| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który prowadzi sprawy polityki transportowej, współpracy z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi oraz uczestniczy w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu do Spraw Europejskich;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który prowadzi sprawy kolejnictwa;

3) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Departamentu Funduszy UE,

b) Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,

c) Rzecznik Prasowy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

d) przedstawiciele:

– Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

– Urzędu Transportu Kolejowego,

– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

– Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,

– Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

– Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,

– Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– PKP Intercity SA.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu:

1) dyrektorów lub wskazanych przez nich przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w szczególności:

a) Departamentu Dróg i Autostrad,

b) Departamentu Transportu Kolejowego,

c) Departamentu Lotnictwa,

d) Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi,

e) Departamentu Gospodarki Nieruchomościami,

f) Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

g) Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

h) Departamentu Transportu Drogowego;

2) z głosem doradczym: ekspertów, przedstawicieli Ministra Sportu i Turystyki oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej, spółek, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) informowanie Ministra o przebiegu i rezultatach prac Zespołu;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

6) przedłożenie Ministrowi sprawozdania z prac Zespołu.

§ 4.

1. Zespół podejmuje działania w celu skoordynowania prac oraz rozwiązywania problemów dotyczących transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej i występujących w związku z organizacją EURO 2012.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) koordynacja działań pozostających we właściwości Ministra związanych z EURO 2012;

2) monitorowanie stanu przygotowań i realizacji projektów inwestycyjnych związanych z EURO 2012 w zakresie transportu lotniczego i transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych, a także projektów dotyczących zakupu taboru kolejowego, modernizacji linii i dworców kolej owych oraz budowy dróg krajowych;

3) współpraca w zakresie przygotowania obsługi transportowej z przedstawicielami współorganizatora EURO 2012 – Ukrainy, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Spółką celową „PL 2012” Sp. z o.o. oraz miastami organizatorami;

4) ocena stanu przygotowania portów lotniczych do obsługi EURO 2012;

6) ocena stanu przygotowania zarządców infrastruktury kolejowej oraz pasażerskich przewoźników kolejowych;

7) formułowanie rekomendacji dla Ministra dotyczących działań związanych z przygotowaniami do EURO 2012;

8) przygotowanie sprawozdania z prac Zespołu.

§ 5.

1. W ramach działania zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze.

2. Dla każdej grupy roboczej przewodniczący wskazuje koordynatora.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Biuro Ministra.

2. Funkcję sekretarza Zespołu pełni zastępca dyrektora w Biurze Ministra.

3. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) dokumentowanie prac Zespołu.

§ 7.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz., 1092 i Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »