| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej, będących we właściwości Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, powołuje się w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”, Zespół monitorowania zagrożeń, zwany dalej „Zespołem.

§ 2.

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie.

2. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „BZK”.

3. BZK prowadzi obsługę organizacyjno-biurową Zespołu.

4. W skład Zespołu wchodzą pracownicy oddelegowani przez:

1) Dyrektora BZK;

2) Dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) do pełnienia stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

b) ze względu na specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń lub sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej, będących we właściwości Ministra.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych w działach administracji rządowej:

a) będących we właściwości Ministra,

b) mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej, o których mowa w lit. a;

2) informowanie Kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej, o których mowa w pkt 1;

3) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa;

5) współdziałanie w zakresie monitorowana zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej, będących we właściwości Ministra;

6) współdziałanie w zakresie bieżącej wymiany informacji z podmiotami będącymi we właściwości Ministra, prowadzącymi badania wypadków oddziaływujących negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, mające wpływ na funkcjonowanie transportu lub gospodarki morskiej;

7) przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej, o których mowa w pkt 1, organom i jednostkom podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorcom, w których minister właściwy do spraw transportu reprezentuje Skarb Państwa;

8) bieżąca oraz okresowa analiza pozyskanych informacji, dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń i zaistnienia sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej będących we właściwości Ministra;

9) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra w zakresie realizacji polityki informacyjnej;

10) sporządzanie dobowych oraz doraźnych raportów o sytuacji w działach administracji rządowej, będących we właściwości Ministra;

11) udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;

12) monitorowanie sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg związana jest z działami administracji rządowej, będących we właściwości Ministra;

13) dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.

§ 4.

1. Informowanie Kierownictwa Ministerstwa, polega na sporządzaniu i przekazywaniu raportów, o których mowa w § 3 pkt 10.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do niezwłocznego przekazywania do Zespołu, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków łączności, zgodnie z ich właściwością, wszelkich niezbędnych informacji, w celu umożliwienia realizacji przez Zespół zadań, o których mowa w § 3.

3. Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra, realizujące monitorowanie zagrożeń, zarządzanie kryzysowe oraz politykę informacyjną, obowiązane są do bieżącego przekazywania do Zespołu informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

4. Raporty, o których mowa w § 3 pkt 10, po podpisaniu przez pracownika pełniącego dyżur oraz zatwierdzeniu przez wyznaczonego naczelnika z pionu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych BZK, przekazywane są Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, Szefowi Gabinetu Politycznego oraz Rzecznikowi Prasowemu Ministra.

§ 5.

1. Zespół funkcjonuje poprzez pełnienie dyżurów w następujących trybach pracy, dla:

1) sytuacji zwyczajnych;

2) sytuacji kryzysowych.

2. W ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, pełnią ośmiogodzinny dyżur podczas godzin pracy Ministerstwa w pomieszczeniu wyznaczonym na potrzeby Zespołu przez Dyrektora BZK. Poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni niebędące dniami pracy Ministerstwa pełnią dyżur telefoniczny, mając zapewniony dostęp do poczty elektronicznej oraz sieci Internet.

3. W ramach trybu pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 4, pełnią zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów, całodobowy dyżur podczas godzin pracy Ministerstwa, a także poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni niebędące dniami pracy Ministerstwa w pomieszczeniu wyznaczonym na potrzeby Zespołu przez Dyrektora BZK.

4. Decyzję o pełnieniu dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych podejmuje Minister lub w razie jego nieobecności Sekretarz Stanu, na wniosek Dyrektora BZK.

5. W przypadku organizowania lub udziału Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w trakcie imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.

6. Pełnienie dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych przez pracownika o którym mowa w § 2 ust. 4, zwalania go z wykonywania obowiązków przyjętych w opisie stanowiska pracy.

§ 6.

1. Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego, w uzgodnieniu z Dyrektorem BZK, zapewni niezbędne wyposażenie pomieszczeń do pełnienia dyżurów przez Zespół oraz odpowiednie warunki pracy dla osób pełniących dyżur w trybie określonym w § 5 ust. 3.

2. Rzecznik Prasowy Ministra, we współpracy z Dyrektorem BZK, opracuje standardy informacji przygotowanych przez Zespół oraz ich publikacji na stronie internetowej Ministerstwa.

3. Dyrektor BZK opracowuje:

1) dokumentację zapewniającą funkcjonowanie Zespołu;

2) harmonogram pełnienia dyżurów w trybie pracy, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ:

S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz.1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »