| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 10
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 21 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Antczak, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

3) Sekretarz Zespołu – Judyta Jurzyńska, specjalista w Wydziale Prawa Budowlanego Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

4) członkowie Zespołu – pracownicy:

a) Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

b) Departamentu Gospodarki Nieruchomościami,

c) Departamentu Mieszkalnictwa,

d) Departamentu Orzecznictwa II,

e) Departamentu Prawnego

wyznaczeni przez Dyrektorów tych komórek organizacyjnych.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu:

1) przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej;

3) ekspertów

właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

5. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może powoływać podzespoły lub grupy robocze.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza obecnie obowiązujących procedur w procesie budowlanym związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ustalenie zakresu niezbędnych zmian w tym obszarze;

2) analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa związanych z procesem budowlanym oraz ustalenie zakresu regulacji prawnych, w których należy dokonać zmian;

3) przygotowanie założeń do projektu ustawy Kodeks Budowlany;

4) przedstawianie Ministrowi comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu prac Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1) Powołuje się Radę Opiniodawczo-Doradczą Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw założeń do projektu ustawy Kodeks budowlany, zwaną dalej „Radą”.

2) Rada jest organem pomocniczym Ministra.

3) W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Zygmunt Niewiadomski;

2) Sekretarz Rady – Tomasz Asman;

3) członkowie Rady:

a) Tomasz Bąkowski,

b) Robert Dziwiński,

c) Hubert Izdebski,

d) Zbigniew Kledyński,

e) Bartłomiej Kolipiński,

f) Adam Kowalewski,

g) Jerzy Regulski,

h) Jerzy Siegień,

i) Igor Zachariasz,

j) Łukasz Złakowski.

§ 5.

1. Do zadań Rady należy:

1) przedstawianie Zespołowi koncepcji i rozwiązań w sprawach, o których mowa w § 2, przygotowanych z inicjatywy Rady;

2) opiniowanie materiałów opracowanych przez Zespół;

3) przedstawianie Ministrowi comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu prac Rady.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego Rady.

§ 6.

Za udział w pracach Zespołu i Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 7.

Obsługę Zespołu oraz Rady zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

infoRgrafika

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »