| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 33).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405.

Załącznik 1. [REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ]

Załącznik do Zarządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 (Poz. 25)

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1.

1. Regulamin określa organizację i tryb działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Komisji – rozumie się przez to Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;

2) Ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

3) Departamencie – rozumie się przez to Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 2.

1. Komisja liczy nie więcej niż 25 osób.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Członkowie Komisji.

3. Zastępca Przewodniczącego Komisji wybierany jest przez Komisję ze swojego grona w drodze głosowania.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 potwierdzają przyjęcie powołania oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem poprzez odpowiednią adnotację na akcie powołania.

5. Informację o powołaniach, o których mowa w ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

6. Sekretarzem Komisji jest pracownik Departamentu wyznaczony przez Dyrektora Departamentu.

§ 3.

1. Przewodniczący Komisji:

1) reprezentuje Komisję;

2) kieruje całokształtem prac Komisji;

3) przedstawia Ministrowi na piśmie uchwały zawierające stanowiska Komisji, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Zastępca Przewodniczącego działa w zakresie upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

1. Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy Ministra, wyrażając swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Komisja może również, po uzgodnieniu z Ministrem, rozpatrywać sprawy z własnej inicjatywy, wyrażając swoje stanowisko w formie uchwał.

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Uchwały sporządzane są na piśmie i stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 5.

1. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na wniosek Ministra lub osoby przez niego upoważnionej, zaś gdy Komisja rozpatruje sprawy, o których mowa w § 4 ust. 2 – Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z Ministrem lub osobą przez niego upoważnioną.

3. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz rodzaju spraw skierowanych pod obrady powiadamia Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie Ministra i członków Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się również powiadomienia telefoniczne lub drogą elektroniczną z zachowaniem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć Minister lub osoby upoważnione przez Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

5. Osoby obecne na posiedzeniu Komisji podpisują listę obecności.

§ 6.

1. Członkowie Komisji mogą pisemnie zgłaszać uwagi do projektów uchwał oraz zdanie odrębne. W przypadku zgłoszenia przez Członka Komisji zdania odrębnego, dołącza się je do uchwały.

2. Sekretarz Komisji lub Członek Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji albo jego Zastępca i niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi Departamentu.

§ 7.

1. Komisja może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy w Zespole.

2. Członków Zespołu wyznacza Przewodniczący Komisji. Członkowie Zespołu ze swojego grona wybierają Koordynatora, który organizuje prace Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.

3. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie pisemnych opinii. Opinia przygotowana przez Zespół jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu Komisji celem zatwierdzenia i przekazania Ministrowi.

§ 8.

Członkostwo w Komisji oraz udział w jej pracach są nieodpłatne.

§ 9.

Przewodniczący Komisji sporządza i przedstawia Ministrowi co najmniej raz na 3 miesiące sprawozdanie z pracy Komisji, zawierające informację o datach posiedzeń, tematyce obrad, podjętych uchwałach, ewentualnych informacjach o problemach w funkcjonowaniu Komisji oraz wnioskach dotyczących kolejnych posiedzeń Komisji.

§ 10.

Obsługę Komisji, w tym:

1) przesyłanie zawiadomień, o których mowa w § 5 ust. 3,

2) zapewnienie sali oraz niezbędnego wyposażenia na czas posiedzenia Komisji oraz Zespołów,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Komisji,

4) inne czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Komisji,

– zapewnia Departament.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »