| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 8
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, o którym mowa w załączniku do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 i z 2012 r. poz. 951), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Lidia Piotrowska, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) Sekretarz – Andrzej Włodarczyk, pracownik w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

4) Członkowie:

a) Przedstawiciel Ministra, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu,

b) Przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie,

c) Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

d) Przedstawiciel Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, w charakterze ekspertów z prawem głosu, będą zapraszani:

1) Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) Przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) Przedstawiciel Głównego Geodety Kraju;

4) Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich;

5) Przedstawiciel Krajowej Izby Urbanistów;

6) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;

7) Przedstawiciel Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach;

8) Przedstawiciel Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie;

9) Przedstawiciel Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

10) Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich;

11) Przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

12) Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

13) Przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

5. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b–d oraz w ust. 4, zgłaszają poszczególne organy administracji, instytuty lub inne jednostki, wymienione w ust. 3 pkt 4 lit. b–d oraz w ust. 4.

6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli innych Departamentów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi.

7. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu:

1) przedstawicieli innych, poza wymienionymi w ust. 4, jednostek;

2) ekspertów

– właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu, posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, geodezji lub informatyki/cyfryzacji.

8. Z osobami, o których mowa w ust. 7 pkt 2, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

9. Umowy, o których mowa w ust. 8, będą zawierane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i będą finansowane ze środków budżetu Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

10. Umowy, o których mowa w ust. 8, mogą być zawierane w celu przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.

11. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły lub grupy robocze, złożone z członków Zespołu lub przedstawicieli innych organów i jednostek lub ekspertów zewnętrznych.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza przepisów z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich dostosowania do przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;

2) opracowanie projektu standardów dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) przygotowanie wstępnych założeń do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej, w zakresie związanym z infrastrukturą informacji przestrzennej.

2. Zespół przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdania z przebiegu jego prac w formie pisemnej, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wyznaczona na piśmie, przez Przewodniczącego Zespołu, osoba.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie terminów i miejsca posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich uczestników posiedzenia;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

3. Z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu czynności, o których mowa w ust. 2, może wykonywać Zastępca Przewodniczącego.

4. Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu Zespołu.

5. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu (lub upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu Zastępca Przewodniczącego) może zmieniać terminy posiedzeń oraz ich częstotliwość.

7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Zespołu oraz ewentualnymi materiałami do rozpatrzenia na posiedzeniu uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później, niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.

8. O przyczynach przewidzianej nieobecności uczestnik posiedzenia powiadamia na piśmie, bądź drogą elektroniczną Sekretarza Zespołu, co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia.

9. Uczestnicy posiedzenia, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Zespołu mogą nadesłać, w formie pisemnej lub elektronicznej, swoje stanowiska w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia.

10. Zespół kończy swoją działalność po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

11. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin, ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Obsługę, w tym finansową, oraz miejsce posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

§ 5

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »