| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw budżetu w układzie zadaniowym, zwany dalej „Zespołem”,

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Budżetu;

3) Przedstawiciele:

a) Departamentu Budżetu,

b) Departamentu Kontroli,

c) Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

d) Biura Ministra,

e) Biura Dyrektora Generalnego,

f) Biura Administracyjno-Finansowego.

2. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie katalogu:

a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,

b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione, wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi wartościami mierników stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów,

c) działań budżetowych obejmujących najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania opracowywanych przez odpowiednie komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

2) ocena materiałów planistycznych przygotowywanych w ramach prac nad budżetem w układzie zadaniowym, dotyczących:

a) działań realizowanych w ramach określonych zadań i podzadań,

b) celów planowanych do osiągnięcia dla każdego zadania, podzadania i działania,

c) nazw i wartości mierników określających stopień realizacji celów,

d) kwot wydatków planowanych na poszczególne zadania, podzadania i działania;

3) doradzanie w zakresie metodologii przygotowywania budżetu w układzie zadaniowym,

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o tych terminach członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz kierowanie pracami Zespołu.

2. Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek zespołu.

§ 5.

1. Materiały, o których mowa w § 3 pkt 2, opracowują dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w zakresie budżetu w układzie zadaniowym, działając w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz z właściwym Sekretarzem lub Podsekretarzem Stanu albo z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa, nadzorującym pracę komórki organizacyjnej.

2. Wielkości kwot, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, w zakresie Centrali Ministerstwa, Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych. Zbiorczą informację o kwotach Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje Dyrektorowi Departamentu Budżetu.

3. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-c, dyrektorzy komórek organizacyjnych opracowują na podstawie wytycznych otrzymanych z Departamentu Budżetu, uwzględniając programy, plany i dokumenty o charakterze strategicznym z zakresu transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz gospodarki morskiej, a także określone priorytety rządowe, resortowe oraz odrębne uregulowania Ministra Finansów.

§ 6.

1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2, dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają do akceptacji właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2, w zakresie Centrali Ministerstwa, opracowane przez dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych przekazywane są Dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego, który zbiorczy materiał przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

3. Zaakceptowane materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują do Dyrektora Departamentu Budżetu, w terminach przez niego wyznaczonych, stosownie do harmonogramu prac nad budżetem w układzie zadaniowym, ustalonego przez Ministra Finansów.

4. Zaakceptowane materiały planistyczne, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje do Dyrektora Departamentu Budżetu, w terminach przez niego wyznaczonych, stosownie do harmonogramu prac nad budżetem w układzie zadaniowym, o którym mowa w ust. 3.

§ 7.

1. Dyrektor Departamentu Budżetu dokonuje weryfikacji przedstawionych materiałów planistycznych pod względem formalnym i rachunkowym.

2. W przypadku wprowadzenia zmian w materiałach planistycznych Dyrektor Departamentu Budżetu uzgadnia je z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor Departamentu Budżetu opracowuje zbiorcze zestawienie materiałów planistycznych w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister i przedstawia je do zatwierdzenia właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu, w terminie zgodnym z harmonogramem prac nad budżetem w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 6 ust. 3.

§ 8.

1. Sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych państwowych osób prawnych sporządza się według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

2. Sprawozdania jednostkowe półroczne/roczne z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym sporządzają dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

3. Sprawozdania jednostkowe półroczne/roczne z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej sporządzają właściwe organy państwowych osób prawnych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywane są Dyrektorowi Departamentu Budżetu w trybie i terminach określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w ust. 1, w celu sporządzenia sprawozdań łącznych.

5. W trakcie wykonywania planów finansowych w układzie zadaniowym kierownicy właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie Centrali Ministerstwa, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetu zmiany w planie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Ministra lub kierownika jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra, oraz przekazują do wiadomości dyrektorom komórek organizacyjnych nadzorujących daną jednostkę.

6. W przypadku gdy zmiana, o której mowa w ust. 5, będzie miała wpływ na wartość miernika, dyrektor departamentu nadzorującego daną jednostkę proponuje stosowne zmiany w tym zakresie.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 są akceptowane przez Zespół.

8. Roczną informację z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie budżetu w układzie zadaniowym opracowują dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych, działając w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, i przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetu. W zakresie Centrali Ministerstwa dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują przedmiotowe informacje Dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego, który zbiorczą informację w tym zakresie przekazuje Dyrektorowi Departamentu Budżetu.

9. Roczna informacja o wykonaniu budżetu w układzie zadaniowym przekazywana jest w trybie określonym w § 6, w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Budżetu, stosownie do harmonogramu prac nad budżetem w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 6 ust. 3.

§ 9.

Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi, poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.

§ 10.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu.

§ 11.

Traci moc Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 9).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

infoRgrafika

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje następującymi działami administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »