| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra na czas nieobecności Sekretarza Stanu

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustalam, co następuje:

§ 1.

Podsekretarz Stanu Andrzej Massel (MAM):

1) z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem" podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez Departament Transportu Kolejowego (TK);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego,

b) Instytutem Kolejnictwa;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

5) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP SA i PKP PLK SA.

§ 2.

Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski (MMJ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) polityki transportowej,

b) współpracy z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi;

c) transportu drogowego,

d) lotnictwa;

2) odpowiada za:

a) współpracę z Sejmem i Senatem, w tym odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem",

b) koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego,

c) koordynację działalności legislacyjnej w Ministerstwie;

3) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

4) reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich oraz uczestniczy w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów;

5) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP),

b) Departament Prawny (DP),

c) Departament Transportu Drogowego (TD),

d) Departament Lotnictwa (TL);

6) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

b) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze",

d) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,

e) Instytutem Transportu Samochodowego,

f) Transportowym Dozorem Technicznym;

7) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz (MPW):

1) z upoważnienia Ministra:

a) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

– wykorzystania środków z funduszy UE,

– związanych z przygotowaniem i wykonywaniem budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister,

– dróg i autostrad.

b) pełni funkcję Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego dla projektów Funduszu Spójności 2004–2006 w sektorze transport,

c) pełni funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji Ministra;

2) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w zarządzaniu Funduszem Spójności 2004–2006;

3) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Transport (SPOT);

4) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);

5) wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Funduszy UE (DF),

b) Departament Budżetu (DB),

c) Departament Dróg i Autostrad (TA);

7) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

8) prowadzi sprawy wynikające z podległości Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministrowi.

9) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Anna Wypych – Namiotko (MAW):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej;

2) nadzoruje merytorycznie realizację zadań przez Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (GT);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Dyrektorami Urzędów Morskich,

b) Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej,

c) Akademią Morską w Gdyni,

d) Akademią Morską w Szczecinie,

e) Instytutem Morskim w Gdańsku,

f) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa,

g) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

h) Izbą Morską w Szczecinie,

i) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń (MPS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Mieszkalnictwa (BS),

b) Departament Gospodarki Nieruchomościami (BN).

§ 6.

Podsekretarz Stanu Janusz Żbik (MJZ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz budownictwa;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (BP),

b) Departament Orzecznictwa I (BO I),

c) Departament Orzecznictwa II (BO II);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

b) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie,

c) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

d) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

§ 7.

1. Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2. Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, w szczególności podpisują:

1) korespondencję dotyczącą projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, kierowanych do konsultacji społecznych i na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) upoważnienia do udziału przedstawicieli Ministra w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich;

3) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

4) korespondencję do Podsekretarzy Stanu i do Sekretarzy Stanu, w innych urzędach organów administracji publicznej;

5) korespondencję do organów administracji rządowej oraz organów administracji samorządowej i innych podmiotów publicznych.

3. Podsekretarze Stanu wykonują inne zadania określone przez Ministra, wynikające w szczególności z aktów wewnętrznych Ministra, wydanych na podstawie przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz innych ustaw.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

5. Złożenie przez Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 8.

Podsekretarze Stanu nadzorują i monitorują wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister.

§ 9.

Podsekretarz Stanu przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie, którą mogą być zainteresowani inni członkowie Kierownictwa Ministerstwa, uzgadnia projekt tego rozstrzygnięcia z właściwymi w sprawie Podsekretarzami Stanu. W przypadku rozbieżności stanowisk sprawę rozstrzyga Minister.

§ 10.

Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam:

1) akceptowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych;

2) podpisywanie:

a) rozporządzeń Ministra oraz rozporządzeń wydawanych wspólnie z innymi ministrami lub w porozumieniu z Ministrem,

b) aktów normatywnych innych niż wymienione w lit. a, w szczególności zarządzeń i innych aktów wewnętrznych Ministra,

c) korespondencji kierowanej do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa i Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz korespondencji do innych członków Rady Ministrów i wojewodów w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

3) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

4) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów;

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 11.

1. Ministrowi podlegają:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

2) kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

3) rzecznik prasowy.

2. Minister nadzoruje realizację zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra (MGP);

2) Biuro Ministra (BM);

3) Departament Kontroli, w tym pion audytu wewnętrznego (DK);

4) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).

§ 12.

Zakres zastępowania Ministra przez Podsekretarza Stanu Macieja Jankowskiego podczas nieobecności Ministra obejmuje wszystkie sprawy, w których właściwy jest Minister, z wyjątkiem wymienionych w § 10 pkt 3–5 oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5.

§ 13.

1. W przypadku nieobecności:

1) Podsekretarza Stanu Andrzeja Massela – sprawy, o których mowa w § 1, prowadzi Podsekretarz Stanu Anna Wypych-Namiotko;

2) Podsekretarza Stanu Macieja Jankowskiego – sprawy, o których mowa w § 2, prowadzi Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz;

3) Podsekretarza Stanu Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – sprawy, o których mowa w § 3, prowadzi Podsekretarz Stanu Andrzej Massel;

4) Podsekretarza Stanu Anny Wypych-Namiotko – sprawy, o których mowa w § 4, prowadzi Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz;

5) Podsekretarza Stanu Piotra Stycznia – sprawy, o których mowa w § 5, prowadzi Podsekretarz Stanu Janusz Żbik;

6) Podsekretarza Stanu Janusza Żbika – sprawy, o których mowa w § 6, prowadzi Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń.

2. W przypadku nieobecności Podsekretarza Stanu zastępującego innego Podsekretarza Stanu, decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

3. Biuro Ministra zawiadamia komórki organizacyjne Ministerstwa oraz zainteresowane jednostki organizacyjne o nieobecnościach Podsekretarzy Stanu oraz o zastępstwach, w przypadkach określonych w ust. 2.

§ 14.

W czasie nieobecności Sekretarza Stanu nie stosuje się zarządzenia Nr 68 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 87).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »