| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 691) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. T. Jarmuziewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1. [Regulamin przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych]

Załącznik do Zarządzenia Nr 51 Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 (poz. 51)

REGULAMIN

przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „kandydatami na doradców”, oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „doradcami”, a także zasady i tryb działania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej pisemny egzamin dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zwanej dalej „Komisją”.

§ 2

Egzamin, o którym mowa w § 1 przeprowadza się z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 691), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, zwanej dalej „ADR”;

4) Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, zwanego dalej „RID”;

5) Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1537), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, zwanej dalej „ADN”.

§ 3

Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „Zdającymi”, obejmuje sprawdzenie wiedzy odpowiednio z zakresu przepisów ADR, RID lub ADN oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Sprawdzenie wiedzy Zdających następuje w drodze pisemnego udzielenia przez Zdających odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 3 rozporządzenia, zwanych dalej „Pytaniami”, odpowiednio do wnioskowanego zakresu egzaminu.

§ 4

W przypadku odwołania egzaminu przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, z powodu niespełnienia przesłanki, o której mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia, opłatę za egzamin zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym lub podlega zwrotowi Zdającemu na jego pisemny wniosek.

§ 5

Sporządza się listę osób dopuszczonych do egzaminu na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu.

§ 6

1. Egzaminy przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora TDT, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu, a Zdającym samodzielną pracę.

2. Listę miejsc ośrodków egzaminowania, wraz z planowanymi terminami egzaminów, Transportowy Dozór Techniczny podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.tdt.pl.

3. Informacji, o których mowa w ust. 2, nie podaje się w przypadku egzaminów organizowanych dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

Rozdział II

Komisja Egzaminacyjna

§ 7

Powołując Komisję minister właściwy do spraw transportu wskazuje również osoby rezerwowe z listy egzaminatorów, które wejdą w skład Komisji, w przypadku, gdy z przyczyn losowych osoba powołana do składu Komisji nie będzie mogła przybyć na egzamin. Osobom wskazanym jako rezerwowe, które nie uczestniczyły w egzaminie, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8

Osoby powołane w skład Komisji składają, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu, oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

§ 9

Osoby wchodzące w skład Komisji nie mogą kopiować, przepisywać lub w jakikolwiek inny sposób utrwalać Pytań i możliwych odpowiedzi.

§ 10

Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Komisji;

2) poinformowanie Zdających o:

a) ich prawach i obowiązkach,

b) kryteriach oceny wyników egzaminu, określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia,

c) zasadach przebiegu egzaminu;

3) nadzór nad organizacją i przebiegiem egzaminu.

§ 11

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) sprawdzenie tożsamości Zdającego na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, w szczególności dowodu osobistego lub paszportu;

2) nadzorowanie przebiegu egzaminu pod względem zgodności z aktami prawnymi, o których mowa w § 2 oraz przepisami niniejszego Regulaminu;

3) sprawdzenie i ocena testów egzaminacyjnych oraz opisowych zadań praktycznych.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Komisji informuje Zdających o:

1) warunkach organizacyjnych egzaminu;

2) sposobie i kolejności wypełnienia arkusza odpowiedzi;

3) zasadach dokonywania poprawek na arkuszu odpowiedzi;

4) czasie trwania poszczególnych części egzaminu;

5) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

6) terminie i sposobie ogłoszenia wyników;

7) dokładnym czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (godz., min.). Informację tę zamieszcza się również na tablicy lub w innym widocznym dla Zdających miejscu. Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zapisuje się w protokole, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

3. Na sali egzaminacyjnej powinien znajdować się zegar widoczny dla Zdających.

4. Po egzaminie Komisja sporządza Protokół z posiedzenia Komisji, który następnie podpisują przewodniczący i członkowie Komisji. Odpowiednie wzory Protokołów są określone w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do Regulaminu.

5. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej powinno przebywać jednocześnie co najmniej dwóch członków Komisji.

Rozdział III

Sposób przeprowadzenia egzaminu

§ 12

1. Przed egzaminem Komisja sprawdza tożsamość Zdającego, a następnie Zdający losuje u przewodniczącego Komisji kopertę z Pytaniami, potwierdzając jej odbiór poprzez złożenie podpisu w protokole z egzaminu w kolumnie „Odbiór Pytań” oraz drugą kopertę, zawierającą kod Zdającego, potwierdzając jej odbiór poprzez złożenie podpisu w protokole z egzaminu w kolumnie „Odbiór kodu Zdającego”.

2. Koperta z Pytaniami zawiera:

1) arkusz z Pytaniami, odpowiednio do zakresu egzaminu;

2) arkusz odpowiedzi, zgodny ze wzorem określonym odpowiednio w załącznikach nr 2a, 2b oraz 2c.

3. Koperta z kodem Zdającego zawiera:

1) kartę z indywidualnym kodem Zdającego, której wzór określony jest w załączniku nr 3a;

2) kartę z indywidualnym kodem Zdającego oraz miejscem na wpisanie przez Zdającego: imienia i nazwiska, numeru PESEL (jeśli Zdający posiada) oraz rodzaju i numeru dokumentu, na podstawie którego potwierdzona została tożsamość Zdającego, której wzór określony jest w załączniku nr 3b.

4. Zdający wypełnia kartę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wkłada do koperty i zwraca ją przewodniczącemu Komisji. Kartę z indywidualnym kodem, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 zatrzymuje.

5. Po zebraniu przez Komisję wszystkich kopert z kartami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przewodniczący Komisji zabezpiecza je w specjalnej kopercie, dostarczonej przez Transportowy Dozór Techniczny.

6. Zdający otrzymują wylosowane Pytania zgodnie z wnioskowanym zakresem egzaminu oraz arkusz odpowiedzi opatrzone pieczęcią Transportowego Dozoru Technicznego.

7. Pytania oznacza się niepowtarzalnymi numerami, które naniesione są również na arkuszu odpowiedzi.

8. Komisja poucza Zdających o obowiązku:

1) sprawdzenia zgodności wydanych Pytań z zakresem zdawanego egzaminu;

2) wpisania na arkuszu odpowiedzi indywidualnego kodu Zdającego, umieszczonego na karcie, o której mowa w ust. 3 pkt 1;

3) udzielania odpowiedzi wyłącznie na arkuszu odpowiedzi.

9. Zdający, po zakończeniu pisania egzaminu lub po wezwaniu przewodniczącego Komisji:

1) zwraca Komisji Pytania i arkusz odpowiedzi;

2) składa podpis w protokole z egzaminu, we wskazanym polu, w kolumnie „podpis Zdającego”.

10. Komisja, przyjmując od Zdającego Pytania i arkusz odpowiedzi:

1) sprawdza kompletność Pytań;

2) zadaje pytanie, czy Zdający na arkuszu odpowiedzi wpisał indywidualny kod Zdającego;

3) wpisuje w protokole dokładny czas oddania arkusza odpowiedzi i zwrotu Pytań.

11. W przypadku, gdy arkusz odpowiedzi zawiera braki formalne, Komisja wzywa Zdającego do ich uzupełnienia. W przypadku odmowy uzupełnienia tych braków, egzamin uważa się za złożony z wynikiem negatywnym.

§ 13

Przewodniczący Komisji może ogłosić przerwę po każdej części egzaminu.

§ 14

Jeśli Zdający zdaje egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej, to wydanie Pytań do kolejnej części egzaminu może nastąpić po zakończeniu egzaminu z części poprzedniej i spełnieniu warunków określonych w § 12 ust. 9 i 11 Regulaminu.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Zdających

§ 15

1. W trakcie egzaminu Zdający nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na opuszczenie sali po zdeponowaniu Pytań z arkuszem odpowiedzi i zapewnieniu warunków wykluczających możliwość korzystania z niedozwolonej pomocy.

2. Zabrania się wynoszenia Pytań oraz arkuszy odpowiedzi poza salę egzaminacyjną.

3. Podczas egzaminu Zdający mogą korzystać wyłącznie z tekstów przepisów międzynarodowych i krajowych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które udostępnia Transportowy Dozór Techniczny. Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie Transportowy Dozór Techniczny udostępnia na stronie internetowej: www.tdt.pl.

4. Podczas egzaminu zabrania się:

1) korzystania z pomocy innych Zdających;

2) pomagania innym Zdającym;

3) korzystania ze środków łączności;

4) zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej;

5) rozmów lub jakiejkolwiek innej formy komunikacji pomiędzy Zdającymi.

5. Wszelkie urządzenia nieudostępnione przez Transportowy Dozór Techniczny, muszą być wyłączone i położone na stoliku Zdającego, a Komisja ma prawo wglądu, czy urządzenie jest wyłączone.

6. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przez Zdającego podczas trwania egzaminu, przewodniczący Komisji może przerwać egzamin dla tego Zdającego i wezwać go do opuszczenia sali. W takim przypadku wynik egzaminu dla tego Zdającego jest negatywny.

7. Zdający informuje Komisję o chęci zgłaszania zapytania lub wątpliwości poprzez podniesienie ręki. W takim przypadku członek Komisji podchodzi do Zdającego, zapoznaje się ze zgłoszeniem i udziela odpowiedzi.

§ 16

1. W przypadku naruszenia warunków prawidłowego przeprowadzenia egzaminu przez Zdającego, przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o odwołaniu egzaminu w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu, jeżeli naruszenie to wpłynęło na prawidłowość przebiegu egzaminu.

2. W przypadku odwołania egzaminu, z przyczyn o których mowa w ust. 1, opłatę za egzamin zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym lub podlega ona zwrotowi Zdającym na ich pisemny wniosek, z zastrzeżeniem § 15 ust. 6.

§ 17

1. Zdający dopuszczony do egzaminu jest obowiązany zgłosić się na egzamin co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

2. Zdający, który z ważnych, odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bądź przybył na egzamin po jego rozpoczęciu, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym. Przyczyny te należy udokumentować w ciągu 7 dni od ich ustania.

3. Zdający może nie przystąpić do egzaminu bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt do Transportowego Dozoru Technicznego, w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, opłatę za egzamin zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym lub podlega ona zwrotowi Zdającemu na pisemny wniosek Zdającego.

Rozdział V

Pytania i ocena odpowiedzi

§ 18

1. Pytania przygotowywane są przez Transportowy Dozór Techniczny.

2. Formularze protokołu z egzaminu oraz Pytania, wraz z arkuszami odpowiedzi, zgodnymi ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 2a, 2b oraz 2c przekazywane są przed egzaminem przewodniczącemu Komisji przez upoważnionego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

3. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest sprawdzić, czy:

1) liczba kompletów Pytań i arkuszy odpowiedzi jest odpowiednia do liczby osób dopuszczonych do egzaminu oraz czy komplety Pytań są zgodne z wnioskowanym przez Zdających zakresem egzaminu;

2) komplety Pytań zostały uzupełnione o 3 rezerwowe komplety Pytań odpowiednio do każdego zakresu egzaminu;

3) arkusze odpowiedzi są ostemplowane pieczęcią Transportowy Dozór Techniczny.

4. Z przekazania Pytań i arkuszy odpowiedzi przez Transportowy Dozór Techniczny sporządza się protokół na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 4a.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, podpisuje przewodniczący Komisji i upoważniony pracownik Transportowego Dozoru Technicznego przekazujący Pytania, który zobowiązany jest do zachowania poufności.

§ 19

1. Na każde pytanie testowe przypadają 3 odpowiedzi do wyboru, z których co najmniej jedna jest prawidłowa. Wybrane odpowiedzi Zdający zaznacza znakiem „X” we właściwym polu, w arkuszu odpowiedzi.

2. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie testowe naliczany jest 1 punkt. Za prawidłowo rozwiązane pytanie testowe uważa się zaznaczenie przez Zdającego znakiem „X” wszystkich, prawidłowych odpowiedzi i niezaznaczenie nieprawidłowych odpowiedzi.

3. Liczbę prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi oraz wynik egzaminu: pozytywny lub negatywny, Komisja wpisuje na arkuszu odpowiedzi oraz w protokole z egzaminu.

4. W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi, Zdający jest obowiązany zakreślić błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem. Wybór właściwej odpowiedzi nie powinien budzić wątpliwości.

§ 20

Przewodniczący Komisji zabezpiecza Pytania oraz arkusze odpowiedzi Zdających przed dostępem osób nieupoważnionych do czasu przekazania ich upoważnionemu pracownikowi Transportowego Dozoru Technicznego. Przekazanie następuje w dniu zakończenia egzaminu. Pytania rezerwowe, które nie zostały wykorzystane powinny być zwrócone w nienaruszonej kopercie. Jeśli koperta z pytaniami została naruszona, przewodniczący Komisji zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia. Wyjaśnienie powinno być przekazane Dyrektorowi TDT w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. Z przekazania Pytań i arkuszy odpowiedzi przez przewodniczącego Komisji sporządza się protokół na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 4b.

Rozdział VI

Opłaty za egzamin

§ 21

1. Wysokość opłat za egzamin określa rozporządzenie.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, należy wnosić na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego:

Transportowy Dozór Techniczny, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4

Nr rachunku bankowego: 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955

Warszawa


Załączniki do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dla doradców
do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Załącznik nr 1a

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1b

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1c

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik nr 2a

ARKUSZ ODPOWIEDZI – część ogólna

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2b

ARKUSZ ODPOWIEDZI – część specjalistyczna

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2c

ARKUSZ ODPOWIEDZI – zadanie praktyczne

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3a

infoRgrafika

Załącznik nr 3b

infoRgrafika


Załącznik nr 4a

PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy z przekazania dokumentacji na egzamin dla kandydatów i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

infoRgrafika

Załącznik nr 4b

PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy z przekazania dokumentacji na egzamin dla kandydatów i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »