| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 64
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. Nr 100, poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 35, poz. 488).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 64 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 listopada 2012 r. (poz. 79)

REGULAMIN RADY OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO

§ 1.

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, zwana dalej „Radą”, jest organem opiniodawczo–doradczym ministra właściwego do spraw transportu.

§ 2.

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwoływane jest przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie później niż 30 dni od dnia powołania Członków Rady.

§ 3.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym, spośród Członków Rady, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

2. Punkt obrad Rady dotyczący wyboru lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady prowadzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu.

3. Uprawnionymi do zgłaszania Kandydatów na Przewodniczącego Rady jest każdy z Członków Rady.

4. Zgłoszony Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie ustnie lub na piśmie.

5. Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona.

6. Każdemu z Członków Rady przysługuje jeden głos.

7. Zasady określone w ust. 1 oraz ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

8. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą zrezygnować z pełnionej funkcji. W takim przypadku, przy wyborze ich następców, przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.

9. Na wniosek Członka Rady, Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. W takim przypadku, przy wyborze ich następców, przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w szczególności:

1) planuje, organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady;

2) dokonuje podziału zadań pomiędzy Członków Rady;

3) zaprasza gości i ekspertów na posiedzenia Rady;

4) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, coroczne sprawozdanie z prac Rady oraz przekazuje je do wiadomości Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

5) udostępnia Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu na pisemny wniosek kopię sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jej posiedzenia prowadzi Wiceprzewodniczący Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady.

§ 5.

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych, zwoływanych przez Przewodniczącego w terminach określonych w planie pracy Rady, lub nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

2. Plan pracy Rady sporządzany jest w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy plan pracy.

3. Posiedzenia zwykłe zwoływane są nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Rady, zwołać posiedzenie Rady w innym terminie niż określony w planie pracy Rady.

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady zwołuje się w trybie pilnym. W zawiadomieniu o posiedzeniu określa się przyczynę zwołania posiedzenia w tym trybie.

§ 6.

1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady są przekazywane Członkom Rady i innym osobom zaproszonym na posiedzenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. Członkowie Rady wraz z powiadomieniem o posiedzeniu otrzymują również materiały przewidziane do rozpatrzenia.

3. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 i 5, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez Przewodniczącego Rady decyzji o zwołaniu posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad zmiany, uzupełnienia lub ograniczenia.

§ 7.

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie ocen, opinii oraz uchwał.

2. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany poddać pod głosowanie Rady projekty uchwał objęte porządkiem obrad oraz kwestie, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze.

3. Głosowania na posiedzeniach Rady odbywają się w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady.

4. O przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje zwykła większość głosów.

5. Na wniosek Członka Rady głosowanie może być tajne.

6. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie.

7. Członkowie Rady mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętej uchwały.

§ 8.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) porządek obrad;

2) listę osób biorących udział w posiedzeniu;

3) wnioski osób biorących udział w posiedzeniu;

4) przyjęte przez Radę oceny, opinie, uchwały i stanowiska.

3. Dokumenty stanowiące przedmiot obrad Rady stanowią załączniki do protokołu.

4. Protokół z posiedzenia jest przekazywany w formie elektronicznej Członkom Rady w terminie do 30 dni po posiedzeniu. Członkowie w ciągu następnych 14 dni mogą drogą elektroniczną wnosić żądania zmian do protokołu.

5. Protokół podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.

6. Prawo wglądu do protokołu mają osoby wchodzące w skład Rady oraz inne osoby upoważnione przez Przewodniczącego Rady.

7. Przewodniczący Rady może, na pisemny wniosek Członka Rady, przesłać protokół podmiotom wskazanym we wniosku.

§ 9.

1. Sekretarz Rady wykonuje zadania zlecone mu przez Radę lub Przewodniczącego Rady.

2. Do zadań Sekretarza Rady należy:

1) przygotowywanie projektów planów pracy Rady;

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Radę;

3) informowanie członków Rady oraz innych uczestników posiedzenia Rady o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad;

4) sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady;

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady;

6) zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Rady;

7) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Rady i przedstawienie go Przewodniczącemu Rady.

§ 10.

Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Departament Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »