| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 8 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Dz. Urz. MTiGM Nr 3, poz. 9).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 3.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

Załącznik 1. [Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu]

Załącznik do zarządzenia Nr 35
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia ................................ 2012 r. (poz. .......)

STATUT
Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

§ 1.

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Dyrektorem”.

§ 2.

1. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

1) nadzoru nad żeglugą;

2) inspekcji technicznej statków;

3) administracyjnych;

4) finansowo-organizacyjnych;

5) technicznych.

2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone w wydziały lub zespoły.

3. Obsługę finansowo-księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:

1) kadrowe i gospodarki finansowej;

2) na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1.

7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:

1) opisach stanowisk pracy – dla pracowników korpusu służby cywilnej;

2) kartach stanowisk pracy – dla pozostałych pracowników.

§ 3.

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 4.

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie :

a) prowadzenia pomiaru statku,

b) prowadzenia inspekcji technicznej statku;

2) odrębnych przepisów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Matusiak

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »