji wyrobów węglowych

2) dozowniczy

3) krajacz – wiertacz

4) operator pras do wyciskania płyt i płytek

5) operator urządzeń do docierania i zaokrąglania płytek

6) operator urządzeń mielących

7) piecowy

Poz. 66. Aktywacja węgli dwutlenkiem siarki

1) aparatowy w produkcji węgli aktywnych

2) piecowy

3) dozowniczy

4) operator urządzeń granulujących, rozdrabniających i sortujących

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym

Poz. 67. Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

1) aparatowy bloku tlenowego

2) aparatowy stacji redukcyjnej i rozdzielczej gazu

3) elektrolizerowy wody

4) hartownik

5) instalator rur – ślusarz

6) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

7) laborant w przygotowaniu zgładów

8) ładowacz

9) ładowacz – spinacz

10) maszynista dmuchaw i ssaw

11) maszynista hydrocyklonów

12) maszynista – operator paczkarki

13) maszynista pomp

14) maszynista przetłoczni oleju opałowego

15) maszynista stacji mieszania gazu

16) nagrzewacz

17) oczyszczacz

18) opalacz

19) operator instalacji gazów technicznych

20) operator pieców dyfuzyjnych (grzewczych)

21) operator i pomocnik operatora urządzeń przeładunkowych

22) operator samojezdnych urządzeń transportowych

23) operator stacji ciśnień

24) operator taśm i urządzeń transportowych

25) operator urządzeń oczyszczalni gazu

26) operator urządzeń stacji gazowych

27) operator urządzeń wodno-szlamowych

28) operator wsadzarki

29) opróżniacz wagonów

30) palacz piecowy

31) piecowy nagrzewania wsadu

32) piecowy – wyżarzacz obróbki cieplnej

33) podawacz złomu i topników

34) prostowacz wyrobów na gorąco

35) przygotowywacz materiałów wsadowych

36) przygotowywacz wyrobów hutniczych do wysyłki

37) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

38) suszarniowy

39) transportowy z obowiązkiem za- i wyładunku

40) wsadowy

41) wydawca wyrobów hutniczych

42) wykuwacz żużla z pieców

Poz. 68. Przerób żużla wielkopiecowego, stalowniczego i żelazostopowego oraz eksploatacja hałd

1) kafarowy żużla

2) oczyszczacz – nawapniacz kadzi żużlowych

3) operator urządzeń granulacji

4) operator urządzeń kruszących i mielących

5) operator urządzeń przerobu żużla

6) operator urządzeń przeładunkowych

7) operator urządzeń przesiewających

8) operator urządzeń sortowniczych

9) przepalacz żelazo-żużla

10) robotnik hałdy

11) strzałowy

12) wykuwacz żużla z pieców

13) wylewacz żużla

Poz. 69. Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu

1) operator automatów do produkcji drutu kolczastego i wyrobów z drutu

2) pakowacz gwoździ, wkrętów, wyrobów śrubowych, zawleczek, nitów

3) tłoczarz gwoździ, artykułów śrubowych i nitów (na gorąco i na zimno)

Poz. 70. Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów

1) gięciarz prętów na gorąco i zimno

2) nabijacz obręczy na beczki

Poz. 71. Metalizowanie natryskowe

1) metalizator natryskowy

Poz. 72. Malowanie minią

1) malarz antykorozyjny

2) malarz minią

Poz. 73. Emaliowanie

1) lakiernik – emaliernik

2) metalizator natryskowy

3) mielarz emalii

4) operator lakierniczy linii

5) operator młyna emalierskiego

6) operator i pomocnik operatora pieca emalierskiego

7) pakowacz

8) powlekacz emalią

9) robotnik transportowy

10) sprzątacz produkcyjny

11) stapiacz emalii

12) wypalacz wyrobów emaliowanych

Poz. 74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

1) grawer powłok bitumicznych

2) malarz

3) operator maszyn i urządzeń

4) powlekacz wyrobów masami bitumicznymi

Poz. 75. Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.

1) aparatowy obróbki płomieniowej szkła

2) operator maszyn i urządzeń do produkcji lamp

3) spawacz szkła

4) ustawiacz maszyn i urządzeń lampowych

5) ustawiacz urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterowniczych

Poz. 76. Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem

1) anodowacz

2) galwanizer

3) hartownik

4) kadmowacz

5) ocynkowacz

6) ocynowacz

7) oksydowacz

8) operator linii hartowniczej drutów i elementów złącznych

9) operator urządzeń wytrawialni

10) polerownik

11) robotnik transportu

12) sprzątacz produkcyjny

13) ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych

14) wytrawiacz

Poz. 77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi

1) fluidyzator

2) operator agregatu do powlekania metalami na gorąco

3) operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych

4) pakowacz

5) powlekacz blach

6) powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi

7) powlekacz metalami kolorowymi na gorąco

8) powlekacz tworzywami sztucznymi

9) wykładacz izolacji, kabli i przewodów

10) wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych

Poz. 78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne

1) biaksiarz

2) docieracz maszynowy

3) nacinacz pilników

4) ostrzarz

5) polerowacz

6) szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną

7) ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskich

Poz. 79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych

1) gięciarz maszynowy – prostowacz

2) kowal

3) operator kuźniarek

4) operator linii profilowania

Poz. 80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór

1) oczyszczacz mechaniczny

2) operator śrutownika (piaskowacz)

3) piaskowacz

4) śrutowacz

Poz. 81. Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych

1) elektryk*

2) hamownik

3) monter – mechanik silników spalinowych*

4) ślusarz – monter*

 

* prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych

Poz. 82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern

1) ślusarz

Poz. 83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych

1) blacharz

2) lutowacz

3) napawacz ołowiem

4) ślusarz – monter

Poz. 84. Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią

1) nastawiacz maszyn i urządzeń

2) operator maszyn i urządzeń

3) ślusarz remontowy

Poz. 85. Obsługa gazogeneratorów

1) czadnicowy

2) maszynista stacji mieszankowej gazu

3) maszynista urządzeń nawęglania

4) operator stacji czadnic

5) operator urządzeń oczyszczalni gazu

6) operator urządzeń stacji gazowych

Poz. 86. Obsługa suwnic

1) elektryk remontowy suwnic*

2) hakowy, podsuwnicowy**

3) operator dźwigów wieżowych

4) operator mostu przeładunkowego

5) operator suwnicy bramiastej

6) operator suwnicy czerpakowej

7) operator suwnicy kleszczowej

8) operator suwnicy kubłowej

9) operator suwnicy łapowej

10) operator suwnicy magnesowej

11) operator suwnicy manipulacyjno-transportowej

12) operator suwnicy rozlewniczej i zalewowej

13) operator suwnicy spadarkowej

14) operator suwnicy stryperowej

15) operator suwnicy wsadzarkowej

16) operator urządzeń dźwigowych – dźwigowy**

17) suwnicowy

18) ślusarz remontowy suwnic*

 

* praca na wysokości

** praca w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

Poz. 87. Prace przy produkcji łożysk tocznych

1) docieracz kulek do łożysk tocznych

2) operator zdzierarek, pilnikarek, docieraczek i szlifierek do obróbki kulek

Poz. 88. Prace przy produkcji kabli

1) impregnowacz kablowy

2) krajacz materiałów elektroizolacyjnych

3) lutowacz kablowy

4) operator krążkarki kabli i przewodów

5) oplatacz kablowy

6) przewijacz kabli, przewodów i żył

7) skręcacz kablowy

8) zbrojarz kablowy

Poz. 89. Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych

1) impregnowacz mas elektrotechnicznych

2) mielarz, mieszacz mas depolaryzacyjnych

3) mielarz, mieszacz masy „Volpor”

4) mieszacz asfaltu

5) mieszacz elektrolitów

6) monter ogniw i baterii

7) przygotowywacz, nakładacz elektrolitu

8) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

9) tłoczarz aglomeratów węglowych i braunsztynowych

10) urabiacz masy „Volpor”

11) wytapiacz elektrod z chlorku srebra

12) wytapiacz masy zalewowej asfaltowej oraz kompozycji

13) zalewacz ogniw i baterii

Poz. 90. Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach

1) automatyk*

2) blacharz

3) cieśla okrętowy – stoczniowy

4) dłutowacz*

5) dokowy

6) elektromonter

7) elektromechanik

8) elektronik*

9) gięciarz rur

10) kompletator części kadłubowych i wyposażenia okrętowego pracujący na przedmontażu, pochylni i na statkach

11) kotlarz okrętowy

12) kowal – formowacz blach i profili

13) kowal konstrukcji okrętowych – spawacz elektryczny

14) laminiarz okrętowy

15) malarz – konserwator okrętowy

16) monter izolacji okrętowych

17) monter kadłubów okrętowych

18) monter konstrukcji wysokościowych żurawi stoczniowych i portowych

19) monter maszyn i urządzeń okrętowych

20) monter okrętowej instalacji i aparatury chłodniczej

21) monter okrętowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

22) monter rusztowań – stoczniowy

23) monter rurociągów okrętowych – spawacz

24) monter stolarskiego wyposażenia okrętowego

25) monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego

26) monter – ślusarz urządzeń przetwórstwa rybnego

27) murarz pieców przemysłowych i urządzeń okrętowych

28) oczyszczacz mechaniczny

29) operator sprzętu zmechanizowanego na dokach i pochylniach

30) operator stacjonarnych urządzeń produkcyjnych*

31) operator urządzeń do produkcji łańcuchów okrętowych

32) posadzkarz

33) płetwonurek – konserwator

34) radiomechanik okrętowy

35) robotnik oczyszczania i obsługi statku

36) samodzielny budowniczy statku

37) spawacz

38) specjalista nadzoru montażu i prób silników spalinowych na statkach

39) specjalista – starszy budowniczy statku

40) sprzątacz statków

41) starszy budowniczy statku

42) szklarz*

43) szkutnik*

44) stolarz przemysłowy*

45) szlifierz

46) ślusarz*

47) ślusarz – mechanik remontowy*

48) takielarz

49) traser okrętowy w halach produkcyjnych i na statkach

50) układacz wykładzin na statku

51) wiertacz i nitowacz okrętowy

52) wycinacz i oczyszczacz kadłubowy

 

* praca na statkach, pochylniach lub dokach

DZIAŁ IV. W CHEMII

Poz. 2. Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki

1) aparatowy odsiarczalni

2) aparatowy absorbcji i regeneracji

3) aparatowy autoklawów

4) aparatowy roztwarzalników

5) aparatowy kwasu siarkowego

6) aparaturowy płuczki

7) aparaturowy płynnego SO2

8) aparaturowy sulfidyny

9) aparaturowy urządzeń ługowni

10) czyściciel cystern i aparatury

11) konserwator urządzeń fabryki H2SO4

12) ładowacz kwasu siarkowego

13) operator procesów chemicznych przy produkcji luminoforów

14) robotnik transportowy

15) sprzątacz w hali produkcyjnej

16) sternik ciągów technologicznych

17) sternik urządzeń fabryki H2SO4 i siarczanu amonu

18) wieżowy fabryki kwasu

19) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 11. Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi

1) aparatowy

2) napełniacz butli – przeglądacz

3) operator instalacji gazów technicznych

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) operator urządzeń stacji gazowych

6) robotnik magazynowy i transportowy

7) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

8) stokażowy

9) ślusarz remontu i legalizacji butli

Poz. 17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych, stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli

1) dozowacz składników do mieszanki

2) formierz wyrobów z tworzyw sztucznych

3) formowacz i obcinacz laminatów z żywic syntetycznych

4) formierz żywic

5) klejarz laminatów i tworzyw sztucznych

6) konfekcjoner wyrobów z tworzyw sztucznych

7) krajacz

8) mielarz tworzyw sztucznych

9) mieszacz składników pianki poliuretanowej

10) modelarz odlewniczy z tworzyw sztucznych

11) napełniacz masami chemicznymi

12) odlewacz żywic

13) operator i monter linii spieniania poliuretanu

14) operator urządzeń do formowania pianki poliuretanowej

15) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

16) operator wtryskarek, formierek, pras, dmucharek – przy formowaniu tworzyw sztucznych

17) pakowacz ładunków do kotwi

18) robotnik transportowy

19) sprzątacz w hali produkcyjnej

20) stokażowy

21) urabiacz mas i mieszanek

22) wykładacz wyrobów tworzywami sztucznymi

23) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 18. Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania

1) aparatowy

2) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

4) stokażowy

5) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów

1) aparatowy

2) operator pomp i sprężarek

3) operator urządzeń dozujących

4) stokażowy

5) ślusarz obsługi przepompowni

Poz. 20. Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku

1) aparatowy

2) konfekcjoner wyrobów z kauczuku

3) operator pras

4) operator urządzeń dozujących i formujących

5) walcownik

6) wytłaczarkowy

7) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych; ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy

1) aparatowy

2) konfekcjoner produkcji gumowej z zastosowaniem klejów organicznych

3) operator pras wulkanizacyjnych, klejacz podzespołów kształtowych

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) operator urządzeń powlekających

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

8) oplatacz kablowy

9) robotnik transportowy i magazynowy przy produkcji mieszanek gumowych

10) sprzątacz przy produkcji mieszanek gumowych

11) stokażowy

12) urabiacz mieszanek gumowych

13) walcownik – kalandrowy

14) wulkanizator gumowy

15) wykładacz gumą

16) wytłaczarkowy

17) zbrojarz kablowy

18) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 22. Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej

1) krajacz

2) odwijacz

3) operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien szklanych

4) pakowacz

5) robotnik transportowy

6) sprzątacz w hali produkcyjnej

7) wykładacz włóknami szklanymi

Poz. 27. Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie

1) aparatowy topników i krystalizatorów

2) aparatowy urządzeń sortujących i rozdzielających

3) elaborant

4) formowacz mas specjalnych

5) konfekcjoner

6) kontroler jakości wyrobów

7) laborant w laboratorium pirotechniczno-chemicznym

8) namiarowy

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) pakowacz

11) pirotechnik oddziałowy

12) robotnik transportowy

13) stokażowy

14) wagowy

15) wytapiacz

16) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu

1) aparatowy gazów technicznych

2) ładowacz wytwornic acetylenowych

3) maszynista wytwornic acetylenowych

4) napełniacz butli

5) operator stałej wytwornicy acetylenowej

6) robotnik transportowy

7) silosowy

8) sprężarkowy

9) ślusarz remontu i legalizacji butli

10) wagowy

11) wydawca

12) wytwornicowy

Poz. 37. Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych

1) aparatowy

2) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

3) robotnik transportowy

4) stokażowy

Poz. 38. Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych

1) aparatowy wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych

2) izolowacz watą szklaną i żużlową

3) izolowacz rurociągów i zbiorników

4) malarz antykorozyjny

5) natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi

6) oczyszczacz

7) układacz wykładzin przy użyciu kitów i klejów organicznych

8) wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą

9) wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso- i zasadoodpornymi

Poz. 39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych

1) docieracz wyrobów przy użyciu nafty

2) monter aparatury urządzeń chemicznych

3) oczyszczacz

4) oczyszczacz wyrobów w benzynie i rozpuszczalnikach organicznych

5) operator procesów chemicznych

6) operator urządzeń myjących

7) przygotowywacz opakowań (regeneracja pojemników)

8) ślusarz konserwator elementów silników spalinowych przy użyciu benzyny i nafty

9) ślusarz remontowy

10) wybieracz smoły z przewodów

Poz. 40. Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych

1) konfekcjoner surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

2) magazynier – robotnik magazynowy

3) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

4) operator podnośnika

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator wózka

7) pakowacz

8) robotnik transportowy

9) sprzątacz magazynów

10) wagowy

11) wydawca

12) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 43. Prace ratowników ratownictwa chemicznego

1) konserwator urządzeń i sprzętu ratowniczego skażonego chemikaliami

2) ratownik

Poz. 44. Produkcja chemicznych środków pomocniczych nie wymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów

1) aparatowy

2) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

4) stokażowy

5) zestawiacz mieszanek i roztworów

DZIAŁ V. W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz. 1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

1) izolowacz rurociągów

2) monter aparatury i układów hydraulicznych

3) monter instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

4) monter – instalator rurociągów

5) monter rurociągów energetycznych i technologicznych

6) monter wodno-kanalizacyjny

7) monter zewnętrznej sieci kanalizacyjnej

8) murarz

Poz. 2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

1) elektromonter instalacji odgromowej i ostrzegawczej

2) monter osprzętu kominowego

3) murarz

4) robotnik budowlany

5) zbrojarz-betoniarz

Poz. 3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

1) maszynista doświadczalny maszyn budowlanych i ciągników

2) maszynista kafara

3) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

4) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

5) maszynista pogłębiarek i zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

6) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

7) maszynista walców drogowych

8) maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych

9) maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych

10) maszynista żurawi kolejowych

11) maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych

12) maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)

13) maszynista żurawi wieżowych

Poz. 4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1) zbrojarz-betoniarz

2) zestawiacz surowców i mieszanek

Poz. 5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1) monter rusztowań

2) monter urządzeń i konstrukcji metalowych

Poz. 6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1) malarz

Poz. 9. Prace dekarskie

1) blacharz-dekarz

2) dekarz

3) robotnik budowlany

Poz. 10. Prace kamieniarskie

Poz. 11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych

1) aparatowy autoklawów

2) aparatowy chemicznej obróbki tarcz i narzędzi diamentowych

3) aparatowy karbonizatorów

4) aparatowy mikroproszków ściernych

5) aparatowy osadnika i filtra dyskowego

6) aparatowy pras filtracyjnych

7) aparatowy urządzeń rozdzielających

8) aparatowy wyparek

9) aparatowy zbiorników korekcyjnych

10) dozowacz szlamu

11) formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych

12) formierz porcelany

13) formierz ręczny wyrobów ogniotrwałych

14) formierz – utwardzacz narzędzi diamentowych

15) formierz wyrobów ściernych

16) gratowacz wyrobów ceramicznych

17) izolowacz wyrobów szamotowych i karborundowych

18) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

19) ładowacz

20) ługowniczy

21) magazynowy materiałów ogniotrwałych

22) maszynista szlamatorów

23) mielarz – młynowy

24) mieszacz surowców i mieszanek

25) modelarz form, modeli i wyrobów ceramicznych

26) nakładacz mas ściernych

27) namiarowy surowców

28) oczyszczacz

29) oczyszczacz komór i kanałów

30) odbieracz pyłu węglowego

31) odbiorca i dostawca materiałów

32) odlewnik gipsowych form i modeli

33) odlewnik wyrobów topionych

34) operator łopaty mechanicznej

35) operator maszyn do wyrabiania i formowania masy ściernej

36) operator pieca do obkurczania folii

37) operator pieców szybowych

38) operator procesów opalizowania balonów szklanych

39) operator strugarek glin

40) operator urządzeń do przygotowania gęstwy

41) operator urządzeń do obróbki mechanicznej wyrobów ściernych

42) operator urządzeń do obróbki wyrobów ogniotrwałych

43) operator urządzeń do powlekania, nasycania i wyprażania wyrobów

44) operator urządzeń do przygotowania minelizatorów i lepiszcz

45) operator urządzeń do wzbogacania surowców

46) operator urządzeń kruszących i mielących

47) operator urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych

48) operator urządzeń przesiewających

49) operator urządzeń sortowniczych

50) operator urządzeń topiących i rozwłókniających

51) opróżniacz wagonów

52) pakowacz sypkich wyrobów ogniotrwałych

53) płuczkowy

54) powlekacz rur szklanych i ekranów luminoforem

55) pracownicy zatrudnieni w zakładzie produkującym wyłącznie wyroby krzemionkowe (na terenie zakładów produkcyjnych)

56) prasowacz

57) przygotowywacz zapraw i mas ogniotrwałych

58) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

59) sortowacz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

60) suszarniowy wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych

61) szkliwierz wyrobów

62) szlifierz wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych

63) ustawiacz i wyładowywacz wózków

64) wsadowy materiałów ogniotrwałych i ceramicznych

65) wypalacz surowców, wyrobów ogniotrwałych i ceramicznych

66) za- i wyładowywacz pieców wypałowych

67) zalewacz porcelany elektrotechnicznej spoiwem siarkowym

68) zarabiacz tworzyw ceramiki elektrotechnicznej

69) zestawiacz surowców i mieszanek

Poz. 13. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1) aparatowy

2) konfekcjoner

3) krajacz

4) monter i klejacz podzespołów kształtowych

5) zestawiacz surowców i mieszanek

Poz. 16. Prace przy produkcji wapna

1) ładowacz wapna

2) obciągacz wapna z pieca

3) operator przenośnika rewersyjnego

4) operator taśm i urządzeń przesypowych

5) piecowy pieca szybowego

6) robotnik transportowy

7) wagowy wapna

8) zestawiacz surowców i mieszanek

Poz. 18. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

1) palacz

2) suszarniowy

Poz. 20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej

1) dozowniczy

2) ładowacz zasobników i wagonów

3) operator urządzeń kruszących i mielących

4) operator urządzeń transportowych

5) piecowy pieców do wypalania dolomitu

6) przygotowywacz masy i mieszanek

7) wypalacz

DZIAŁ VI. W LEŚNICTWIE, PRZEMYŚLE DRZEWNYM I PAPIERNICZYM

Poz. 1. Prace drwali

1) drwal

Poz. 7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1) dozowacz kleju i żywic

2) klejarz (klejenie butaprenem)

3) mieszacz składników – przygotowywacz mieszanek

Poz. 8. Politurowanie ręczne

1) lakiernik politurujący ręcznie

2) politurownik

Poz. 12. Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni

1) aparatowy siarkowni

2) palacz pieców siarkowych

DZIAŁ VII. W PRZEMYŚLE LEKKIM

Poz. 1. Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie

1) operator urządzeń

Poz. 4. Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych

1) cewiaczka

2) tkaczka

Poz. 6. Prace w oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych

1) impregnowacz

2) zalewacz żywicami epoksydowymi

Poz. 9. Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest

1) operator urządzeń obróbki mechanicznej wyrobów azbestowych

2) wszystkie stanowiska pracy w zakładach pracy:

– Fabryka Okładzin Ciernych „Polmo” w Markach

– Wytwórnia Uszczelek „PZL-Morpak” w Gdańsku

– Zakłady Górniczo-Hutnicze „Szklary” w Ząbkowicach Śl.*

 

* do czasu występowania przekroczeń NDS pyłu azbestowego – do 31 grudnia 1983 r.

DZIAŁ VIII. W TRANSPORCIE I ŁĄCZNOŚCI

Transport

Poz. 1. Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

1) ładowacz

2) operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego

3) robotnik przeładunkowy

Poz. 2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów

1) kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15

2) kierowca ciągnika balastowego

3) kierowca karetki pogotowia ratunkowego

4) kierowca pojazdu członowego

5) kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

Poz. 3. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych

1) kierowca ciągnika (traktorzysta)

2) kierowca kombajnu

3) kierowca pojazdów gąsienicowych

Poz. 6. Praca na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich

1) bosman

2) bosman-sternik

3) kapitan

4) marynarz pokładowy

5) I mechanik, II mechanik, III mechanik

6) mechanik okrętowy – kierownik maszyn

7) młodszy marynarz pokładowy

8) młodszy motorzysta okrętowy

9) motorzysta okrętowy

10) I oficer, II oficer, III oficer

11) palacz okrętowy

12) pilot

13) radiooficer

14) starszy marynarz

15) starszy mechanik

16) starszy pilot

17) smarownik okrętowy

18) sternik – kierownik promu

19) szyper – kierownik doku, dźwigu pływającego, holownika promu

Poz. 10. Cumowanie statków

1) cumownik

Poz. 11. Prace przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów i sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego i składów)

1) maszynista żurawi samojezdnych i wieżowych

2) operator urządzeń dźwigowych

3) poddźwignicowy

4) przeładunkowy

5) robotnik transportowy

6) trymer

Poz. 12. Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska

1) mechanik

2) nawigator

3) pilot

4) pilot oblatywacz

Poz. 13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów

1) czyściciel zwrotnic

2) dyżurny ruchu

3) kierowca drezyny motorowej

4) kierownik pociągu

5) manewrowy

6) maszynista

7) nastawniczy

8) palacz parowozów

9) przesuwnik wagonów

10) rewident wagonów

11) robotnik torowy

12) ustawiacz pociągów

13) wywrotniczy wagonów

14) zwrotniczy

Poz. 15. Prace przy remoncie parowozów na gorąco

1) ślusarz remontowy

Poz. 16. Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych

1) ślusarz remontowy

Łączność

Poz. 18. Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz operatorów kontroli emisji radiowej

Poz. 20. Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych

1) elektromonter, konserwator kabli

2) monter sieci kablowej

3) telemechanik

4) zestrajacz zespołów teletechnicznych

DZIAŁ IX. W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Poz. 1. Prace w kanałach ściekowych

1) czyściciel kanałów

2) hydraulik

3) monter

Poz. 2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych

1) aparatowy oczyszczalni ścieków

2) czyściciel filtrów otwartych

3) destylatorowy odfenolowni

4) hydraulik i monter

5) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

6) neutralizator ścieków

7) oczyszczacz ścieków

8) oczyszczacz urządzeń energetycznych

9) operator urządzeń do uzdatniania wody

Poz. 3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich

1) asenizator

2) ładowacz nieczystości stałych i płynnych

3) robotnik wysypiska

Poz. 4. Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu

1) asfalciarz

2) dozowacz składników mas asfaltowych

3) gotowacz asfaltu lanego

4) maszynista remontów nawierzchni

Poz. 5. Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu

1) dozowacz składników mas bitumicznych

2) gotowacz smół bitumicznych

3) operator urządzeń do produkcji smoły i mas bitumicznych

4) zestawiacz mieszanek i roztworów

Poz. 6. Prace brukarzy

1) brukarz

2) konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych

DZIAŁ X. W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Poz. 7. Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C

1) aparaturowy urządzeń chłodniczych

2) robotnik magazynowy

3) sortowacz surowców

DZIAŁ XI. W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM

Poz. 1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego

1) korektor

2) montażysta składów

3) odbijacz w przygotowalni form typograficznych

4) odlewacz, przetapiacz stopów drukarskich

5) pomocnik ogólnowydziałowy w działach składu maszynowego oraz przygotowania i obróbki form typograficznych

6) pomocnik ogólnowydziałowy w zecerni i stereotypii

7) składacz linotypowy

8) składacz ręczny

9) sterotyper

10) zestawiacz

Poz. 2. Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych

1) naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

2) operator monitora ekranowego

3) operator optycznego czytnika tekstów (z monitorem ekranowym)

4) składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

Poz. 3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych

1) chemigraf, kopista chemigraficzny

2) fotochemik

3) grawer chemigraficzny

4) kopista offsetowy

5) kopista sitodruku

6) maszynista sitodruku

7) maszynista maszyn offsetowych

8) montażysta fotopoligraficzny

9) montażysta klisz chemigraficznych

10) montażysta offsetowy

11) odbijacz w chemigrafii

12) operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)

13) pomocnik ogólnowydziałowy

14) preparator form offsetowych oraz form wklęsłodrukowych (w trawiarni)

15) preparator materiałów chemigraficznych oraz trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych

16) retuszer offsetowy

17) trawiacz chemigraficzny

18) wykonawca matryc do druku sitowego na metalu

Poz. 4. Drukowanie i uszlachetnianie druków

1) maszynista – operator maszyn drukujących

2) nakładacz i odbieracz na maszynach drukujących

3) pomocnik ogólnowydziałowy

Poz. 5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania ) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach

1) introligator przemysłowy

2) maszynista maszyn introligatorskich i maszyn do sklejania

3) operator maszyn introligatorskich i maszyn do krajania wzdłuż

4) pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)

5) ustawiacz maszyn (w introligatorniach przemysłowych)

Poz. 6. Regeneracja ksylenu i toluenu

1) operator urządzeń do regeneracji ksylenu i toluenu

Poz. 7. Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt

DZIAŁ XII. W SŁUŻBIE ZDROWIA I OPIECE SPOŁECZNEJ

Poz. 6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych

1) laborant*

 

* stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

DZIAŁ XIII. W ZESPOŁACH FORMUJĄCYCH SZKŁO

Poz. 3. Formowanie wyrobów szklanych

1) formowacz wyrobów szklanych

2) hutnik – formowacz wyrobów szklanych

3) operator – ustawiacz maszyn i urządzeń do formowania wyrobów szklanych

4) spiekacz masy szklanej

5) transportowy – podręczny przy ręcznym formowaniu szkła

Poz. 4. Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych

1) odnoszacz – układacz gorących detali szklanych

Poz. 6. Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz

1) operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i transportu stłuczki

2) zestawiacz surowców szklarskich

Poz. 7. Topienie szkła

1) topiarz szkła

Poz. 8. Gięcie szkła

1) gięciarz szkła

Poz. 10. Szlifowanie szkła

1) szlifierz szkła

2) szlifierz – polerowacz szkła

Poz. 11. Polerowanie szkła

1) polerowacz szkła

Poz. 13. Krojenie szkła

1) łamacz – sortowacz szkła

2) operator maszyn i urządzeń do cięcia szkła

Poz. 14. Klejenie szkła

1) oczyszczacz – naklejacz szkła

2) operator maszyn i urządzeń do klejenia szkła

Poz. 18. Produkcja fryty i granulek szklanych

1) łamacz – sortowacz szkła

2) operator urządzeń do przygotowania i nakładania fryty ołowiowej

Poz. 21. Wytrawianie wyrobów szklanych

1) operator maszyn i urządzeń do mycia i trawienia wyrobów szklanych w kwasach

Poz. 24. Obróbka płomieniowa szkła

1) formowacz wyrobów szklanych z rur i prętów

2) obtapiacz rurek szklanych

3) operator anodziarki

4) operator linii gorącej obróbki wyrobów szklanych

5) operator maszyn i urządzeń do regeneracji balonów

6) operator maszyn i urządzeń do spawania szkła

7) operator płomieniowego obcinania i rozwijania rur szklanych

Poz. 26. Galwanizowanie wyrobów szklanych

1) operator maszyn i urządzeń do pokrywania szkła metalami

2) posrebrzacz szkła

Poz. 27. Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych

1) operator linii do szlifowania i polerowania szkła

2) operator mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych

3) operator pieców do odprężania wyrobów szklanych

DZIAŁ XIV. PRACE RÓŻNE

Poz. 1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego

1) maszynista kotłów – palacz

2) maszynista turbiny

3) maszynista urządzeń nawęglania

4) palacz kotłów siłowni

5) rusztowy

Poz. 2. Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych

1) oczyszczacz mechaniczny

2) popielarz – oczyszczacz urządzeń energetycznych

3) ślusarz remontowy

4) żużlowy

Poz. 3. Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia

1) kesoniarz

2) nurek

Poz. 4. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia

1) kontroler jakości w laboratorium defektoskopowym

2) laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturę izotopową i rentgenowską

3) operator dyfraktrometru rentgenowskiego

4) operator generatorów indukcyjnych wysokiej częstotliwości

5) operator i konserwator urządzeń izotopowych

6) operator rentgena

7) operator spektrometru rentgenowskiego

8) operator stanowisk laboratoryjnych i układów otwartych wytwarzających pole elektromagnetyczne

9) operator źródeł promieniowania jonizującego

Poz. 5. Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

1) fotograf fotopoligraficzny

2) grawer mikroelementów

3) kontroler jakości

4) monter elementów półprzewodnikowych

5) operator mikroskopów i monitorów ekranowych

Poz. 8. Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych

1) operator urządzeń pralniczych

Poz. 9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek

1) maszynista pomp

2) maszynista sprężarek

Poz. 10. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1) cieśla przy remontach pieców i agregatów hutniczych

2) murarz

3) murarz kominów przemysłowych

4) murarz kotlarz

5) murarz pieców i urządzeń przemysłowych

Poz. 11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C

1) konserwator suszarni

2) suszarniowy

Poz. 12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowo-wodorowym

1) drążacz

2) operator automatu do spawania kształtowników

3) operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowego

4) pracownicy zatrudnieni w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych w wydziałach spawalniczych*

5) przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy

6) przepalacz złomu palnikiem

7) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

8) spawacz

9) wycinacz

10) wypalacz elektroiskrowy rowków

11) wypalacz otworów w złomie lancą tlenową

12) wypalacz wad powierzchniowych

13) zgrzewacz

 

* stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

Poz. 13. Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych

1) elektromechanik akumulatorowy

2) elektromonter akumulatorów i baterii

3) konserwator akumulatorowy

4) ładowacz akumulatorów

5) monter instalacji baterii akumulatorowych

6) monter akumulatorów

7) przygotowywacz elektrolitu

8) robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

9) smarowacz płyt akumulatorowych

10) ślusarz naprawy akumulatorów

Poz. 14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych

1) mechanik

2) ślusarz-monter

Poz. 15. Prace w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych

1) ślusarz – monter silników spalinowych

Poz. 16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych

1) mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych

Poz. 17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane

1) lakiernik – malarz

2) lakiernik natryskowy

3) mieszacz farb i lakierów

4) szlifierz wyrobów lakierowanych

5) zestawiacz farb i lakierów

6) inni pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach lakierni niezhermetyzowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk lakierniczych*

 

* stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

Poz. 18. Obsługi urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

1) dłutowacz urządzeniem pneumatycznym

2) krajacz na nożycach młoteczkowych

3) maszynista kafara – kafarowy

4) nitowacz młotkami pneumatycznymi

5) oczyszczacz

6) operator młota pneumatycznego

7) operator przyrządu wibracyjnego do kulowania dźwigarów

8) sprężarkowy

9) szlifierz szlifierkami pneumatycznymi

Poz. 19. Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła

1) grawer szkła

2) szlifierz – polerowacz szkła

3) szlifierz porcelany

Poz. 23. Prace funkcjonariuszy pożarnictwa

1) funkcjonariusze pożarnictwa

Poz. 24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji oraz dozór inżynieryjno-techniczny w oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stałe i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykazie*

 

* stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

Poz. 25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są w warunkach szczególnych – stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przy stanowisku wymienionym w wykazie*

 

* stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7 Ministra Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego z dnia 19 maja 1983 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »