| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 8
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, o którym mowa w załączniku do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 i z 2012 r. poz. 951), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Lidia Piotrowska, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) Sekretarz – Andrzej Włodarczyk, pracownik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) Członkowie:

a) Przedstawiciel Ministra, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu,

b) Przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie,

c) Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

d) Przedstawiciel Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, w charakterze ekspertów z prawem głosu, będą zapraszani:

1) Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) Przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) Przedstawiciel Głównego Geodety Kraju;

4) Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich;

5) Przedstawiciel Krajowej Izby Urbanistów;

6) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;

7) Przedstawiciel Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach;

8) Przedstawiciel Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie;

9) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

10) Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich;

11) Przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

12) Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

13) Przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

5. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b–d oraz w ust. 4, zgłaszają poszczególne organy administracji, instytuty lub inne jednostki, wymienione w ust. 3 pkt 4 lit. b–d oraz w ust. 4.

6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli innych Departamentów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi.

7. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu:

1) przedstawicieli innych, poza wymienionymi w ust. 4, jednostek;

2) ekspertów

– właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu, posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, geodezji lub informatyki/cyfryzacji.

8. Z osobami, o których mowa w ust. 7 pkt 2, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

9. Umowy, o których mowa w ust. 8, będą zawierane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i będą finansowane ze środków budżetu Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

10. Umowy, o których mowa w ust. 8, mogą być zawierane w celu przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.

11. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły lub grupy robocze, złożone z członków Zespołu lub przedstawicieli innych organów i jednostek lub ekspertów zewnętrznych.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza przepisów z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich dostosowania do przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;

2) opracowanie projektu standardów dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) przygotowanie wstępnych założeń do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej, w zakresie związanym z infrastrukturą informacji przestrzennej.

2. Zespół przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdania z przebiegu jego prac w formie pisemnej, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wyznaczona na piśmie, przez Przewodniczącego Zespołu, osoba.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie terminów i miejsca posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich uczestników posiedzenia;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

3. Z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu czynności, o których mowa w ust. 2, może wykonywać Zastępca Przewodniczącego.

4. Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu Zespołu.

5. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu (lub upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu Zastępca Przewodniczącego) może zmieniać terminy posiedzeń oraz ich częstotliwość.

7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Zespołu oraz ewentualnymi materiałami do rozpatrzenia na posiedzeniu uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później, niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.

8. O przyczynach przewidzianej nieobecności uczestnik posiedzenia powiadamia na piśmie, bądź drogą elektroniczną Sekretarza Zespołu, co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia.

9. Uczestnicy posiedzenia, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Zespołu mogą nadesłać, w formie pisemnej lub elektronicznej, swoje stanowiska w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia.

10. Zespół kończy swoją działalność po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

11. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin, ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Obsługę, w tym finansową, oraz miejsce posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »