| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw transportu intermodalnego, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie;

3) Sekretarz Rady – wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie;

4) członkowie Rady – po jednym przedstawicielu:

– PKP S.A.,

– Instytutu Kolejnictwa,

– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,

– PKP CARGO S.A.,

– Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi,

– PCC Intermodal S. A.,

– Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o.,

– Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych,

– Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,

– Instytutu Logistyki i Magazynowania,

– Krajowej Izby Gospodarczej,

– Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

2. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w jej pracach, jako niezależnych ekspertów z głosem doradczym, przedstawicieli:

1) komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

3) spółek, organizacji, instytucji lub innych podmiotów, których zakres działalności związany jest z realizacją zadań Rady.

§ 3.

1. Celem prac Rady jest wypracowanie kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych i organizacyjnych.

2. Do zadań Rady należy:

1) sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;

2) opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.

3. Zadania określone w ust. 2 Rada wykonuje w szczególności poprzez:

1) zdefiniowanie głównych przeszkód w rozwoju transportu intermodalnego;

2) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych i wdrażanych przez Ministerstwo, dotyczących zagadnień intermodalnych;

3) wskazanie dobrych praktyk dla rozwoju transportu intermodalnego;

4) analizę istniejących warunków ekonomicznych dla transportu intermodalnego i ewentualne przygotowanie propozycji zmian lub nowych rozwiązań;

5) wskazywanie możliwych działań służących podniesieniu konkurencyjności transportu kolejowego, zwłaszcza transportu jednostek intermodalnych, w stosunku do transportu drogowego;

6) ocenę istniejącego stanu prawnego i zidentyfikowanie barier oraz problemów prawnych dotyczących transportu intermodalnego.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady.

2. Do zadań Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy należy, w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie posiedzeń Rady oraz kierowanie jej pracami;

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady i zawiadamianie o terminach jej członków;

3) informowanie Podsekretarza Stanu właściwego ds. kolejnictwa o przebiegu i rezultatach prac zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Rady;

5) przedłożenie Ministrowi sprawozdania z prac Rady, obejmującego rekomendacje i opinie o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra współdziałają i udzielają pomocy Radzie, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa.

2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Rady zapewnia Departament Transportu Kolejowego w Ministerstwie.

3. Informacja o terminie posiedzeń przekazywana będzie członkom Rady pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »