| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji szkolenia obronnego realizowanego w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje

§ 1.

Wprowadza się do stosowania „Instrukcję szkolenia obronnego” stanowiącą załącznik do zarządzenia, która określa szczegółową organizację szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia obronnego realizowanego w działach administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność, transport.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

Załącznik 1. [INSTRUKCJA SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 69 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 grudnia 2012 r.(poz. 3)

INSTRUKCJA SZKOLENIA OBRONNEGO

§ 1.

Instrukcja szkolenia obronnego, zwana dalej „Instrukcją”, określa podstawowe pojęcia z zakresu szkolenia obronnego, cele szkolenia, tryb planowania i organizowania szkolenia, wymaganą dokumentację szkolenia. Instrukcja przeznaczona jest dla organów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej Ministrem, oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których Minister w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

§ 2.

Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego określają poniższe akty prawne i dokumenty odniesienia:

1) ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.);

3) Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego, które zostały wydane na podstawie § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.).

§ 3.

Użyte w instrukcji pojęcia oznaczają:

1) organy – należy przez to rozumieć organy podległe lub nadzorowane przez Ministra, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494);

2) kierownicy jednostek – należy przez to rozumieć kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2012 r., poz. 567);

3) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ujętych w wykazie wydanym na podstawie przepisów w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.), w odniesieniu, do którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

4) plany szkolenia obronnego – należy przez to rozumieć roczne plany szkolenia obronnego opracowywane przez organy, kierowników jednostek oraz przedsiębiorców;

5) BZK – Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 4.

Głównym celem szkolenia obronnego jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywania zadań obronnych, przygotowanie do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz nabycie umiejętności do wykonywania zadań obronnych, w szczególności:

1) sporządzania dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego oraz programowania obronnego;

2) sporządzania dokumentów w zakresie planowania i organizowania szkolenia obronnego;

3) militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;

4) przygotowania i koordynacji planowania procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej;

5) organizowania i prowadzenia prac reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) przygotowania warunków do objęcia obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa szczególną ochroną;

7) organizowania, przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania na stanowiskach kierowania,

8) organizowania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru;

9) przygotowania i funkcjonowania transportu na potrzeby obronne państwa;

10) przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;

11) organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

§ 5.

1. W planowaniu szkolenia obronnego należy dostosować tematykę, terminy i formy szkolenia do celów i zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez Ministra.

2. Należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z Planem szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport w zakresie celów szkolenia, przedsięwzięć szkoleniowych oraz problematyką ujętą w § 7 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego.

3. Przedsięwzięcia szkoleniowe planuje się i organizuje w zakresie zapewniającym przygotowanie grup szkoleniowych do realizacji określonych zadań obronnych w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

4. Planowanie i organizowanie zajęć teoretycznych:

1) zajęcia traktować, jako formę szkolenia obronnego umożliwiającą m.in. nabywanie wiedzy do wykonywania zadań na rzecz obronności państwa, poznawanie zasad funkcjonowania systemu obronnego oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu;

2) zajęcia planować w formie wykładów, informacji, seminariów, konferencji itp., a tematykę szkoleń obronnych dostosowywać do faktycznych potrzeb grup szkoleniowych;

3) zajęcia powinny zapewniać właściwe przygotowanie do przeprowadzenia lub udziału w zasadniczych zamierzeniach szkoleniowych, w tym treningach, grach i ćwiczeniach obronnych.

5. Planowanie i organizowanie zajęć praktycznych:

1) ćwiczenia obronne traktować jako formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ich działania;

2) osiągnięcie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższenie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

3) stopniować zakres ćwiczeń obronnych, począwszy od ćwiczenia wybranych zagadnień do kompleksowego sprawdzenia funkcjonowania systemu obronnego w dziale administracji rządowej.

6. W organizowaniu szkolenia obronnego należy dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć określonych w planach szkolenia obronnego.

7. W planowaniu szkolenia obronnego uwzględnia się środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego.

8. Schemat organizacji szkolenia obronnego w działach administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport określa załącznik Nr 1 do Instrukcji.

9. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem BZK, dopuszcza się inną organizację szkolenia obronnego, o której mowa w ust. 8.

§ 6.

Dokumentacja szkolenia obronnego obejmuje:

1) plan szkolenia obronnego, którego wzór określa załącznik Nr 2 do Instrukcji:

a) reguluje przebieg szkolenia pod względem: ilości uczestników szkolenia, tematów, form, terminu i miejsca szkolenia,

b) opracowują w cyklu rocznym:

– organy i kierownicy jednostek na podstawie Planu szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport2;

– przedsiębiorcy na podstawie planu szkolenia obronnego organów i kierowników jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Instrukcji,

c) podlega uzgodnieniu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Instrukcji,

d) przesyła się do Dyrektora BZK do dnia 15 stycznia roku, na który sporządzono plan,

e) w przypadku aktualizacji podlega ponownej akceptacji przez Dyrektora BZK;

2) plan finansowy wydatków na szkolenie obronne, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji:

a) określa strukturę kosztów planowanego przedsięwzięcia szkoleniowego z podziałem na: przedsięwzięcia, kwotę jednostkową, liczbę jednostek,

b) przesyła się do Dyrektora BZK w terminie do 10 dnia miesiąca, poprzedzającego kolejny miesiąc w którym odbywa się szkolenie wraz z zapotrzebowaniem na środki finansowe3;

3) realizację planu finansowego wydatków na szkolenie obronne, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Instrukcji:

a) określa strukturę kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia szkoleniowego z podziałem na: przedsięwzięcia, kwotę jednostkową, liczbę jednostek według planu oraz poniesionych kosztów,

b) przesyła się do Dyrektora BZK niezwłocznie po zakończeniu szkolenia wraz z wnioskiem o płatność4;

4) sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego, którego wzór określa załącznik Nr 5 do Instrukcji:

a) jest dokumentem, umożliwiającym dokonanie oceny oraz przeprowadzenie analizy szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra pod kątem realizacji zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych, liczby przeszkolonych osób oraz wykorzystania przydzielonych środków finansowych,

b) przesyła się do Dyrektora BZK w terminie do dnia 15 lutego roku następnego;

5) dokumentację pomocniczą, w szczególności:

a) listę obecności,

b) plan zajęć, którego wzór określa załącznik Nr 6 do Instrukcji.

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 z późn. zm.).

2) Opracowany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3) Obowiązek przesyłania zapotrzebowania na środki finansowe dotyczy przedsiębiorców, zgodnie z umową o realizację zadań na rzecz obronności państwa, stanowiącą wykonanie decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

4) Obowiązek przesyłania wniosku o płatność dotyczy przedsiębiorców, zgodnie z umową o realizację zadań na rzecz obronności państwa, stanowiącą wykonanie decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji szkolenia obronnego.

Organizacja szkolenia obronnego w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport

infoRgrafika

Załącznik Nr 2
do Instrukcji szkolenia obronnego.

WZÓR – PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 3
do Instrukcji szkolenia obronnego.

WZÓR – Plan finansowy wydatków na szkolenie obronne

infoRgrafika

Załącznik Nr 4
do Instrukcji szkolenia obronnego.

WZÓR – Realizacja planu finansowego wydatków na szkolenie obronne w dniu

infoRgrafika

Załącznik Nr 5
do Instrukcji szkolenia obronnego.

WZÓR – Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 6
do Instrukcji szkolenia obronnego.

WZÓR – Lista obecności na szkoleniu obronnym

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »