| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”, wymienionych w zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M. P. Nr 111, poz. 1133 i z 2012 r. poz. 665).”;

2) w § 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).”;

3) w § 30:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy o drogach publicznych dotyczące:

a) zwolnienia z opłat w przypadku wykonywania przejazdów w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej,

b) odmowy wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego i odmowy przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,

b) uchyla się ust. 5;

4) dodaje się § 42 w brzmieniu:

„§ 42. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest właściwy w sprawach wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym – w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podległość merytoryczną i zadania Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego określają odrębne przepisy.”.

§ 2.

1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »