| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)) w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) oraz w związku z:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 oraz z 2012 r. poz. 121) i

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady rachunkowości dysponenta trzeciego stopnia i wprowadza się następującą dokumentację w tym zakresie:

1) Zasady rachunkowości obowiązujące w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) Zasady rachunkowości obowiązujące w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym wykonywanie budżetu środków europejskich, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

3) Koszty własne a budżetowanie zadaniowe, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

4) Zasady funkcjonowania kont w układzie kalkulacyjnym, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;

5) Wykaz kont księgi głównej – ewidencja syntetyczna, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia;

6) Opis zasad funkcjonowania kont syntetycznych oraz zasad prowadzenia kont analitycznych i ich powiązanie z kontami przeciwstawnymi, stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia;

7) Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i procesach przetwarzania danych stanowiący załącznik Nr 7 do zarządzenia;

8) Opis systemu przetwarzania danych – wykaz programów, procedur i funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, a w szczególności metod dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia;

9) Wykaz klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na paragrafy i pozycje, stanowiący załącznik Nr 9 do zarządzenia;

10) Wykaz kont zakładowego planu kont systemu F-K „EGERIA”, stanowiący załącznik Nr 10 do zarządzenia.

2. Załączniki do zarządzenia nr 1–10 znajdują się w Biurze Administracyjno-Finansowym MTBiGM i pozostają do wglądu.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 5 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »