| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw transportu intermodalnego, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie;

3) Sekretarz Rady – wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie;

4) członkowie Rady – po jednym przedstawicielu:

– PKP S.A.,

– Instytutu Kolejnictwa,

– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,

– PKP CARGO S.A.,

– Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi,

– PCC Intermodal S. A.,

– Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o.,

– Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych,

– Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,

– Instytutu Logistyki i Magazynowania,

– Krajowej Izby Gospodarczej,

– Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

2. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w jej pracach, jako niezależnych ekspertów z głosem doradczym, przedstawicieli:

1) komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

3) spółek, organizacji, instytucji lub innych podmiotów, których zakres działalności związany jest z realizacją zadań Rady.

§ 3.

1. Celem prac Rady jest wypracowanie kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych i organizacyjnych.

2. Do zadań Rady należy:

1) sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;

2) opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.

3. Zadania określone w ust. 2 Rada wykonuje w szczególności poprzez:

1) zdefiniowanie głównych przeszkód w rozwoju transportu intermodalnego;

2) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych i wdrażanych przez Ministerstwo, dotyczących zagadnień intermodalnych;

3) wskazanie dobrych praktyk dla rozwoju transportu intermodalnego;

4) analizę istniejących warunków ekonomicznych dla transportu intermodalnego i ewentualne przygotowanie propozycji zmian lub nowych rozwiązań;

5) wskazywanie możliwych działań służących podniesieniu konkurencyjności transportu kolejowego, zwłaszcza transportu jednostek intermodalnych, w stosunku do transportu drogowego;

6) ocenę istniejącego stanu prawnego i zidentyfikowanie barier oraz problemów prawnych dotyczących transportu intermodalnego.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady.

2. Do zadań Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy należy, w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie posiedzeń Rady oraz kierowanie jej pracami;

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady i zawiadamianie o terminach jej członków;

3) informowanie Podsekretarza Stanu właściwego ds. kolejnictwa o przebiegu i rezultatach prac zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Rady;

5) przedłożenie Ministrowi sprawozdania z prac Rady, obejmującego rekomendacje i opinie o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra współdziałają i udzielają pomocy Radzie, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa.

2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Rady zapewnia Departament Transportu Kolejowego w Ministerstwie.

3. Informacja o terminie posiedzeń przekazywana będzie członkom Rady pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »