| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komitetowi Audytu nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 29 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport (Dz. Urz. MTBiGM poz. 22).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396);

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik 1. [Regulamin Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport]

Załącznik do zarządzenia Nr 4
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 14 marca 2013 (poz. 15)

Regulamin Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Komitetu Audytu, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu, zwanego dalej „Komitetem”;

2) sposób działania Komitetu;

3) sposób i tryb dostępu członków Komitetu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanych dalej „jednostkami w działach”;

4) sposób i tryb współpracy członków Komitetu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w działach;

5) sposób i tryb współpracy Komitetu z kierownikami komórek audytu wewnętrznego;

6) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego.

§ 2.

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz w jednostkach w działach.

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ KOMITETU

§ 3.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) sygnalizowanie Ministrowi istotnych ryzyk;

2) sygnalizowanie Ministrowi istotnych słabości kontroli zarządczej w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister oraz proponowanie jej usprawnień;

3) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;

4) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;

5) przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;

6) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;

7) wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego.

III. SPOSÓB DZIAŁANIA KOMITETU

§ 4.

1. Komitet pracuje na posiedzeniach, które prowadzi Przewodniczący Komitetu, zwany dalej „Przewodniczącym”.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Komitetu lub Zastępcy Dyrektora Departament Kontroli, kierującego Pionem Audytu Wewnętrznego Ministerstwa, zwanego dalej „Zastępcą dyrektora kierującym Pionem Audytu”.

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zwołanie posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i prowadzi członek Komitetu, wyznaczony przez Przewodniczącego.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie prowadzi członek Komitetu wyznaczony przez Przewodniczącego.

6. W posiedzeniu Komitetu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie. Członek Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.

7. Członek Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Komitetu, może nadesłać pisemne oceny lub opinie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.

§ 5.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z planowanym porządkiem posiedzenia Komitetu przekazuje się członkom Komitetu oraz pozostałym uczestnikom posiedzenia nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu.

2. Przewodniczący może zdecydować o zdjęciu lub przesunięciu sprawy z porządku obrad, w szczególności w celu uzupełnienia lub przygotowania dodatkowych materiałów.

§ 6.

1. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz inne osoby.

2. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy Zastępca dyrektora kierujący Pionem Audytu.

3. Członkowie Komitetu oraz inne osoby obecne na posiedzeniu podpisują listę obecności.

§ 7.

1. Komitet wyraża swoje stanowisko, w tym zawierające wnioski, rekomendacje i oceny, w drodze uchwał.

2. Uchwały Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos zastępującego go członka Komitetu.

3. Na wniosek członka Komitetu, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

4. Uchwałę podjętą na posiedzeniu Komitetu podpisują członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu.

5. W przypadku zgłoszenia przez członka Komitetu zdania odrębnego, dołącza się je do uchwały.

6. Przewodniczący może podjąć decyzję o wyrażeniu stanowiska przez Komitet poprzez podjęcie uchwały w trybie obiegowym, z zastrzeżeniem § 16.

7. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu otrzymali jej projekt i nie zgłosili uwag w wyznaczonym terminie.

8. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Komitet Audytu na posiedzeniu.

9. Uchwały podjęte w trybie obiegowym są załączane do protokołu ustaleń z najbliższego posiedzenia Komitetu.

10. Uchwały doręczane są niezwłocznie wszystkim członkom Komitetu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

1. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół.

2. Protokół zawiera:

1) kolejny numer;

2) datę posiedzenia Komitetu;

3) listę uczestników posiedzenia;

4) ustalony porządek obrad;

5) ustalenia Komitetu wraz z informacją o podjętych uchwałach oraz informację dotyczącą zdania odrębnego, o ile zostało zgłoszone;

6) inne wnioski i rozstrzygnięcia.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po podpisaniu przez Przewodniczącego , przekazywany jest niezwłocznie wszystkim członkom Komitetu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9.

1. Do końca lutego każdego roku Komitet składa Ministrowi oraz Ministrowi Finansów sprawozdanie z realizacji swoich zadań w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 10.

1. Pion Audytu Wewnętrznego, funkcjonujący w Departamencie Kontroli Ministerstwa, zwany dalej „Pionem Audytu” zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu, w tym:

1) przygotowuje, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, projekt porządku posiedzenia Komitetu;

2) zawiadamia członków Komitetu oraz zaproszonych gości o terminie i miejscu oraz planowanym porządku posiedzenia Komitetu;

3) sporządza protokoły ustaleń z posiedzenia Komitetu i przekazuje je wraz z kopiami podjętych uchwał członkom Komitetu;

4) prowadzi listy obecności;

5) przygotowuje projekt sprawozdania z realizacji zadań Komitetu, o którym mowa w § 9;

6) gromadzi plany audytu, sprawozdania z wykonania planów oraz inne, niezbędne dla Komitetu, informacje z jednostek w działach;

7) przygotowuje na potrzeby Komitetu zbiorcze informacje o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz o proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;

8) prowadzi inne działania mające na celu wsparcie Komitetu.

2. Dokumentacja związana z pracami Komitetu przechowywana jest w Pionie Audytu .

IV. SPOSÓB I TRYB DOSTĘPU CZŁONKÓW KOMITETU DO DOKUMENTÓW I INFORMACJI

§ 11.

W celu wykonywania swoich zadań członkowie Komitetu mają nieograniczony dostęp do dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w działach, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również mogą sporządzać kopie, odpisy, wyciągi, zestawienia lub wydruki tych dokumentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

V. SPOSÓB I TRYB WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW KOMITETU Z KIEROWNIKAMI ORAZ PRACOWNIKAMI JEDNOSTEK W DZIAŁACH

§ 12.

1. Członkowie Komitetu mogą występować do kierowników oraz pracowników jednostek w działach z wnioskiem o udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w tych jednostkach, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

2. Kierownicy i pracownicy jednostek w działach są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

3. Wnioski oraz informacje i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są za pośrednictwem Pionu Audytu.

VI. SPOSÓB I TRYB WSPÓŁPRACY KOMITETU AUDYTU Z KIEROWNIKAMI KOMÓREK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

§ 13.

Przewodniczący ma prawo zapraszać na posiedzenia Komitetu kierowników komórek audytu wewnętrznego w jednostkach w działach.

§ 14.

Kierownicy komórek audytu wewnętrznego w jednostkach w działach mogą z własnej inicjatywy przekazywać Komitetowi informacje dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w tych jednostkach, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 15.

Kierownicy komórek audytu w jednostkach w działach udostępniają oraz przekazują dokumenty, materiały, informacje i wyjaśnienia dla Komitetu w zakresie związanym z obiektywną i niezależną oceną systemu kontroli zarządczej i prowadzeniem audytu wewnętrznego w jednostkach w działach, za pośrednictwem Zastępcy dyrektora kierującego Pionem Audytu.

VII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ALBO ZMIANĘ WARUNKÓW PRACY I PŁACY KIEROWNIKA KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

§ 16.

1. Rozwiązanie stosunku pracy albo zmiana warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w działach nie może nastąpić bez zgody Komitetu.

2. Uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie może być podjęta w trybie obiegowym.

§ 17.

Pisemny wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego składa kierownik jednostki w dziale, w której zatrudniona jest osoba, której dotyczy wniosek, a w przypadku urzędów, w których utworzono stanowisko Dyrektora Generalnego, Dyrektor Generalny.

§ 18.

1. Wniosek, o którym mowa w § 17, wskazuje przyczyny planowanego rozwiązania stosunku pracy albo zmiany warunków pracy i płacy oraz podstawę prawną rozwiązania albo zmiany stosunku pracy.

2. Komitet może zażądać dodatkowych informacji, w przypadku gdy informacje zawarte we wniosku są niewystarczające do podjęcia uchwały.

3. Komitet umożliwia kierownikowi komórki audytu wewnętrznego, którego dotyczy wniosek, oraz wnioskodawcy przekazanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących wniosku.

§ 19.

1. Członkowie Komitetu, przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 17, składają na ręce Przewodniczącego oświadczenie o braku konfliktu interesów w rozumieniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez Ministra Finansów zgodnie z art. 273 ustawy o finansach publicznych.

2. Komitet wyłącza członka Komitetu z rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 17, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy, jeżeli jego udział może powodować zaistnienie konfliktu interesów.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »