| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej „Zespołem”, do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Gospodarki Przestrzennej Mieszkalnictwa w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Anna Bajurska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Teresa Jakutowicz – Radca Ministra, kierujący Zespołem Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) Anna Atras-Adamczyk – starszy specjalista w Departamencie Budżetu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie Ministrowi opinii, zawierającej w szczególności:

1) ocenę możliwości dalszego wykonywania przez Instytut zadań, o których mowa w art. 2 ustawy o instytutach badawczych;

2) ocenę jakości zarządzania Instytutem;

3) ocenę organizacji i jakości pracy Instytutu;

4) ocenę realizacji zadań statutowych przez Instytut;

5) ocenę sytuacji finansowej Instytutu;

6) ocenę prawidłowości wydatkowania środków publicznych;

7) ocenę zasadności i celowości likwidacji Instytutu;

8) warunki przeprowadzenia likwidacji Instytutu.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół przedłoży Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów dla Zespołu;

3) informowanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym termin do zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy niż trzy dni.

4. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3. Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

Zespół kończy swoją działalność z dniem przedłożenia Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opinii, o której mowa w § 3.

§ 7.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »